MK noteikumos noteiktas obligāti aizpildāmās muitas deklarāciju ailes

2014.gada 1.janvārī stājušies spēkā MK 2013.gada 10.decembra noteikumi Nr.1411 “Noteikumi par papildus aizpildāmajām ailēm muitas deklarācijā”. Iepriekš šo jautājumu regulēja MK 2006.gada 29.augusta noteikumi Nr.703 “Noteikumi par papildus aizpildāmajām ailēm vienotajā administratīvajā dokumentā un kārtību, kādā muitas iestāde personai atļauj iesniegt vienoto administratīvo dokumentu pirms preču uzrādīšanas”, kas zaudējuši spēku ar šā gada 1.janvāri. Jaunajos …

Continue reading ‘MK noteikumos noteiktas obligāti aizpildāmās muitas deklarāciju ailes’ »

Atzītie komersanti (Authorised Economic Operator – AEO)

Pieaugot starptautiskajai preču apritei pasaulē, likumsakarīgi pieaug arī nepieciešamība ātrākai un ērtākai šo preču plūsmas apkalpošanai. Lai ātrāk un efektīvāk organizētu gan komersantu, gan arī atbildīgo valsts iestāžu darbu, ir izveidota īpaša atvieglojumu un vienkāršojumu sistēma attiecībā uz preču plūsmas kontroli pāri ES robežai. Viena no būtiskākajām šādas sistēmas sastāvdaļām noteikti ir  Atzīto komersantu statusa …

Continue reading ‘Atzītie komersanti (Authorised Economic Operator – AEO)’ »

ASYCUDA++ funkcionalitāti iekļaus EDS.

Šā gada 20.jūnijā Valsts sekretāru sanāksmē izsludināts Ministru kabineta noteikumu projekts “Kārtība, kādā, muitojot preces, elektroniski iesniedz muitas deklarācijas”, kur noteikts, ka līdz ar jaunas funkcionalitātes ieviešanu VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmas e-muitas sistēmu sadaļā (EMDAS), paredzēts atteikties no vēsturiskās muitas deklarēšanas sistēmas ASYCUDA++ lietošanas un importa deklarācijas, kas šobrīd tiek iesniegtas ASYCUDA++ sistēmā būs jāiesniedz …

Continue reading ‘ASYCUDA++ funkcionalitāti iekļaus EDS.’ »

Par preču muitošanu, nosūtot vai saņemot preces pa pastu

Pieaugot starptautiskajai preču tirdzniecībai, izmantojot pasta sūtījumus, kā arī ņemot vērā lasītāju uzdotos jautājumus par preču piegāžu noformēšanu, ja preces komerciālos nolūkos tiek saņemtas vai nosūtītas pa pastu, piedāvājam ieskatu preču muitošanas regulējumā, nosūtot vai saņemot preces pa pastu. Nosūtot vai saņemot preces ES no trešajām valstīm, to deklarēšanā jāievēro ES un nacionālajos normatīvajos aktos …

Continue reading ‘Par preču muitošanu, nosūtot vai saņemot preces pa pastu’ »

Grozīti akcīzes preču TARIC nacionālie papildkodi

Ar 2013.gada 1.janvāri ir piemērojami jauni TARIC nacionālie papildkodi, kas noteikti ar MK 27.09.2011. noteikumiem Nr.731 „Noteikumi par akcīzes preču apvienotā Kopienas tarifa (TARIC) nacionālajiem kodiem un to piemērošanas kārtību”. Būtiskākie grozījumi ir veikti MK 27.09.2011. noteikumu Nr.731 4.pielikumā „Ar akcīzes nodokli apliekamo naftas produktu TARIC nacionālo papildkodu saraksts” sakarā ar izmaiņām Kombinētajā nomenklatūrā no …

Continue reading ‘Grozīti akcīzes preču TARIC nacionālie papildkodi’ »

Pēcmuitošanas pārbaudes īpatnības nodokļu kontroles ietvaros.

Nodokļu administrācijas kompetencē ietilpst nodokļu kontroles pasākumu veikšana saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām. Attiecībā uz nodokļu administrācijai iesniegto nodokļu deklarāciju un pārskatu kontroli, tiek veikts nodokļu audits un datu atbilstības pārbaudes. Muitas iestāžu administrēto nodokļu maksājumu kontrole tiek pakļauta vispārējai nodokļu kontroles kārtībai, kas noteikta nacionālajos normatīvajos aktos, un konkrēti likumā „Par nodokļiem …

Continue reading ‘Pēcmuitošanas pārbaudes īpatnības nodokļu kontroles ietvaros.’ »

Paaugstināta pasta sūtījumu vērtība, no kuras jāmaksā PVN.

Jaunais Pievienotās vērtības nodokļa likums no 1.janvāra paredz 22 eiro robežlielumu, no kura par pasta sūtījumos esošajām precēm jāmaksā pievienotās vērtības nodoklis. Joprojām spēkā 150 eiro kopējā pasta sūtījumā esošo preču vērtība, no kuras jāmaksā ievedmuitas nodoklis. Ja pasta sūtījumā atrodas preces, kuru vērtība: Nepārsniedz 22 eiro – nekādi nodokļu maksājumi nav jāveic; Pārsniedz 22 …

Continue reading ‘Paaugstināta pasta sūtījumu vērtība, no kuras jāmaksā PVN.’ »

Administratīvais sods par kopsavilkuma deklarācijas neiesniegšanu.

Jau no 2011.gada 1.janvāra personām pirms preču ievešanas vai izvešanas ir pienākums iesniegt muitas iestādei attiecīgi ievešanas vai izvešanas kopsavilkuma deklarāciju. Tā kā kopsavilkuma deklarācija netiek pielīdzināta nodokļu deklarācijai likuma „Par nodokļiem un nodevām” izpratnē un tās pamatmērķis ir dot iespēju muitas iestādēm veikt riska analīzi pirms preču uzrādīšanas muitā, nekādas likumos noteiktās sankcijas par …

Continue reading ‘Administratīvais sods par kopsavilkuma deklarācijas neiesniegšanu.’ »

Pasta sūtījumi no valstīm, kas nav ES dalībvalstis

150 eiro Tā ir preču vērtība, par kādu fiziskās un juridiskās personas ir atbrīvotas no muitas nodokļa nomaksas par precēm, kas tiek sūtītas pa pastu. Šis noteikums piemērojams pasūtījumiem no interneta veikaliem. Atbrīvojums neattiecas uz alkohola izstrādājumiem, smaržām, tualetes ūdeņiem, tabaku un tabakas izstrādājumiem. 22 eiro Saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likumu  ar 2013.gada 1.javnvāri …

Continue reading ‘Pasta sūtījumi no valstīm, kas nav ES dalībvalstis’ »

Preču klasifikācija un Saistošā izziņa par tarifu.

Kā viens no būtiskākajiem preču muitošanas priekšnosacījumiem ir preču klasificēšana, izmantojot īpaši izveidotus preču kodus. Preču muitas kods norāda uz precēm piemērojamiem tirdzniecības politikas pasākumiem un jo īpaši tas attiecas uz aprēķināmo muitas nodokļu apmēru. Preču klasifikācija. Preces, kuras tiek ievesta ES, muitas vajadzībām tiek klasificētas atbilstoši vienotai preču nomenklatūrai, kas regulēta ar Eiropas Padomes …

Continue reading ‘Preču klasifikācija un Saistošā izziņa par tarifu.’ »