ATZĪTAIS EKONOMISKAIS OPERATORS. Prasību un kritēriju izpilde.

Normatīvie akti nenosaka pienākumu kādam kļūt par atzīto ekonomisko operatoru, tā ir paša komersanta brīva izvēle. Saņemot atzītā ekonomiskā operatora atļauju, komersants brīvprātīgi uzņemas muitas iestāžu noteikto kritēriju izpildi, pretī gūstot atvieglotu noteikumu piemērošanu no muitas puses.

Atzītais ekonomiskais operators (AEO) ir Eiropas Savienības (ES) izveidota koncepcija, kuras pamatā ir muitas iestāžu un komersantu sadarbība un partnerība, kura izveido savstarpēji atzītu mehānismu piegādes ķēžu aizsardzībai un priekšrocību un atvieglojumu saņemšanai piegāžu izpildes nodrošināšanā. AEO koncepcijas pamatā ir Pasaules Muitas organizācijas ieviestais Muitas un uzņēmumu partnerības princips. Šis sadarbības modelis nozīmē komersanta brīvprātīgi ieviestu muitas iestāžu noteiktu kritēriju izpildi no komersantu puses un atvieglotu noteikumu piemērošanu šiem komersantiem no muitas puses.

AEO atzīst ne tikai visās ES dalībvalstīs, bet arī valstīs, ar kurām noslēgti savstarpējās atzīšanas līgumi, – Norvēģijā, Šveicē, Japānā, Amerikas Savienotajās Valstīs, Andorā un Ķīnā.

Atļaujas un to priekšrocības

AEO atļaujas dala 2 lielos blokos:

 • muitas vienkāršojumi (AEOC – no angļu valodas Authorised Economic Operator Customs Simplifications);
 • drošība un drošums (AEOS – no angļu valodas Authorised Economic Operator Security and Safety).

Abas atļaujas iespējams apvienot un, izpildot visus kritērijus, saņemt pilno AEO statusu ar visām priekšrocībām, ko sniedz abi atļauju veidi.  Tātad muitas normatīvie akti paredz iespēju saņemt trīs atļauju veidus – AEOC (muitas vienkāršojumi), AEOS (drošība un drošums) un AEO (muitas vienkāršojumi un drošība un drošums).

AEOC priekšrocības:

 • labumu gūšana no īpašiem vienkāršojumu veidiem. AEOC atļaujas turētājiem, piesakoties noteiktiem vienkāršojumu veidiem, muitas iestāde atkārtoti nepārbauda kritērijus, kuri jau ir izpildīti saņemot AEOC.
 • mazāka fiziskā un dokumentu kontrole. Muitas iestādes AEO atļauju turētājiem veic retākas muitas fiziskās un dokumentu kontroles, nekā pārējiem uzņēmējiem.
 • iepriekšējs paziņojums par muitas kontroli (izņemot, ja kontrole saistīta ar drošuma un drošības pārbaudēm).
 • muitas kontrole prioritārā kārtībā un iespēja pieprasīt konkrētu vietu tās veikšanai.
 • Netiešie ieguvumi, tādi kā efektīvāka kravu aprites plānošana, samazinātas izmaksas kravu apstrādei un muitošanai, darbinieku kompetences un uzticības līmeņa paaugstināšana, drošības un drošuma incidentu samazināšana,

Īpašie vienkāršojumu veidi sniedz šādas priekšrocības:

 • vispārējā galvojuma atsauces summas samazinājums līdz 30% preču importam;
 • deklarācijas iesniegšana kā ieraksts deklarētāja reģistros;
 • atļauja speciālajām procedūrām (pārstrāde, galapatēriņš, ievešana muitas noliktavā u.c.);
 • atļaujas tranzīta vienkāršojumiem un TIR;
 • atļauja regulāro kuģu pārvadājumu pakalpojumu sniegšanai;
 • atļauja vienkāršotās muitas deklarācijas regulārai izmantošanai u.c.

AEOS paredzēts uzņēmējiem, kuri vēlas saņemt īpašus muitas kontroles atvieglojumus saistībā ar drošumu un drošību, preces ievedot vai izvedot no ES muitas teritorijas. Tas paredz šādas priekšrocības:

 • atvieglotus nosacījumus pirmsizvešanas deklarācijām;
 • mazāk fizisko un dokumentu kontroļu attiecībā uz drošumu un drošību;
 • iepriekšēju paziņojumu un prioritārā kārtībā veiktu muitas kontroli;
 • iespēju pieprasīt konkrētu vietu muitas kontroles veikšanai.

