Aktualitātes muitas normatīvajos aktos.

MuitasLietas piedāvā īsu ieskatu 2011.gada maijā – septembrī pieņemtajos normatīvajos aktos muitas jomā.

Galvojumu piemērošana.

2011.gada 10.septembrī spēkā stājušies Ministru kabineta noteikumi Nr.691 “Noteikumi par nodokļu parāda galvojumu preču muitošanai”. Lai arī 2010.gada nogalē jau tika izdoti jauni MK noteikumi muitas galvojumu piemērošanai (Nr.1134), to piemērošanas rezultātā ir konstatēta nepieciešamību precizēt muitas galvojumu piemērošanas normas, kā arī papildināt MK noteikumus ar normām, kādas paredzētas pēdējos grozījumos Muitas likumā (spēkā no 2011.gada 1.jūlija).

Jaunajos MK noteikumos ir iekļauts iepriekšējais regulējums ar redakcionāliem precizējumiem, kā arī paredzētas izmaiņas attiecībā uz:

  • galvotāja statusa iegūšana – turpmāk kredītiestādei vai apdrošināšanas sabiedrībai nav nepieciešams slēgt līgumu ar VID par galvotāja statusu un galvotāja pienākumi ir iekļauti MK noteikumos;

  • vispārējā galvojuma izmantošana – vispārējo galvojumu, izpildot noteiktos kritērijus LR iespējams saņemt tikai LR reģistrētiem nodokļu maksātājiem;

  • drošības naudas piemērošana – nosacījumi par drošības naudas aprēķinu attiecināti gan muitas nodokļa apmēram, gan arī PVN apmēram. MK noteikumos noteikta arī VID rīcība, ja pēc drošības naudas iemaksas, deklarētājs nesniedz nepieciešamās ziņas preču muitas vērtības galīgai noteikšanai;

  • Atzītajiem ekonomiskajiem operatoriem (AEO) piemērojamie atvieglojumi – svītrota norma par galvojuma muitas parādam, kas var rasties, nesniegšanu tranzīta muitas procedūras nodrošināšanai, jo šāds nosacījums neatbilst ES normatīvo aktu regulējumam, kā arī praktiski nav izpildāms, jo elektroniski noformējot tranzīta deklarāciju, nepieciešams norādīt galvojuma apliecību;

  • termins “nodokļu, nodevu un citi obligātie maksājumi budžetā” – MK noteikumos iekļauts termins saskaņā ar likumu “Par nodokļiem un nodevām”. Iepriekšējais regulējums noteica, ka personai, kura vēlas saņemt vispārējo galvojumu, nedrīkst būt valsts nodokļu parādu, neregulējot situāciju, kad personai ir soda naudas, nokavējuma naudas vai nodevu parāds. MK noteikumos arī paredzēts, ja personai saskaņā ar VID lēmumu ir papildus uzrēķināti nodokļi, nodevas, soda nauda un nokavējuma nauda, bet lēmums ir apstrīdēts, šīs summas nav uzskatāmas par parādu budžetā uz lēmuma pirmstiesas apstrīdēšanas laiku.

Muitas procedūra – tranzīts.

2011.gada 12.augustā spēkā stājās Ministru kabineta 2011.gada 9.augusta noteikumi Nr.617, ar kuriem tiek grozīti MK noteikumi Nr.1135 „Muitas procedūras – tranzīts – piemērošanas kārtība”. Sakarā ar pēdējiem grozījumiem Muitas likumā (spēkā no 2011.gada 1.jūlija) precizēts MK noteikumu izdošanas pamats, kā arī noteikumi nosaka kārtību, kādā aptur un anulē atļauju izmantot TIR procedūru un, ka Garantējošās asociācijas lēmumu par atteikumu izsniegt atļauju izmantot TIR procedūru, kā arī lēmumu par atļaujas apturēšanu vai anulēšanu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

Grozījumi Muitas likumā.

2011.gada 1.jūlijā spēkā stājās grozījumi Muitas likumā, kur paredzētas dažādas redakcionālas izmaiņas un nostiprināts pilnvarojums MK regulēt atsevišķus muitas jomu regulējošus jautājumus, noteikts, ka personas apskati muitas amatpersonas var veikt arī gadījumā, ja persona mutiski deklarē preces, svītrota prasība par valsts nodevas samaksu muitas brokera atļaujas saņemšanai. Likumā noteikts, ka iesniedzot iesniegumu muitas brokera atļaujas saņemšanai, nav nepieciešams iesniegt ziņas un dokumentus, kas jau ir VID rīcībā (reģistrācijas apliecības kopija, pases kopija un muitošanas speciālista sertifikāts), nav nepieciešams iesniegt bankas vai apdrošināšanas sabiedrības apliecinājumu par gatavību izsniegt vispārējo galvojumu, kā arī nav nepieciešams sniegt ikmēneša pārskatu par muitas brokera noformētajām muitas deklarācijām.