Vispārējā tarifa preferenču sistēma, regula spēkā no 2014.gada.

2014.gada 1.janvārī stājusies spēkā Regula (ES) Nr.978/2012 par vispārējo tarifa preferenču sistēmas piemērošanu. Ar šo regulu tiek atcelta Padomes Regula (EK) Nr.732/2008 par vispārējo tarifa preferenču sistēmas piemērošanu. Jaunajā regulā būtiski  mainīta struktūra. Būtiski, ka ar 2014.gada 1.janvāri netiek piemērota preferenciālā tarifu likme precēm, kuru izcelsme apliecināta ar FormA sertifikātu vai ar atzīmi uz rēķindeklarācijas, …

Continue reading ‘Vispārējā tarifa preferenču sistēma, regula spēkā no 2014.gada.’ »

Preču kombinētā nomenklatūra 2014.gadam.

Preču kombinētā nomenklatūra 2014.gadam ir noteikta regulā Nr.1001/2013 (2013.gada 4. oktobris), ar ko groza I pielikumu Padomes Regulā (EEK) Nr. 2658/87 par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu. Ar Regulu (EEK) Nr. 2658/87 ir izveidota preču kombinētā nomenklatūra, kas atbilst gan kopējā muitas tarifa, gan Kopienas ārējās tirdzniecības statistikas un pārējo Kopienas politikas …

Continue reading ‘Preču kombinētā nomenklatūra 2014.gadam.’ »

Atbrīvojumi no nodokļu maksājumiem, ievedot preces ES, spekā no 2014.gada.

Līdz ar pāreju uz eiro valūtu, ir veiktas izmaiņas arī preču ievešanu regulējošajos normatīvajos aktos. No 2014.gada 1.janvāra nemaksājot muitas nodokli un pievienotās vērtības nodokli, vienai fiziskajai personai (ceļotājam) atļauts ievest preces, kuru kopējā vērtība nepārsniedz ir: 1) 300 eiro, ja persona ieceļo pa sauszemi vai 2) 433 eiro, ja persona ieceļo ar gaisa vai …

Continue reading ‘Atbrīvojumi no nodokļu maksājumiem, ievedot preces ES, spekā no 2014.gada.’ »

MK noteikumos noteiktas obligāti aizpildāmās muitas deklarāciju ailes

2014.gada 1.janvārī stājušies spēkā MK 2013.gada 10.decembra noteikumi Nr.1411 “Noteikumi par papildus aizpildāmajām ailēm muitas deklarācijā”. Iepriekš šo jautājumu regulēja MK 2006.gada 29.augusta noteikumi Nr.703 “Noteikumi par papildus aizpildāmajām ailēm vienotajā administratīvajā dokumentā un kārtību, kādā muitas iestāde personai atļauj iesniegt vienoto administratīvo dokumentu pirms preču uzrādīšanas”, kas zaudējuši spēku ar šā gada 1.janvāri. Jaunajos …

Continue reading ‘MK noteikumos noteiktas obligāti aizpildāmās muitas deklarāciju ailes’ »

Atzītie komersanti (Authorised Economic Operator – AEO)

Pieaugot starptautiskajai preču apritei pasaulē, likumsakarīgi pieaug arī nepieciešamība ātrākai un ērtākai šo preču plūsmas apkalpošanai. Lai ātrāk un efektīvāk organizētu gan komersantu, gan arī atbildīgo valsts iestāžu darbu, ir izveidota īpaša atvieglojumu un vienkāršojumu sistēma attiecībā uz preču plūsmas kontroli pāri ES robežai. Viena no būtiskākajām šādas sistēmas sastāvdaļām noteikti ir  Atzīto komersantu statusa …

Continue reading ‘Atzītie komersanti (Authorised Economic Operator – AEO)’ »

ASYCUDA++ funkcionalitāti iekļaus EDS.

Šā gada 20.jūnijā Valsts sekretāru sanāksmē izsludināts Ministru kabineta noteikumu projekts “Kārtība, kādā, muitojot preces, elektroniski iesniedz muitas deklarācijas”, kur noteikts, ka līdz ar jaunas funkcionalitātes ieviešanu VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmas e-muitas sistēmu sadaļā (EMDAS), paredzēts atteikties no vēsturiskās muitas deklarēšanas sistēmas ASYCUDA++ lietošanas un importa deklarācijas, kas šobrīd tiek iesniegtas ASYCUDA++ sistēmā būs jāiesniedz …

Continue reading ‘ASYCUDA++ funkcionalitāti iekļaus EDS.’ »

Par preču muitošanu, nosūtot vai saņemot preces pa pastu

Pieaugot starptautiskajai preču tirdzniecībai, izmantojot pasta sūtījumus, kā arī ņemot vērā lasītāju uzdotos jautājumus par preču piegāžu noformēšanu, ja preces komerciālos nolūkos tiek saņemtas vai nosūtītas pa pastu, piedāvājam ieskatu preču muitošanas regulējumā, nosūtot vai saņemot preces pa pastu. Nosūtot vai saņemot preces ES no trešajām valstīm, to deklarēšanā jāievēro ES un nacionālajos normatīvajos aktos …

Continue reading ‘Par preču muitošanu, nosūtot vai saņemot preces pa pastu’ »

Grozīti akcīzes preču TARIC nacionālie papildkodi

Ar 2013.gada 1.janvāri ir piemērojami jauni TARIC nacionālie papildkodi, kas noteikti ar MK 27.09.2011. noteikumiem Nr.731 „Noteikumi par akcīzes preču apvienotā Kopienas tarifa (TARIC) nacionālajiem kodiem un to piemērošanas kārtību”. Būtiskākie grozījumi ir veikti MK 27.09.2011. noteikumu Nr.731 4.pielikumā „Ar akcīzes nodokli apliekamo naftas produktu TARIC nacionālo papildkodu saraksts” sakarā ar izmaiņām Kombinētajā nomenklatūrā no …

Continue reading ‘Grozīti akcīzes preču TARIC nacionālie papildkodi’ »

Pēcmuitošanas pārbaudes īpatnības nodokļu kontroles ietvaros.

Nodokļu administrācijas kompetencē ietilpst nodokļu kontroles pasākumu veikšana saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām. Attiecībā uz nodokļu administrācijai iesniegto nodokļu deklarāciju un pārskatu kontroli, tiek veikts nodokļu audits un datu atbilstības pārbaudes. Muitas iestāžu administrēto nodokļu maksājumu kontrole tiek pakļauta vispārējai nodokļu kontroles kārtībai, kas noteikta nacionālajos normatīvajos aktos, un konkrēti likumā „Par nodokļiem …

Continue reading ‘Pēcmuitošanas pārbaudes īpatnības nodokļu kontroles ietvaros.’ »

Paaugstināta pasta sūtījumu vērtība, no kuras jāmaksā PVN.

Jaunais Pievienotās vērtības nodokļa likums no 1.janvāra paredz 22 eiro robežlielumu, no kura par pasta sūtījumos esošajām precēm jāmaksā pievienotās vērtības nodoklis. Joprojām spēkā 150 eiro kopējā pasta sūtījumā esošo preču vērtība, no kuras jāmaksā ievedmuitas nodoklis. Ja pasta sūtījumā atrodas preces, kuru vērtība: Nepārsniedz 22 eiro – nekādi nodokļu maksājumi nav jāveic; Pārsniedz 22 …

Continue reading ‘Paaugstināta pasta sūtījumu vērtība, no kuras jāmaksā PVN.’ »