 

Prasības ir stingras

Uz AEO atļauju var pieteikties jebkura persona, ja tā izpilda turpmāk aplūkotos nosacījumus.

Nedrīkst būt pārkāpumi

Persona pēdējo 3 gadu laikā nav izdarījusi tiesību aktu muitas jomā un nodokļu noteikumu nopietnu vai atkārtotu pārkāpumu, tostarp nav smagu noziedzīgu nodarījumu, kas saistīti ar pieteikuma iesniedzēja saimniecisko darbību. Kritērija izpildi prasa no AEO atļaujas pretendenta amatpersonām un no personām, kas atbildīgas par muitas vai citiem jautājumiem, kas tieši attiecināmi uz AEO darbību (piemēram, ekspeditori, noliktavu operatori u.tml.). Pārkāpumi, ja tādi ir, tiek iedalīti maznozīmīgos, atkārtotos un nopietnos – katrā konkrētā gadījumā piemērojot noteiktus kritērijus pārkāpuma smaguma noteikšanai.

Augsta līmeņa kontrole

Personai ir jānodrošina augsta līmeņa kontrole pār savām darbībām un preču plūsmu, izmantojot komerciālās, pārvadājumu uzskaites vai citas pārvaldības sistēmas, kas ļauj muitas iestādēm pārliecināties par piegādes ķēžu norisi, par administratīvo organizāciju, iekšējiem kontroles veidiem, informācijas aizsardzību pret nozaudēšanu vai trešo personu piekļūšanu tai, aizliegtas vai ierobežotas aprites preču kontroles mehānismiem. To nodrošina ar grāmatvedības, preču uzskaites, loģistikas u.c. sistēmām un tajās esošo datu savstarpējās kontroles mehānismiem. Muitas iestāžu vajadzībām ir jānodrošina fiziska un elektroniska piekļuve šīm sistēmām. Parasti tas tiek nodrošināts muitas amatpersonu pārbaudes brīdī, uzrādot sistēmas darbību muitas amatpersonām un paskaidrojot tajā esošo datu apjomu, ievades veidu (manuāli, automātiski), kontroles mehānismus, sistēmu un datu aizsardzību tajās. Preču uzskaites sistēmā jābūt iespējai nodalīt ES statusa preces no trešo valstu precēm (AEOS nepiemēro).

Pirms AEO atļaujas saņemšanas komersantam ir jābūt izstrādātai un spēkā esošai informācijas tehnoloģiju (IT) drošības programmai, kas nodrošina datu drošību un IT sistēmu pasargāšanu no neatļautas ielaušanās, izmantojot ugunsmūri, pretvīrusu programmu, paroļu maiņas kārtību, datu nesēju aizsardzību u.tml. Jābūt izveidotiem arī dokumentācijas reģistriem un to glabāšanas kārtībai, veidojot, piemēram, dokumentu reģistrus, sarakstus, arhivēšanas kārtību.

Nepieciešamības gadījumā komersantam jābūt izstrādātai arī preču licenču apstrādes kārtībai saistībā ar aizliegtas vai ierobežotas aprites preču identificēšanu.

Tāpat AEO atļaujas saņemšanai ir jānodrošina procesu un procedūru apraksti, kas paskaidro veicamās darbības prasību un kritēriju izpildei un izsekojamībai, kurās jāiekļauj komersanta darbinieku veicamie soļi ikvienā ar muitošanu vai piegādes ķēdes norisi saistītā procesā, nodrošinot iespēju jebkurai kompetentai trešajai personai, galvenokārt muitas amatpersonām, pārliecināties par komersanta un tā darbinieku izpratni par veicamajām darbībām, atbildības apmēru un atbildīgo iestāžu informēšanu gadījumos, ja konstatēti pārkāpumi vai novirzes no noteiktās kārtības.

