Kombinētā nomenklatūra 2017.gadam.

No 2017.gada 1.janvāra spēkā stājusies arī Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr.2016/1821 (2016.gada 6.oktobris), ar ko groza I pielikumu Padomes Regulā (EEK) Nr.2658/87 par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu, ar ko noteikta preču kombinētā nomenklatūra 2017.gadam. Preču kombinētā nomenklatūra katru gadu tiek grozīta, lai ņemtu vērā izmaiņas prasībās, kas saistītas ar statistiku un …

Continue reading ‘Kombinētā nomenklatūra 2017.gadam.’ »

Nopietni muitas vai nodokļu noteikumu pārkāpumi

2016.gada 5.jūlijā spēkā stājās jaunais Muitas likums. Tas tika pieņemts no jauna pamatojoties uz jauno ES normatīvo regulējumu muitas jomā, t.i. pamatojoties uz 2013.gada 9.oktobra Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu Nr.952/2013, ar ko izveido Savienības Muitas kodeksu – Savienības Muitas kodekss (SMK). SMK stājās spēkā 2016.gada 1.maijā. SMK kā kritēriju dažādu muitas atļauju piešķiršanai un …

Continue reading ‘Nopietni muitas vai nodokļu noteikumu pārkāpumi’ »

Savienības Muitas kodekss.

Ar 2016.gada 1.maiju ir kļuvusi piemērojama 2013.gada 9.oktobra Eiropas Parlamenta un Padomes Regula Nr.952/2013, ar ko izveido Savienības Muitas kodeksu – Savienības Muitas kodekss (SMK). Līdz ar minētās regulas piemērošanu, spēku zaudēja iepriekš spēkā esošais Muitas kodekss, proti, Eiropas Padomes Regula Nr.2913/1992 par Kopienas muitas kodeksa izveidi un šīs regulas piemērošanas noteikumi, kas tika regulēti …

Continue reading ‘Savienības Muitas kodekss.’ »