Atzītie komersanti (Authorised Economic Operator – AEO)

Pieaugot starptautiskajai preču apritei pasaulē, likumsakarīgi pieaug arī nepieciešamība ātrākai un ērtākai šo preču plūsmas apkalpošanai. Lai ātrāk un efektīvāk organizētu gan komersantu, gan arī atbildīgo valsts iestāžu darbu, ir izveidota īpaša atvieglojumu un vienkāršojumu sistēma attiecībā uz preču plūsmas kontroli pāri ES robežai. Viena no būtiskākajām šādas sistēmas sastāvdaļām noteikti ir  Atzīto komersantu statusa izveide saskaņā ar ES normatīvajiem aktiem. Sākotnēji šāda statusa izveides nepieciešamība ir nostiprināta Pasaules Muitas organizācijas izveidotajā SAFE standartu sistēmā drošībai un vienkāršojumiem starptautiskajā tirdzniecībā, savukārt ES līmenī tā noteikta ar grozījumiem Muitas kodeksā, kas stājušies spēkā 2008.gadā.

AEO statuss kopumā nozīmē uzticamību attiecībā uz muitas formalitāšu veikšanu visā ES teritorijā. Tas nozīmē, ka kādas dalībvalsts muitas iestādes piešķirtā sertifikāta priekšrocības var izmantot visā ES teritorijā un papildus arī valstīs, ar kurām ES ir noslēgta vienošanās par AEO sertifikāta atzīšanu. ES mērķis ir panākt savstarpēju AEO drošuma un drošības atzīšanu visās valstīs, kuras ievieš AEO vai līdzīgu programmu. Tā AEO ar drošuma un drošības/EK sertifikātu saņemtu tādas pašas priekšrocības trešās valstīs kā tie atzītie komersanti, kuri reģistrēti šajās valstīs, piemēram kā uzņēmēji ASV, kuri sertificēti programmā – Customs Trade Partnership Against Terrorism.

AEO statuss paredz vai nu vieglāku piekļuvi muitas vienkāršojumiem, vai tā turētājam dod tiesības saņemt atvieglojumus attiecībā uz drošuma un drošības pārbaudēm. Papildus tam ir priekšrocības, kas paredzētas visām AEO kategorijām, tai skaitā, piemēram, mazāk fizisku un dokumentāru muitas pārbaužu,  prioritātes režīms, ja krava izraudzīta pārbaudēm un iespēja pieprasīt noteiktu vietu šādai pārbaudei

AEO statuss ir komersanta brīva izvēle un AEO nav tiesību pieprasīt, lai viņu uzņēmējdarbības partneri arī iegūst šo statusu.

AEO, kurš atbilst drošuma un drošības kritērijiem, tiek uzskatīts par aizsargātu un drošu partneri piegādes ķēdē. Tas nozīmē, ka atzītais komersants dara visu, kas ir tā spēkos, lai samazinātu piegādes ķēdes daļas, kurā tas iesaistīts, apdraudējumu. AEO statuss uzlabo komersanta reputāciju. Turklāt, būdams aizsargāts un drošs partneris piegādes ķēdē, AEO var iegūt drošuma pārbaužu atvieglojumus.

AEO sertifikātus iedala:

  • · AEOC Muitas vienkāršojumi

AEOC sertifikātu muitas vienkāršojumiem izdod Kopienā reģistrētam komersantam, kurš izpilda muitas prasību, atbilstošu uzskaites standartu un maksātspējas kritērijus.

Kritēriji AEOC sertifikāta saņemšanai ir šādi:

– līdzšinēja atbilstība muitas prasībām;

– atbilstīga komerciālās un, attiecīgos gadījumos, transporta uzskaites sistēma, kas ļauj veikt attiecīgu muitas kontroli;

– pierādīta maksātspēja.

Tā kā šie kritēriji attiecas uz gandrīz visiem muitas vienkāršojumiem, AEOC sertifikāta iegūšanas gadījumā komersantam ir vieglāk pretendēt uz dažādiem vienkāršojumiem un tos izmantot.

  • AEOS Drošība un drošums

AEOS sertifikātu drošībai un drošumam izdod Kopienā reģistrētam komersantam, kurš izpilda muitas prasības, nodrošina atbilstošu uzskaites standartu un maksātspējas kritērijus un atbilstīgus drošības un drošuma standartus.