Šī punkta izpildē būtiski ir ņemt vērā, ka komersanta rīcībā ir jābūt iekšējās kārtības dokumentiem, kuros aprakstītas darbības un atbildība tieši par muitas jomu regulējošo prasību izpildi. Vienlaikus gan jāatzīmē, ka nereti nodalīt saimnieciskās darbības procesus dažādos to līmeņos (klientu piesaiste, pārdošana, izvērtēšana, izpilde, kontrole, apmaksa utt.) ir visai sarežģīti vai pat neiespējami un šādos gadījumos tomēr ieteicams ir aprakstīt visu saimnieciskās darbības procesu. Pieredze rāda, ka paši komersanti, ieviešot procedūru dokumentus, kas sākotnēji šķiet smagnējs un dažkārt neiespējams process, rezultātā ir ieguvēji ne tikai AEO vajadzībām nepieciešamo procesu organizēšanas ziņā, bet arī nodrošina pārskatāmu darba organizāciju visā uzņēmumā kopumā.

Noteikti jāparedz informācijas glabāšanas vieta un veids (elektroniski, drukātā veidā), kā arī jābūt informētiem visiem darbiniekiem, kuru pienākumus skar attiecīgo dokumentu saturs.

Finansiālā maksātspēja

Tā kā AEO atļauja ir saistīta ar atvieglotu nosacījumu izpildi preču piegādes  (tostarp muitošanas un loģistikas) procesa norisē, muitas iestādēm ir jāgūst pārliecība par komersanta finansiālo maksātspēju. Kā kritēriji šī nosacījuma izpildei tiek izvirzīti pēdējo 3 gadu laikā izpildītas finanšu saistības, kas rodas pret valsti, ievedot vai izvedot preces, pietiekami labs finansiālais stāvoklis pienākumu un saistību izpildei, ievērojot komersanta saimnieciskās darbības specifiku, veidu un norisi, kā arī nedrīkst būt sākta bankrota procedūra. Finanšu situācija tiek vērtēta pēc vispārējiem kritērijiem, aprēķinot likviditātes un maksātspējas koeficientus un nosakot saistību īpatsvaru bilancē. Lai izvērtētu komersanta finansiālo maksātspēju, tiek izmantoti iesniegti gada pārskati, kā arī operatīvā bilance.

Gadījumā, ja kādā no iepriekšējiem 3 gadiem AEO atļaujas pretendentam vai AEO atļaujas turētājam kādā pārskata periodā, kad tam jau ir spēkā AEO atļauja, pasliktinās finanšu situācija, ir svarīgi veikt darbības pašnovērtējumu, izvērtēt riskus un iemeslus situācijas izmaiņām, kā arī situācijas stabilizēšanai nepieciešamās darbības.

Ja kāds no kritērijiem, kam noteikts 3 gadu atskaites posms, nav izpildāms, jo komersants šādu periodu nedarbojas, tad ir izmantojami dati par pieejamo laika posmu un paredzamiem rādītājiem, taču muitas dienesti nosaka pienākumu precizēt tos pēc noteikta laika.

Praktiskās kompetences vai profesionālās kvalifikācijas standarti

Lai saņemtu AEOC (neattiecas uz AEOS) atļauju, kā kritērijs ir izvirzīti praktiski kompetences vai profesionālās kvalifikācijas standarti, kas tieši saistīti ar veicamo darbu. Atbilstību kritērijam pierāda ar komersanta darbinieka izglītību apliecinošiem dokumentiem, kas gūta jomā, ar ko nodarbojas komersants. Ja tiek veikta darbība, kas saistīta ar preču muitošanu, tad ir jābūt iegūtai izglītībai muitas jomā vai saņemtam kvalifikāciju apliecinošam dokumentam, bet, ja darbības ir saistītas, piemēram, ar loģistikas procesa organizēšanu – izglītība attiecīgajā jomā.

Praktiskās kompetences kritērija izpildei nepieciešama vismaz 3 gadu pieredze muitas jautājumos. Šāda darba pieredze nav obligāta 3 gadus tieši pirms AEO atļaujas pieteikuma iesniegšanas, bet var būt gūta arī iepriekš. 3 gadu pieredze uzskatāma par pierādītu, ja 3 gadus ir veikta darbība saistībā ar muitas vienkāršojumu piemērošanu. Šīs prasības uzskata par izpildītām, ja tām atbilst vai nu AEO atļaujas pretendenta amatpersonas vai par muitošanas vai attiecīgiem saimnieciskās darbības veidiem atbildīgie darbinieki (struktūrvienību vadītāji, deklaranti u.tml.), vai arī ārpakalpojuma sniedzēja darbinieki, ja tādi tiek piesaistīti. Ja tiek izmantoti ārpakalpojumu sniedzēju pakalpojumi, muitas iestādes pārbauda šo personu atbilstību profesionālās kvalifikācijas vai praktiskās kompetences standartiem.

