Aktualitātes nodokļu parādu nomaksas jomā.

Šā gada 1.oktobrī spēkā ir stājušies grozījumi likumā „Par nodokļiem un nodevām”, ar kuriem pamatā ir veikti grozījumi normās, kas attiecas uz nodokļu parādu nomaksu, arī gadījumos, kad VID jau ir uzsācis nodokļu parādu piedziņu.

Sadalīšana uz 5 gadiem.

Grozījumi paredz pagarinātu termiņu audita rezultātā aprēķināto maksājumu nomaksai. Ja līdz 1.oktobrim bija spēkā norma – likuma 24.panta pirmās daļas 3.punkts, ka nodokļu audita rezultātā aprēķināto nodokļu maksājumu, nokavējuma naudu un soda naudas samaksu bija iespējams sadalīt uz laiku līdz 18  mēnešiem, tad tagad šis termiņš ir noteikts 5 gadi. 5 gadu termiņš attiecināms arī uz datu atbilstības pārbaužu rezultātā papildus aprēķinātajiem nodokļu maksājumiem un nokavējuma naudu. Šādā gadījumā nodokļu maksātājam motivēts iesniegums nodokļu administrācijai iesniedz trīs dienas pirms maksājumu samaksas termiņa iestāšanās.

Piedziņas apturēšana.

Lai veicinātu nodokļu maksājumu labprātīgu nomaksu, likums ir papildināts ar jaunu normu gadījumos, kad VID ir uzsācis piedziņas darbības. Likuma 26.pants ir papildināts ar vienpadsmito daļu, kura nosaka, ka VID ir tiesīgs pieņemt lēmumu par nokavēto nodokļu maksājumu labprātīgu izpildi, nosakot nodokļu maksātājam termiņus uz laiku līdz 3 gadiem, skaitot no iesnieguma iesniegšanas dienas, labprātīgai tādu nokavēto nodokļu maksājumu samaksai, kuri tiek piedzīti ar lēmumu par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu.  Ja nodokļu administrācija ir pieņēmusi šādu lēmumu, nodokļu parādu bezstrīda piedziņa netiek uzsākta un uzsāktās piedziņas termiņā neieskaita laiku, kamēr ir spēkā šāds maksājumu sadalīšanas grafiks.

Vienošanās noslēgšana.

Līdz 1.oktobrim saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 41.pantu, lai izbeigtu tiesisku strīdu, VID un nodokļu maksātāji varēja noslēgt vienošanās līgumu par nodokļu audita rezultātā papildus aprēķinātajiem maksājumiem budžetā vai par konstatēto no budžeta atmaksājamās summas nepamatotu palielināšanu. Vienošanās noslēgšanas gadījumā nodokļu maksātājs piekrita papildus aprēķināto nodokļu maksājumu nomaksai, bet aprēķinātā nokavējuma nauda un soda nauda likumā noteiktās proporcijās tika dzēsta. Vienošanās norādītie nodokļu maksājumi, nokavējuma nauda un soda nauda bija jāveic divu mēnešu laikā.

Līdz ar grozījumu izdarīšanu minētājā pantā tiek noteikts, ka nodokļu maksātājam jāsamaksā vienošanās līgumā norādītie maksājumi budžetā 1 gada laikā pēc tā noslēgšanas dienas, katru mēnesi maksājot proporcionālu daļu no vienošanās līgumā noteikto maksājumu summas saskaņā ar šajā līgumā noteiktajiem maksājumu veikšanas termiņiem.

Tāpat ar grozījumiem likuma 41.pantā ir noteikts, ka vienošanās līgumu VID un nodokļu maksātājs var noslēgt arī par VID veiktās datu atbilstības pārbaudes rezultātā aprēķinātajiem nodokļu maksājumiem un nokavējuma naudu. Šādā gadījumā tiek dzēsta nokavējuma nauda 85% apmērā.

 

Jāatzīst, ka, neskatoties uz to, ka likuma normas stājušās spēkā mēnesi iepriekš, VID šobrīd vēl nav vienota pieeja un izpratne par normu piemērošanu.