Akcīzes nodokļa likmes no 2014.gada 1.janvāra.

 

Likumā „Par akcīzes nodokli” noteiktās akcīzes nodokļa likmes:

  • Akcīzes nodoklis alkoholiskajiem dzērieniem:

1) alum (par 100 litriem) — 3,10 euro par katru absolūtā spirta tilpumprocentu, kas izteikts ar precizitāti līdz vienai desmitdaļai, bet ne mazāk kā 5,69 euro par 100 litriem alus;

2) vīnam (par 100 litriem) — 64,03 euro;

3) raudzētajiem dzērieniem (par 100 litriem) — 64,03 euro;

4) starpproduktiem (par 100 litriem):

a) ar absolūtā spirta saturu līdz 15 tilpumprocentiem (ieskaitot) — 64,03 euro,

b) ar absolūtā spirta saturu no 15 tilpumprocentiem (neieskaitot) līdz 22 tilpumprocentiem (ieskaitot) — 99,60 euro;

5) pārējiem alkoholiskajiem dzērieniem (par 100 litriem absolūtā spirta) — 1337,50 euro.

 

  • Akcīzes nodoklis tabakas izstrādājumiem:

1) cigāriem un cigarillām (par 1000 cigāriem vai cigarillām) — 45 euro;

2) cigaretēm:

a) 60 euro par 1000 cigaretēm,

b) 25 procenti no maksimālās mazumtirdzniecības cenas;

3) smēķējamai tabakai (par 1000 gramiem tabakas):

a) smalki sagrieztai tabakai cigarešu uztīšanai — 60 euro,

b) citai smēķējamai tabakai — 60 euro.

 

  • Akcīzes nodoklis naftas produktiem (ar izņēmumiem, skat.zemāk):

1) svinu nesaturošam benzīnam, tā aizstājējproduktiem un komponentiem (par 1000 litriem) — 411,21 euro;

2) svinu saturošam benzīnam, tā aizstājējproduktiem un komponentiem (par 1000 litriem) — 455,32 euro;

3) petrolejai, tās aizstājējproduktiem un komponentiem (par 1000 litriem) — 332,95 euro;

4) dīzeļdegvielai (gāzeļļai), tās aizstājējproduktiem un komponentiem (par 1000 litriem) — 332,95 euro;

5) naftas gāzēm un pārējiem gāzveida ogļūdeņražiem (par 1000 kilogramiem) — 161 euro;

6) degvieleļļai, kuras kolorimetriskais indekss ir mazāks par 2,0 un kinemātiskā viskozitāte 50°C ir mazāka par 25 mm2/s, tās aizstājējproduktiem un komponentiem, izņemot šīs daļas 7.punktā minētās degvieleļļas (par 1000 litriem), — 332,95 euro;

7) degvieleļļai, kuras kolorimetriskais indekss ir vienāds ar 2,0 vai lielāks vai kinemātiskā viskozitāte 50°C ir vienāda ar 25 mm2/s vai lielāka, tās aizstājējproduktiem un komponentiem (par 1000 kilogramiem) — 15,65 euro.

Izņēmumi:

1)      saraksta 3., 4. un 6.punktā minētajiem naftas produktiem nodokļa likme ir  56,91 euro par 1000 litriem – ja naftas produkti ir iezīmēti (marķēti) un tos izmanto par kurināmo likumā noteiktajā kārtībā. Ja šeit minēto naftas produktu sastāvā vismaz 5% no kopējā produktu daudzuma veido rapšu sēklu eļļa vai no rapšu sēklu eļļas iegūta biodīzeļdegviela, nodokļa likme ir 21,34 euro par 1000 litriem.

2)      ja saraksta 1.punktā minētajiem naftas produktiem ir pievienots etilspirts, kas iegūts no lauksaimniecības izejvielām un ir dehidratēts (ar spirta saturu vismaz 99,5 tilpumprocenti), un pievienotā etilspirta saturs veido no 70 līdz 85 tilpumprocentiem (ieskaitot) no kopējā produktu daudzuma, attiecīgajiem produktiem (par 1000 litriem) nodokļa likme ir 123,36 euro, ja ievērots viens no šādiem nosacījumiem: 1) etilspirts ir pievienots akcīzes preču noliktavā Latvijas Republikā vai 2) minētais naftas produktu un etilspirta maisījums ir ievests no citas ES dalībvalsts.

3)      ja saraksta 4.punktā minētajiem naftas produktiem ir pievienota no rapšu sēklu eļļas iegūta biodīzeļdegviela un minētā biodīzeļdegviela veido vismaz 30 tilpumprocentus no kopējā produktu daudzuma, attiecīgajiem produktiem nodokļa likme ir 233,35 euro par 1000 litriem, ja ievērots viens no šādiem nosacījumiem: 1) no rapšu sēklu eļļas iegūtā biodīzeļdegviela ir pievienota akcīzes preču noliktavā Latvijas Republikā vai 2) minētais naftas produktu un no rapšu sēklu eļļas iegūtās biodīzeļdegvielas maisījums ir ievests no citas ES dalībvalsts.

4)      Rapšu sēklu eļļai, kuru realizē vai izmanto par kurināmo vai degvielu, un biodīzeļdegvielai, kas pilnībā iegūta no rapšu sēklu eļļas, nodokli aprēķina pēc likmes 0 euro par 1000 litriem, ja ievērots viens no šādiem nosacījumiem: 1) rapšu sēklu eļļa vai biodīzeļdegviela, kas pilnībā iegūta no rapšu sēklu eļļas, ražota akcīzes preču noliktavā Latvijas Republikā vai 2) rapšu sēklu eļļa vai biodīzeļdegviela, kas pilnībā iegūta no rapšu sēklu eļļas, ir ievesta no citas ES dalībvalsts.

5)      saraksta 5.punktā minētajiem naftas produktiem nodokli aprēķina pēc likmes 0 euro par 1000 kilogramiem, ja attiecīgie naftas produkti tiek piegādāti personām, kuras tos izmanto par kurināmo vai gāzes krāsnīs un citās iekārtās, nevis par degvielu.

 

  • Akcīzes nodoklis bezalkoholiskajiem dzērieniem ir 7,40 euro par 100 litriem.

 

  • Akcīzes nodoklis kafijai  ir 142,29 euro par 100 kilogramiem.

 

  • Akcīzes nodoklis dabasgāzei:

1) izmantošanai par kurināmo — 17,07 euro par 1000 m3;

2) izmantošanai par degvielu — 99,60 euro par 1000 m3;

3) izmantošanai par kurināmo rūpnieciskās ražošanas un citos ar ražošanu saistītos procesos, lauksaimniecības izejvielu pirmapstrādes tehnoloģisko iekārtu darbināšanai un tehnoloģiski nepieciešamā klimata nodrošināšanai rūpnieciskās ražošanas un lauksaimniecības izejvielu pirmapstrādes telpās — 5,65 euro par 1000 m3.