Drošības un drošuma standarti

AEOS atļaujas saņemšanas nosacījums par drošuma un drošības kritēriju izpildi ir attiecināms uz telpu un ēku drošības nodrošināšanu pret neatļautu piekļuvi trešajām personām. Šī prasība attiecas gan uz preču atrašanās vietām, gan arī uz dokumentu atrašanās vietām birojos, kabinetos un arhīvos, t.i., jebkur. Nodrošinot telpu un teritoriju drošību, vienlaikus ir jānodrošina preču drošība tādējādi, lai nebūtu iespējams pievienot citas preces, nomainīt esošās, neatļauti tās izmantot vai manipulēt  ar kravas vienībām.

AEOS drošuma un drošības mērķiem svarīga ir darījumdarbības partneru izvērtēšana. Darījumdarbības partneri ir personas, kas tieši iesaistītas starptautiskajās piegāžu ķēdēs no ražotāja līdz gala pircējam. AEOS ir atbildīgs tikai par savu posmu starptautiskajā piegādes ķēdē, bet vienlaikus drošuma un drošības nosacījumu izpildē tas ir atkarīgs no saviem darījumdarbības partneriem. Ir svarīgi, lai AEOS atļaujas turētājs pārzinātu visus savus partnerus – sākot ar telpu iznomātājiem un beidzot ar transporta pakalpojumu sniedzējiem, un būtu pārliecināts, ka arī tie izpilda AEOS uzliktās drošuma un drošības prasības. Ideālā variantā AEOS atļaujas pretendents sadarbojas ar citu AEOS atļaujas turētāju, taču šādi gadījumi nebūs vienmēr iespējami, tāpēc AEOS atļaujas ietvaros ir jāveic darījumdarbības partneru izvērtēšana, lai gūtu pārliecību par kravu uzglabāšanas un transportēšanas drošību, telpu drošību un atbilstošu saskaņotu rīcību apdraudējuma gadījumā. Sadarbību drošuma un drošības jautājumos var atrunāt savstarpēji noslēgtajos līgumos, drošības programmu uzstādījumos vai apliecinot ar drošības deklarāciju. AEOS atļaujas ietvaros ir jānosaka atbildīgā persona par drošumu un drošību. Jānorāda, ka drošums un drošība muitas lietu sakarā ir pavisam kas cits nekā drošība darba vides sakarā.

Kā saņemt AEO atļauju?

Apzinot un identificējot nepieciešamību saņemt AEO atļauju, ir svarīgi identificēt savu atbilstību noteiktiem kritērijiem vai vismaz gatavību izstrādāt nepieciešamos dokumentus, veikt uzlabojumus un nepieciešamās kontroles darbības, lai nodrošinātu atbilstību AEO atļaujas prasībām, un sniegt pieteikumu AEO atļaujai.

Iesniedzot pieteikumu AEO atļaujas saņemšanai, jāiesniedz arī pašnovērtējuma anketa, kurā iekļauta būtiska komersantu raksturojoša informācija.

Ja muitas iestāde veiktajās pārbaudēs guvusi pārliecību par visu procesu caurskatāmību un atzinusi komersantu par atbilstošu AEO atļaujas piešķiršanai, tā izsniedz atļauju. Taču šajā brīdī būtiskākais process tikai sākas. AEO atļauja ne tikai sniedz atvieglotus nosacījumus muitošanas procesā un starptautisko piegādes ķēžu norisē, bet arī uzliek par pienākumu AEO turētājam cītīgi sekot savai atbilstībai izvirzītajiem kritērijiem. Tā, piemēram, AEO atļaujas turētājam, ievērojot jebkuras izmaiņas normatīvajos aktos, procesos, procedūrās vai savā finanšu stāvoklī, ir jāveic regulāras pašpārbaudes par procedūru atbilstību faktiskajam darbam, jāinformē darbinieki un jānodrošina viņu kvalifikācijas celšana, jāveic darījumdarbības partneru novērtēšana, drošuma un drošības prasību izpildes kritēriju pārbaude, atbildīgo personu sodāmības pārbaudes, jāinformē muitas iestādes par izmaiņām komersanta datos vai būtiskās procedūru izmaiņās un jāuzmana visu kritēriju regulāra izpilde, tostarp jāanalizē savas pieļautās kļūdas un jānovērš to turpmāka rašanās.