Par pārkāpumiem muitas jomā.

  Finanšu ministrija šā gada 3.jūlijā ir izdevusi Instrukciju „Muitas lietu jomā izmantotā nosacījuma „smagi, nopietni vai atkārtoti muitas vai nodokļu noteikumu pārkāpumi” piemērošanas instrukcija”. Instrukcijā iekļauti kritēriji ES normatīvajos aktos muitas jomā lietotā termina „smagi, nopietni vai atkārtoti noteikumu pārkāpumi” piemērošanai. Instrukcija pieejama šeit:  FM instrukcija_smagi un atkartoti muitas sodi

Akcīzes nodokļa likmes no 2014.gada 1.janvāra.

  Likumā „Par akcīzes nodokli” noteiktās akcīzes nodokļa likmes: Akcīzes nodoklis alkoholiskajiem dzērieniem: 1) alum (par 100 litriem) — 3,10 euro par katru absolūtā spirta tilpumprocentu, kas izteikts ar precizitāti līdz vienai desmitdaļai, bet ne mazāk kā 5,69 euro par 100 litriem alus; 2) vīnam (par 100 litriem) — 64,03 euro; 3) raudzētajiem dzērieniem (par …

Continue reading ‘Akcīzes nodokļa likmes no 2014.gada 1.janvāra.’ »

Vispārējā tarifa preferenču sistēma, regula spēkā no 2014.gada.

2014.gada 1.janvārī stājusies spēkā Regula (ES) Nr.978/2012 par vispārējo tarifa preferenču sistēmas piemērošanu. Ar šo regulu tiek atcelta Padomes Regula (EK) Nr.732/2008 par vispārējo tarifa preferenču sistēmas piemērošanu. Jaunajā regulā būtiski  mainīta struktūra. Būtiski, ka ar 2014.gada 1.janvāri netiek piemērota preferenciālā tarifu likme precēm, kuru izcelsme apliecināta ar FormA sertifikātu vai ar atzīmi uz rēķindeklarācijas, …

Continue reading ‘Vispārējā tarifa preferenču sistēma, regula spēkā no 2014.gada.’ »

Preču kombinētā nomenklatūra 2014.gadam.

Preču kombinētā nomenklatūra 2014.gadam ir noteikta regulā Nr.1001/2013 (2013.gada 4. oktobris), ar ko groza I pielikumu Padomes Regulā (EEK) Nr. 2658/87 par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu. Ar Regulu (EEK) Nr. 2658/87 ir izveidota preču kombinētā nomenklatūra, kas atbilst gan kopējā muitas tarifa, gan Kopienas ārējās tirdzniecības statistikas un pārējo Kopienas politikas …

Continue reading ‘Preču kombinētā nomenklatūra 2014.gadam.’ »

Atbrīvojumi no nodokļu maksājumiem, ievedot preces ES, spekā no 2014.gada.

Līdz ar pāreju uz eiro valūtu, ir veiktas izmaiņas arī preču ievešanu regulējošajos normatīvajos aktos. No 2014.gada 1.janvāra nemaksājot muitas nodokli un pievienotās vērtības nodokli, vienai fiziskajai personai (ceļotājam) atļauts ievest preces, kuru kopējā vērtība nepārsniedz ir: 1) 300 eiro, ja persona ieceļo pa sauszemi vai 2) 433 eiro, ja persona ieceļo ar gaisa vai …

Continue reading ‘Atbrīvojumi no nodokļu maksājumiem, ievedot preces ES, spekā no 2014.gada.’ »

MK noteikumos noteiktas obligāti aizpildāmās muitas deklarāciju ailes

2014.gada 1.janvārī stājušies spēkā MK 2013.gada 10.decembra noteikumi Nr.1411 “Noteikumi par papildus aizpildāmajām ailēm muitas deklarācijā”. Iepriekš šo jautājumu regulēja MK 2006.gada 29.augusta noteikumi Nr.703 “Noteikumi par papildus aizpildāmajām ailēm vienotajā administratīvajā dokumentā un kārtību, kādā muitas iestāde personai atļauj iesniegt vienoto administratīvo dokumentu pirms preču uzrādīšanas”, kas zaudējuši spēku ar šā gada 1.janvāri. Jaunajos …

Continue reading ‘MK noteikumos noteiktas obligāti aizpildāmās muitas deklarāciju ailes’ »

ASYCUDA++ funkcionalitāti iekļaus EDS.

Šā gada 20.jūnijā Valsts sekretāru sanāksmē izsludināts Ministru kabineta noteikumu projekts “Kārtība, kādā, muitojot preces, elektroniski iesniedz muitas deklarācijas”, kur noteikts, ka līdz ar jaunas funkcionalitātes ieviešanu VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmas e-muitas sistēmu sadaļā (EMDAS), paredzēts atteikties no vēsturiskās muitas deklarēšanas sistēmas ASYCUDA++ lietošanas un importa deklarācijas, kas šobrīd tiek iesniegtas ASYCUDA++ sistēmā būs jāiesniedz …

Continue reading ‘ASYCUDA++ funkcionalitāti iekļaus EDS.’ »

Grozīti akcīzes preču TARIC nacionālie papildkodi

Ar 2013.gada 1.janvāri ir piemērojami jauni TARIC nacionālie papildkodi, kas noteikti ar MK 27.09.2011. noteikumiem Nr.731 „Noteikumi par akcīzes preču apvienotā Kopienas tarifa (TARIC) nacionālajiem kodiem un to piemērošanas kārtību”. Būtiskākie grozījumi ir veikti MK 27.09.2011. noteikumu Nr.731 4.pielikumā „Ar akcīzes nodokli apliekamo naftas produktu TARIC nacionālo papildkodu saraksts” sakarā ar izmaiņām Kombinētajā nomenklatūrā no …

Continue reading ‘Grozīti akcīzes preču TARIC nacionālie papildkodi’ »

Paaugstināta pasta sūtījumu vērtība, no kuras jāmaksā PVN.

Jaunais Pievienotās vērtības nodokļa likums no 1.janvāra paredz 22 eiro robežlielumu, no kura par pasta sūtījumos esošajām precēm jāmaksā pievienotās vērtības nodoklis. Joprojām spēkā 150 eiro kopējā pasta sūtījumā esošo preču vērtība, no kuras jāmaksā ievedmuitas nodoklis. Ja pasta sūtījumā atrodas preces, kuru vērtība: Nepārsniedz 22 eiro – nekādi nodokļu maksājumi nav jāveic; Pārsniedz 22 …

Continue reading ‘Paaugstināta pasta sūtījumu vērtība, no kuras jāmaksā PVN.’ »

Administratīvais sods par kopsavilkuma deklarācijas neiesniegšanu.

Jau no 2011.gada 1.janvāra personām pirms preču ievešanas vai izvešanas ir pienākums iesniegt muitas iestādei attiecīgi ievešanas vai izvešanas kopsavilkuma deklarāciju. Tā kā kopsavilkuma deklarācija netiek pielīdzināta nodokļu deklarācijai likuma „Par nodokļiem un nodevām” izpratnē un tās pamatmērķis ir dot iespēju muitas iestādēm veikt riska analīzi pirms preču uzrādīšanas muitā, nekādas likumos noteiktās sankcijas par …

Continue reading ‘Administratīvais sods par kopsavilkuma deklarācijas neiesniegšanu.’ »