EKSPORTA FORMALITĀTES.

Eksports kā tāds, dažādu nodokļu jomu regulējošo normatīvo aktu izpratnē atšķiras. Preču eksports pēc būtības ir ļoti plaša tēma. Šajā rakstā uzmanība tiks vērsta tieši eksporta regulējumam un pamatnosacījumiem muitas jomā. Normatīvie akti muitas jomā. 2016.gada 1.maijā ir stājušies spēkā vairāki jauni muitas jomu regulējoši normatīvie akti: Eiropas Parlamenta un Padomes 2013.gada 9.oktobra Regula (ES) …

Continue reading ‘EKSPORTA FORMALITĀTES.’ »

Zudumu normas muitas uzraudzībā esošām precēm.

Ministru kabineta 2016.gada 20.decembra noteikumiem Nr.861 „Zudumu apmēru noteikšanas kārtība muitas uzraudzībā esošajām nefasētajām precēm” ir noteiktas nefasēto produktu zudumu normas.   MK noteikumos noteikti dabisko zudumu apmēri, to aprēķināšanas un faktiskā zuduma noteikšanas kārtība. MK noteikumi stājušies spēkā 2017.gada 1.janvārī.  

Aktualitātes nodokļu parādu nomaksas jomā.

Šā gada 1.oktobrī spēkā ir stājušies grozījumi likumā „Par nodokļiem un nodevām”, ar kuriem pamatā ir veikti grozījumi normās, kas attiecas uz nodokļu parādu nomaksu, arī gadījumos, kad VID jau ir uzsācis nodokļu parādu piedziņu. Sadalīšana uz 5 gadiem. Grozījumi paredz pagarinātu termiņu audita rezultātā aprēķināto maksājumu nomaksai. Ja līdz 1.oktobrim bija spēkā norma – …

Continue reading ‘Aktualitātes nodokļu parādu nomaksas jomā.’ »

Muitas procedūrai – tranzīts – jauns regulējums.

2014.gada 17.oktobrī spēkā stājas Ministru kabineta 2014.gada 30.septembra noteikumi Nr.603 „Muitas procedūras – tranzīts – piemērošanas kārtība”. Līdz ar šo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē iepriekšējie MK noteikumi par tranzīta procedūras piemērošanu (MK 21.12.2010. noteikumi Nr.1135). Būtiskākās izmaiņas jaunajā normatīvajā aktā ir šādas: TIR pilnvarotā nosūtītāja regulējums, kas dod tiesības personām, kas saņēmušas VID atļauju, …

Continue reading ‘Muitas procedūrai – tranzīts – jauns regulējums.’ »

Par pārkāpumiem muitas jomā.

  Finanšu ministrija šā gada 3.jūlijā ir izdevusi Instrukciju „Muitas lietu jomā izmantotā nosacījuma „smagi, nopietni vai atkārtoti muitas vai nodokļu noteikumu pārkāpumi” piemērošanas instrukcija”. Instrukcijā iekļauti kritēriji ES normatīvajos aktos muitas jomā lietotā termina „smagi, nopietni vai atkārtoti noteikumu pārkāpumi” piemērošanai. Instrukcija pieejama šeit:  FM instrukcija_smagi un atkartoti muitas sodi

Akcīzes nodokļa likmes no 2014.gada 1.janvāra.

  Likumā „Par akcīzes nodokli” noteiktās akcīzes nodokļa likmes: Akcīzes nodoklis alkoholiskajiem dzērieniem: 1) alum (par 100 litriem) — 3,10 euro par katru absolūtā spirta tilpumprocentu, kas izteikts ar precizitāti līdz vienai desmitdaļai, bet ne mazāk kā 5,69 euro par 100 litriem alus; 2) vīnam (par 100 litriem) — 64,03 euro; 3) raudzētajiem dzērieniem (par …

Continue reading ‘Akcīzes nodokļa likmes no 2014.gada 1.janvāra.’ »

Vispārējā tarifa preferenču sistēma, regula spēkā no 2014.gada.

2014.gada 1.janvārī stājusies spēkā Regula (ES) Nr.978/2012 par vispārējo tarifa preferenču sistēmas piemērošanu. Ar šo regulu tiek atcelta Padomes Regula (EK) Nr.732/2008 par vispārējo tarifa preferenču sistēmas piemērošanu. Jaunajā regulā būtiski  mainīta struktūra. Būtiski, ka ar 2014.gada 1.janvāri netiek piemērota preferenciālā tarifu likme precēm, kuru izcelsme apliecināta ar FormA sertifikātu vai ar atzīmi uz rēķindeklarācijas, …

Continue reading ‘Vispārējā tarifa preferenču sistēma, regula spēkā no 2014.gada.’ »

Preču kombinētā nomenklatūra 2014.gadam.

Preču kombinētā nomenklatūra 2014.gadam ir noteikta regulā Nr.1001/2013 (2013.gada 4. oktobris), ar ko groza I pielikumu Padomes Regulā (EEK) Nr. 2658/87 par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu. Ar Regulu (EEK) Nr. 2658/87 ir izveidota preču kombinētā nomenklatūra, kas atbilst gan kopējā muitas tarifa, gan Kopienas ārējās tirdzniecības statistikas un pārējo Kopienas politikas …

Continue reading ‘Preču kombinētā nomenklatūra 2014.gadam.’ »

Atbrīvojumi no nodokļu maksājumiem, ievedot preces ES, spekā no 2014.gada.

Līdz ar pāreju uz eiro valūtu, ir veiktas izmaiņas arī preču ievešanu regulējošajos normatīvajos aktos. No 2014.gada 1.janvāra nemaksājot muitas nodokli un pievienotās vērtības nodokli, vienai fiziskajai personai (ceļotājam) atļauts ievest preces, kuru kopējā vērtība nepārsniedz ir: 1) 300 eiro, ja persona ieceļo pa sauszemi vai 2) 433 eiro, ja persona ieceļo ar gaisa vai …

Continue reading ‘Atbrīvojumi no nodokļu maksājumiem, ievedot preces ES, spekā no 2014.gada.’ »