Kritēriji AEOS sertifikāta saņemšanai ir šādi:

– līdzšinēja atbilstība muitas prasībām;

– atbilstīga komerciālās un, attiecīgos gadījumos, transporta uzskaites sistēma, kas ļauj veikt attiecīgu muitas kontroli. Tomēr atšķirībā no kritērijiem AEOC sertifikāta saņemšanai AEOS sertifikāta pretendentiem savā loģistikas sistēmā nav jānodrošina iespēja nošķirt Kopienas preces un ārpuskopienas preces;

– pierādīta maksātspēja;

– atbilstība drošības un drošuma standartiem.

Papildus jau iepriekš minētajām priekšrocībām, īpaši attiecībā uz AEOS sertifikāta turētājiem jāpiemin vēl arī tādas būtiskas priekšrocības kā iepriekšēja paziņojuma saņemšana par kravas novirzīšanu kontrolei, kā arī samazināts datu kopums kopsavilkuma deklarācijās.

  • AEOF Muitas vienkāršojumi/ drošums un drošība (apvienotais)

AEOF sertifikātu muitas vienkāršojumiem /drošumam un drošībai izdod jebkuram Kopienā reģistrētam komersantam, kurš izpilda muitas prasības, nodrošina atbilstošu uzskaites standartu un maksātspējas kritērijus un atbilstīgus drošības un drošuma standartus un vēlas gūt labumu no visām AEO priekšrocībām. Šī sertifikāta saņēmējam ir tiesības uz visām priekšrocībām, kas minētas iepriekš.

AEO priekšrocības

AEO sertifikātu izdod pieteikuma iesniedzējam, nevis tā klientiem. Tādēļ priekšrocības var izmantot tikai pats atzītais komersants. Tas ir vispārējs princips jebkāda veida operatoriem starptautiskajā piegādes ķēdē.

  • Mazāk fizisko un dokumentu pārbaužu

Atbilstoši normatīvajiem aktiem AEO sertifikāta turētājam piemēro mazāk fizisko un dokumentu pārbaužu nekā citiem komersantiem. Tas nozīmē, ka atzītajam komersantam jābūt zemākam riska novērtējumam un iespējai ātrāk šķērsot robežas (atbilstoši sertifikāta veidam). AEO sertifikāta saņēmēja darbībām piemēro zemāku riska novērtējumu visās dalībvalstīs. Zemāks riska novērtējums muitai ir jāiekļauj riska vadības un muitas darbību sistēmās, lai ļautu izmantot šo priekšrocību atzītā komersanta ikdienas darbā.

  • Prioritātes režīms sūtījumiem, ja tie izraudzīti pārbaudei

Ja pēc riska analīzes muitas iestāde izraugās papildu pārbaudei sūtījumu, uz kuru attiecas atzītā komersanta iesniegtā kopsavilkuma deklarācija vai deklarācija, tai jāveic vajadzīgās pārbaudes prioritārā kārtā. Tas nozīmē, ka sūtījums jāpārbauda pirmais, ja ir izraudzīti arī citi no tiem, kuri nav atzītie komersanti.

  • Pārbaudes vietas izvēle

AEO var lūgt muitas pārbaudi pārcelt uz citu vietu, kur tā var radīt mazāku aizkavēšanos vai mazākas izmaksas atzītajam komersantam. Tomēr tam ir vajadzīga attiecīgo muitas iestāžu piekrišana.

  • Vieglāka piekļuve muitas vienkāršojumiem

Šī priekšrocība ir piemērojama AEO sertifikāta – muitas vienkāršojumi vai AEO sertifikāta – muitas vienkāršojumi/drošība un drošums saņēmējiem. Komersantiem nav nepieciešams AEO statuss, lai saņemtu atļauju vienkāršojumiem, kas noteikti saskaņā ar muitas noteikumiem. Tomēr, ja persona, kura pieprasa vienkāršojumus, ir AEO sertifikāta – muitas vienkāršojumi (vai kopējā sertifikāta) turētājs, muitas iestādei nav atkārtoti jāpārbauda tie nosacījumi, kurus pārbaudīja, piešķirot atzītā komersanta statusu. Kritēriji, kuri jāizpilda AEO atbilst attiecīgā vienkāršojuma kritērijiem saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

  • Samazināts datu kopums kopsavilkuma deklarācijām

Šis atvieglojums ir piemērojams AEO sertifikāta drošums un drošība vai AEO sertifikāta – muitas vienkāršojumi/drošums un drošība turētājiem. Atzītajiem komersantiem ievedējiem un atzītajiem komersantiem izvedējiem automātiski ir tiesības iesniegt kopsavilkuma deklarācijas ar samazinātu datu elementu kopumu. Atzītie komersanti pārvadātāji, atzītie komersanti kravas nosūtītāji un atzītie komersanti muitas aģenti var izmantot šo priekšrocību tikai saviem klientiem, kuri ir atzītā komersanta sertifikāta – drošums un drošība vai atzītā komersanta sertifikāta – muitas vienkāršojumi/drošums un drošība turētāji.

