Seminārs par aktualitātēm Muitas lietās

2019.gada 17.aprīlī sadarbībā ar mūsu ilggadējo partneri ifinanses.lv notiks kārtējais seminārs Aktualitātes Muitas lietās. Seminārā kā vienmēr tiks aplūkotas vispārīgās Muitas lietas regulējošās tēmas, kā arī uzmanība tiks veltīta aktuālajai muitas atļauju tēmai – AEO, vispārējais galvojums un tā samazināšana, atzītais nosūtītājs/saņēmējs, muitas noliktavas, pagaidu uzglabāšanas vietas. Apskatīsim atļauju kritērijus un to izpildes nosacījumus. Semināra programmā …

Continue reading ‘Seminārs par aktualitātēm Muitas lietās’ »

ATZĪTAIS EKONOMISKAIS OPERATORS. Prasību un kritēriju izpilde.

Normatīvie akti nenosaka pienākumu kādam kļūt par atzīto ekonomisko operatoru, tā ir paša komersanta brīva izvēle. Saņemot atzītā ekonomiskā operatora atļauju, komersants brīvprātīgi uzņemas muitas iestāžu noteikto kritēriju izpildi, pretī gūstot atvieglotu noteikumu piemērošanu no muitas puses. Atzītais ekonomiskais operators (AEO) ir Eiropas Savienības (ES) izveidota koncepcija, kuras pamatā ir muitas iestāžu un komersantu sadarbība …

Continue reading ‘ATZĪTAIS EKONOMISKAIS OPERATORS. Prasību un kritēriju izpilde.’ »

Jauni normatīvie akti muitas jomā.

Saistībā ar jaunajiem Muitas normatīvajiem aktiem, kas stājušās spēkā 2016.gada 1.maijā, kad piemērojams kļuva Savienības muitas kodekss, kā arī 2016.gada 5.jūlijā spēkā stājies Muitas likums,  šā gada septembrī stājušies spēkā šādi normatīvie akti muitas jomā: Muitas atļauju noteikumi. Ministru kabineta 22.08.2017. noteikumi Nr.499 „Muitas atļauju noteikumi” nosaka kārtību, kādā izsniedz, groza, aptur, atjauno un anulē …

Continue reading ‘Jauni normatīvie akti muitas jomā.’ »

Kombinētā nomenklatūra 2017.gadam.

No 2017.gada 1.janvāra spēkā stājusies arī Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr.2016/1821 (2016.gada 6.oktobris), ar ko groza I pielikumu Padomes Regulā (EEK) Nr.2658/87 par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu, ar ko noteikta preču kombinētā nomenklatūra 2017.gadam. Preču kombinētā nomenklatūra katru gadu tiek grozīta, lai ņemtu vērā izmaiņas prasībās, kas saistītas ar statistiku un …

Continue reading ‘Kombinētā nomenklatūra 2017.gadam.’ »

Nopietni muitas vai nodokļu noteikumu pārkāpumi

2016.gada 5.jūlijā spēkā stājās jaunais Muitas likums. Tas tika pieņemts no jauna pamatojoties uz jauno ES normatīvo regulējumu muitas jomā, t.i. pamatojoties uz 2013.gada 9.oktobra Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu Nr.952/2013, ar ko izveido Savienības Muitas kodeksu – Savienības Muitas kodekss (SMK). SMK stājās spēkā 2016.gada 1.maijā. SMK kā kritēriju dažādu muitas atļauju piešķiršanai un …

Continue reading ‘Nopietni muitas vai nodokļu noteikumu pārkāpumi’ »

Savienības Muitas kodekss.

Ar 2016.gada 1.maiju ir kļuvusi piemērojama 2013.gada 9.oktobra Eiropas Parlamenta un Padomes Regula Nr.952/2013, ar ko izveido Savienības Muitas kodeksu – Savienības Muitas kodekss (SMK). Līdz ar minētās regulas piemērošanu, spēku zaudēja iepriekš spēkā esošais Muitas kodekss, proti, Eiropas Padomes Regula Nr.2913/1992 par Kopienas muitas kodeksa izveidi un šīs regulas piemērošanas noteikumi, kas tika regulēti …

Continue reading ‘Savienības Muitas kodekss.’ »

Muitas maksājumi ievedot preces.

Būtiska nianse, apsverot preču importa nepieciešamību un komerciālo izdevīgumu, ir muitas maksājumi un to apmērs. Maksājumu noteikšana preču ievešanai ir viens no Eiropas Savienības tirgus aizsardzības pasākumiem.   Ievedmuitas nodoklis Ievedmuitas nodoklis ietver muitas nodokļus un muitas nodokļiem līdzvērtīgus maksājumus, kas jāveic, preces ievedot, kā arī lauksaimniecības maksājumus un citus ievedmuitas maksājumus, kas ieviesti, realizējot …

Continue reading ‘Muitas maksājumi ievedot preces.’ »

EKSPORTA FORMALITĀTES.

Eksports kā tāds, dažādu nodokļu jomu regulējošo normatīvo aktu izpratnē atšķiras. Preču eksports pēc būtības ir ļoti plaša tēma. Šajā rakstā uzmanība tiks vērsta tieši eksporta regulējumam un pamatnosacījumiem muitas jomā. Normatīvie akti muitas jomā. 2016.gada 1.maijā ir stājušies spēkā vairāki jauni muitas jomu regulējoši normatīvie akti: Eiropas Parlamenta un Padomes 2013.gada 9.oktobra Regula (ES) …

Continue reading ‘EKSPORTA FORMALITĀTES.’ »

Zudumu normas muitas uzraudzībā esošām precēm.

Ministru kabineta 2016.gada 20.decembra noteikumiem Nr.861 „Zudumu apmēru noteikšanas kārtība muitas uzraudzībā esošajām nefasētajām precēm” ir noteiktas nefasēto produktu zudumu normas.   MK noteikumos noteikti dabisko zudumu apmēri, to aprēķināšanas un faktiskā zuduma noteikšanas kārtība. MK noteikumi stājušies spēkā 2017.gada 1.janvārī.