Preču muitas vērtība un tajā iekļaujamie izdevumi.

Lai aprēķinātu maksājamo muitas maksājumu (muitas nodoklis, PVN) apmēru par preču ievešanu, par pamatu tiek ņemta preču muitas vērtība.

Sešas metodes.

Preču muitas vērtība muitas vajadzībām tiek noteikta pēc sešām secīgi piemērojamām metodēm. Metožu piemērošanas secība ir stingri reglamentēta un katru nākamo metodi piemēro tikai gadījumā, ja iepriekšējās metodes piemērot nav iespējams, t.i. 2.metode ir piemērojamai tikai, ja nav iespējams piemērot 1.metodi.

1. Darījuma vērtība – vērtību nosaka, ņemot par pamatu cenu, kas faktiski samaksāta vai maksājama par precēm saskaņā ar konkrētā pirkšanas – pārdošana darījuma nosacījumiem.

2. Darījuma vērtība vienādām precēm – vērtību nosaka, ņemot par pamatu vienādu preču vērtību, kas pārdotas vai izvestas uz ES muitas teritoriju tajā pašā laikā vai aptuveni tajā pašā laikā. Vienādas preces ir vienā un tajā pašā valstī ražotas preces, kas ir vienādas visos aspektos: fiziskās īpašības, kvalitāte un reputācija.

3. Darījuma vērtība līdzīgām precēm – vērtību nosaka, ņemot par pamatu līdzīgu preču vērtību, kas pārdotas vai izvestas uz ES muitas teritoriju tajā pašā laikā vai aptuveni tajā pašā laikā. Līdzīgas preces ir vienā un tajā pašā valstī ražotas preces, kuras, lai gan nav vienādas no visiem aspektiem, ir ar līdzīgām īpašībām un sastāv no līdzīgiem materiāliem, kas ļauj tām izpildīt vienas un tās pašas funkcijas un būt komerciāli atvietojamām. Šeit ņem vērā preču kvalitāti, reputāciju, preču zīmes esību un citu līdzīgus aspektus.

4. Vērtība, kas balstīta uz vienas vienības cenu – vērtību nosaka, ņemot par pamatu vienādu vai līdzīgu preču vērtību, par kādu tās tiek pārdotas vai izvestas uz ES muitas teritoriju vislielākajā apjomā. Vērtību nosaka par darījumiem, kuros preču ievedējs nav saistīta persona ar preču pārdevēju.

5. Izskaitļotā vērtība – vērtība, kuru nosaka saskaitot vairākus lielumus, tādus kā preču ražošanā izmantoto materiālu izmaksas, pārstrādes procesa izmaksas, transportēšanas, apdrošināšanas un citi izdevumi.

6. Īpašo gadījumu novērtēšanas metode – vērtība, kuru nosaka pamatojoties uz muitas Kopienā pieejamo informāciju, jeb saskaņā ar muitas rīcībā esošajām ziņām. Šī metode atzīstama par salīdzinoši bieži lietotu n muitas iestāžu puses, bet ir arī ļoti vāji pamatota, jo diemžēl ar muitas rīcībā esošo informāciju privātpersonām nav iespējams iepazīties.

Izņēmums ir 4.un 5.metodes piemērošanas secībā, kuras pēc preču importētāja lūguma var iemērot otrādā secībā.

Darījuma metode.

Visbiežāk muitas vērtības noteikšanā tiek piemērota darījuma metode, jeb preču muitas vērtības noteikšana pēc veiktā darījuma vērtības. Lai noteiktu preču muitas vērtību pēc darījuma metodes ir jābūt spēkā reālam darījumam un īpašumtiesību maiņai, jābūt noteiktai cenai un darījumam ir jābūt ar mērķi preces pārdot no trešās valsts uz ES. Darījuma metode pēc būtības atbilst pirkuma cenai, kurai tiek pieskaitītas noteiktas izmaksas. Preču saņēmējam ir jābūt preču pircējam. Piemērojot darījuma metodi savstarpēji saistītu personu veiktajiem darījumiem un preču importam, jānodrošina, ka personu savstarpējā saistība neietekmē preču cenu.

Pietiekošs pamats darījuma metodes piemērošanai ir importējamo preču pirkšanas-pārdošanas līgums šo preču pārdošanai uz ES teritoriju. Ja preces pirms izvešanas uz ES ir pārdotas vairākas reizes, tad par darījuma vērtību uzskata pēdējo pārdošanu pirms preču importēšanas ES. Lai piemērotu darījuma metodi, par pamatu ņemot darījumu, kas noticis pirms pēdējās pārdošanas, personai ir jāpamato, tieši šis darījums ir veikts ar nolūku preces izvest no trešās valsts uz ES.

Pieskaitāmie izdevumi.

Nosakot preču muitas vērtību pēc darījuma metodes, samaksātajai vai maksājamai cenai pieskaita izdevumus, kas tieši saistīti ar preču ievešanu, bet nav iekļauti preču cenā:

  • Transportēšanas, kraušanas un apdrošināšanas izmaksas līdz vietai, kur preces pirmo reizi nonāk ES teritorijā. Nonākšana ES muitas teritorijā ir definēta atkarībā no transporta veida;
  • Honorārus un licenču maksu, ja šādi maksājumi saistīti ar konkrētajām precēm un paredzēti preču pirkšanas nosacījumos. Šeit ietilpst maksa par dizainparaugu, matricu, īpašu modeļu un tml. izgatavošanu un izmantošanu;
  • Komisijas un starpniecības maksu;
  • Iepakojuma vērtību un iepakošanas izmaksas.

Preču muitas vērtībai pieskaitāmie izdevumi tiek noteikti saskaņā ar attiecīgos izdevumus apliecinošiem dokumentiem.