AEO netiešie ieguvumi

Jebkurš komersants, kurš atbilst kritērijiem un kļūst par atzīto komersantu, var iegūt priekšrocības, kuras nav tieši saistītas ar tā saimnieciskās darbības muitas jomu.

Operatoru ieguldījumi savu drošuma un drošības standartu paaugstināšanā var dot pozitīvus rezultātus tādās jomās kā kravu pārredzamība un izsekojamība, personāla drošība, standartu pilnveidošana, pārvadāšanas un transportlīdzekļu drošums un brīvprātīga drošuma atbilstība.

Kā būtiskākos netiešos ieguvumus noteikti ir vērts atzīmēt samazinātu zādzību un zaudējumu apjomu, mazāk aizkavētu kravas nosūtīšanu, uzlabota plānošana, klientu un darbinieku uzticība, samazināts drošuma un drošības negadījumu skaits un uzlabots drošums un saziņa piegādes ķēdes partneru starpā.

Kritēriji AEO statusa iegūšanai

AEO sertifikāta saņemšanai komersantam ir jāizpilda un jāatbilst virknei prasību, kas nodrošina tā uzticamību muitas iestāžu un partneru acīs:

– grāmatvedības, preču uzskaites, loģistikas un transporta uzskaites sistēmas atbilstība starptautiski atzītiem noteikumiem;

– komersanta finanšu stāvokļa atbilstība un maksātspējas izvērtējums (pamatā ņem vērā pēdējo trīs gadu rādītājus, bet jaunizveidotiem komersantiem ņemt vērā pieejamo informāciju);

– drošuma, drošības un kvalitātes standarti uzņēmumā;

– atbilstoša dokumentu un IT risinājumu procedūru sistēma uzņēmumā;

– amatpersonu, paraksttiesīgo personu un par muitas jautājumu kārtošanu atbildīgo personu reputācija (nedrīkst būt sodītas par smagiem vai atkārtotiem muitas noteikumu pārkāpumiem).

Lai saņemtu AEO statusu, komersantam ir jāiesniedz muitas iestādē iesniegums, kā arī jāaizpilda pašnovērtēšanas anketa, kuras aizpildīšanā ieteicams jo īpaši iedziļināties un pieiet tai ar pietiekošu rūpību. Pirms pieteikuma iesniegšanas ir svarīgi pašiem priekš sevis izvērtēt visus kritērijus statusa iegūšanai un precīzi paredzēt veicamās darbības jau AEO statusā.

Pēc iesnieguma iesniegšanas, muitas iestāde veic dažādas pārbaudes saistībā ar iesniegumā, pašnovērēšanas anketā, kā arī attiecīgā sertifikāta veida saņemšanas nosacījumu izpildi. Muitas iestāde veic šādas kontroles gan pārbaudot informāciju dažādos tai pieejamos reģistros un sazinoties ar citām valsts pārvaldes iestādēm, gan arī apmeklējot komersantu klātienē.

Uzraudzība

Saskaņā ar normatīvajiem aktiem, muitas dienesti pārrauga atzītā komersanta atbilstību izpildāmajiem nosacījumiem un kritērijiem. Šis noteikums prasa izdevējām muitas iestādēm nodrošināt izstrādā nosacījumus un kritērijus atbilstības uzraudzībai. Muitas iestāde jāizstrādā revīzijas plāns, kā tā paredz rīkoties novērtēšanas laikā konstatēto risku gadījumā. Revīzijas plānā var tikt iekļaut informāciju par šādiem veicamajiem pasākumiem:

– nejauši izvēlētu deklarāciju pārbaude;

– jebkādas veicamās fiziskās preču pārbaudes un/vai revīzijas;

– jebkādu uzņēmuma darbības vai tirdzniecības modeļu izmaiņu, par kurām kļuvis zināms, novērtēšana.

Saņemot jebkuru no muitas atvieglojumiem vai atļaujām, komersantam ir jāapzinās piešķirtā atvieglojuma nozīme un jākontrolē savas saimnieciskās darbības process, jo īpaši attiecībā uz risku identificēšanu un izvairīšanos no tiem.