Grozīti akcīzes preču TARIC nacionālie papildkodi

Ar 2013.gada 1.janvāri ir piemērojami jauni TARIC nacionālie papildkodi, kas noteikti ar MK 27.09.2011. noteikumiem Nr.731 „Noteikumi par akcīzes preču apvienotā Kopienas tarifa (TARIC) nacionālajiem kodiem un to piemērošanas kārtību”. Būtiskākie grozījumi ir veikti MK 27.09.2011. noteikumu Nr.731 4.pielikumā „Ar akcīzes nodokli apliekamo naftas produktu TARIC nacionālo papildkodu saraksts” sakarā ar izmaiņām Kombinētajā nomenklatūrā no …

Continue reading ‘Grozīti akcīzes preču TARIC nacionālie papildkodi’ »

Paaugstināta pasta sūtījumu vērtība, no kuras jāmaksā PVN.

Jaunais Pievienotās vērtības nodokļa likums no 1.janvāra paredz 22 eiro robežlielumu, no kura par pasta sūtījumos esošajām precēm jāmaksā pievienotās vērtības nodoklis. Joprojām spēkā 150 eiro kopējā pasta sūtījumā esošo preču vērtība, no kuras jāmaksā ievedmuitas nodoklis. Ja pasta sūtījumā atrodas preces, kuru vērtība: Nepārsniedz 22 eiro – nekādi nodokļu maksājumi nav jāveic; Pārsniedz 22 …

Continue reading ‘Paaugstināta pasta sūtījumu vērtība, no kuras jāmaksā PVN.’ »

Administratīvais sods par kopsavilkuma deklarācijas neiesniegšanu.

Jau no 2011.gada 1.janvāra personām pirms preču ievešanas vai izvešanas ir pienākums iesniegt muitas iestādei attiecīgi ievešanas vai izvešanas kopsavilkuma deklarāciju. Tā kā kopsavilkuma deklarācija netiek pielīdzināta nodokļu deklarācijai likuma „Par nodokļiem un nodevām” izpratnē un tās pamatmērķis ir dot iespēju muitas iestādēm veikt riska analīzi pirms preču uzrādīšanas muitā, nekādas likumos noteiktās sankcijas par …

Continue reading ‘Administratīvais sods par kopsavilkuma deklarācijas neiesniegšanu.’ »

ES uzsākta izmeklēšanas procedūra par alumīnija folijas ievešanu.

2012.gada 24.oktobrī stājās spēkā Regula (ES) Nr. 973/2012 (2012. gada 22. oktobris), ar ko sāk izmeklēšanu par Padomes Regulā (EK) Nr. 925/2009 konkrētas Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes alumīnija folijas importam noteiktu antidempinga pasākumu iespējamu apiešanu, kura notiek, importējot konkrētu Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes nerūdītu alumīnija foliju ruļļos ar platumu virs 650 mm, un ar ko nosaka šā importa reģistrēšanu. …

Continue reading ‘ES uzsākta izmeklēšanas procedūra par alumīnija folijas ievešanu.’ »

Preču kombinētā nomenklatūra 2013.gadam

Ar Regulu (EEK) Nr. 2658/87 ir izveidota preču kombinētā nomenklatūra, kas atbilst gan kopējā muitas tarifa, gan Kopienas ārējās tirdzniecības statistikas un pārējo Kopienas politikas nostādņu prasībām attiecībā uz preču importu vai eksportu. Preču kombinētā nomenklatūra katru gadu tiek grozīta, lai ņemtu vērā izmaiņas prasībās, kas saistītas ar statistiku un tirdzniecības politiku, izmaiņas, kas izdarītas, …

Continue reading ‘Preču kombinētā nomenklatūra 2013.gadam’ »

1.oktobrī uzsāk nodokļu atbalsta pasākuma īstenošanu.

Saskaņā ar spēkā stājušos Nodokļu atbalsta likumu un Ministru kabineta 2012.gada 28.augusta noteikumiem Nr.600 “Nodokļu atbalsta pasākuma īstenošanas kārtība” ar šā gada 1.oktobri tiek uzsākta nodokļu atbalsta pasākuma īstenošana. Nodokļu atbalsta pasākums nozīmē iespēju vienu reizi veikt pasākumu nokavējuma naudas un 90 procentu soda naudas dzēšanai tiem nodokļu maksātājiem, kuri līdz noteiktam datumam samaksā nodokļu …

Continue reading ‘1.oktobrī uzsāk nodokļu atbalsta pasākuma īstenošanu.’ »

Izmaiņas nodokļu maksājumu veikšanā no 2012.gada 1.septembra.

Sākot ar šā gada 1.septembri tiks mainīta kārtība, kas nosaka, kā nodokļu maksājumi tiek uzskatīti par veiktiem. Nodokļu maksājums tiks uzskatīts par veiktu un izpildītu brīdī, kad valsts budžets būs saņēmis maksājumu. Tas nozīmē, ka, noformējot muitas deklarācijas un veicot nodokļu nomaksu par konkrēto muitas deklarāciju,  noformēt to varēs tikai gadījumā, kad muitas amatpersona būs …

Continue reading ‘Izmaiņas nodokļu maksājumu veikšanā no 2012.gada 1.septembra.’ »

Atļautie daudzumi preču ievešanai nemaksājot muitas maksājumus, spēkā no 2012.gada 1.janvāra.

Vispārējie noteikumi: Iebraucot LR no valsts, kas nav ES dalībvalsts fiziskā persona, nemaksājot muitas maksājumus, drīkst ievest preces, kas nepārsniedz šādu vērtību: -          210 Ls – ja persona ieceļo pa sauszemi; -          300 Ls – ja persona ieceļo ar gaisa vai jūras transportu; -          bērni līdz 15 gadiem, neatkarīgi no ieceļošanas veida, drīkst ievest preces …

Continue reading ‘Atļautie daudzumi preču ievešanai nemaksājot muitas maksājumus, spēkā no 2012.gada 1.janvāra.’ »

Preču kombinētā nomenklatūra 2012.gadam

Ar Regulu (EEK) Nr. 2658/87 ir izveidota preču kombinētā nomenklatūra, kas atbilst gan kopējā muitas tarifa, gan Kopienas ārējās tirdzniecības statistikas un pārējo Kopienas politikas nostādņu prasībām attiecībā uz preču importu vai eksportu. Preču kombinētā nomenklatūra katru gadu tiek grozīta, lai ņemtu vērā izmaiņas prasībās, kas saistītas ar statistiku un tirdzniecības politiku, izmaiņas, kas izdarītas, …

Continue reading ‘Preču kombinētā nomenklatūra 2012.gadam’ »

MK noteikumos nosaka TARIC nacionālos papildkodus.

Šā gada 27.septembrī Ministru kabinets izdevis noteikumus Nr.731 “Noteikumi par akcīzes preču apvienotā Kopienas tarifa (TARIC) nacionālajiem kodiem un to piemērošanas kārtību”, ar kuriem noteikti ar akcīzes nodokli apliekamo alkoholisko dzērienu, tabakas izstrādājumu, naftas produktu bezalkaholisko dzērienu un kafijas TARIC nacionālie papildkodi. Līdz šim TARIC nacionālie papildkodi tika noteikti ar VID rīkojumu. Ar jauno MK …

Continue reading ‘MK noteikumos nosaka TARIC nacionālos papildkodus.’ »