1.oktobrī uzsāk nodokļu atbalsta pasākuma īstenošanu.

Saskaņā ar spēkā stājušos Nodokļu atbalsta likumu un Ministru kabineta 2012.gada 28.augusta noteikumiem Nr.600 “Nodokļu atbalsta pasākuma īstenošanas kārtība” ar šā gada 1.oktobri tiek uzsākta nodokļu atbalsta pasākuma īstenošana. Nodokļu atbalsta pasākums nozīmē iespēju vienu reizi veikt pasākumu nokavējuma naudas un 90 procentu soda naudas dzēšanai tiem nodokļu maksātājiem, kuri līdz noteiktam datumam samaksā nodokļu …

Continue reading ‘1.oktobrī uzsāk nodokļu atbalsta pasākuma īstenošanu.’ »

Izmaiņas nodokļu maksājumu veikšanā no 2012.gada 1.septembra.

Sākot ar šā gada 1.septembri tiks mainīta kārtība, kas nosaka, kā nodokļu maksājumi tiek uzskatīti par veiktiem. Nodokļu maksājums tiks uzskatīts par veiktu un izpildītu brīdī, kad valsts budžets būs saņēmis maksājumu. Tas nozīmē, ka, noformējot muitas deklarācijas un veicot nodokļu nomaksu par konkrēto muitas deklarāciju,  noformēt to varēs tikai gadījumā, kad muitas amatpersona būs …

Continue reading ‘Izmaiņas nodokļu maksājumu veikšanā no 2012.gada 1.septembra.’ »

Atļautie daudzumi preču ievešanai nemaksājot muitas maksājumus, spēkā no 2012.gada 1.janvāra.

Vispārējie noteikumi: Iebraucot LR no valsts, kas nav ES dalībvalsts fiziskā persona, nemaksājot muitas maksājumus, drīkst ievest preces, kas nepārsniedz šādu vērtību: -          210 Ls – ja persona ieceļo pa sauszemi; -          300 Ls – ja persona ieceļo ar gaisa vai jūras transportu; -          bērni līdz 15 gadiem, neatkarīgi no ieceļošanas veida, drīkst ievest preces …

Continue reading ‘Atļautie daudzumi preču ievešanai nemaksājot muitas maksājumus, spēkā no 2012.gada 1.janvāra.’ »

Preču kombinētā nomenklatūra 2012.gadam

Ar Regulu (EEK) Nr. 2658/87 ir izveidota preču kombinētā nomenklatūra, kas atbilst gan kopējā muitas tarifa, gan Kopienas ārējās tirdzniecības statistikas un pārējo Kopienas politikas nostādņu prasībām attiecībā uz preču importu vai eksportu. Preču kombinētā nomenklatūra katru gadu tiek grozīta, lai ņemtu vērā izmaiņas prasībās, kas saistītas ar statistiku un tirdzniecības politiku, izmaiņas, kas izdarītas, …

Continue reading ‘Preču kombinētā nomenklatūra 2012.gadam’ »

MK noteikumos nosaka TARIC nacionālos papildkodus.

Šā gada 27.septembrī Ministru kabinets izdevis noteikumus Nr.731 “Noteikumi par akcīzes preču apvienotā Kopienas tarifa (TARIC) nacionālajiem kodiem un to piemērošanas kārtību”, ar kuriem noteikti ar akcīzes nodokli apliekamo alkoholisko dzērienu, tabakas izstrādājumu, naftas produktu bezalkaholisko dzērienu un kafijas TARIC nacionālie papildkodi. Līdz šim TARIC nacionālie papildkodi tika noteikti ar VID rīkojumu. Ar jauno MK …

Continue reading ‘MK noteikumos nosaka TARIC nacionālos papildkodus.’ »

Aktualitātes muitas normatīvajos aktos.

MuitasLietas piedāvā īsu ieskatu 2011.gada maijā – septembrī pieņemtajos normatīvajos aktos muitas jomā. Galvojumu piemērošana. 2011.gada 10.septembrī spēkā stājušies Ministru kabineta noteikumi Nr.691 “Noteikumi par nodokļu parāda galvojumu preču muitošanai”. Lai arī 2010.gada nogalē jau tika izdoti jauni MK noteikumi muitas galvojumu piemērošanai (Nr.1134), to piemērošanas rezultātā ir konstatēta nepieciešamību precizēt muitas galvojumu piemērošanas normas, …

Continue reading ‘Aktualitātes muitas normatīvajos aktos.’ »

Atvieglos administratīvo slogu komersantiem

Ministru kabinets 17.maija sēdē pieņēmis grozījumus MK 2009.gada 17.jūnija noteikumos Nr.581 “Kārtība, kādā, muitojot preces, elektroniski iesniedz muitas deklarācijas”, samazinot elektroniski iesniegto muitas deklarāciju un to pavaddokumentu glabāšanas termiņu no pieciem uz trīs gadiem. Šāda norma atvieglos noteikto dokumentu uzglabāšanu visiem tiem komersantiem, kas citas personas uzdevumā elektroniski iesniedz muitas deklarācijas. 17.maijā MK atbalstījis arī …

Continue reading ‘Atvieglos administratīvo slogu komersantiem’ »

Nodokļu atbalsta pasākuma ieviešana.

8.martā Ministru kabinets apstiprinājis Finanšu ministrijas izstrādāto vienreizējo Nodokļu atbalsta pasākumu (Informatīvais ziņojums) – nokavējuma naudas un daļējas soda naudas dzēšanu tiem nodokļu maksātājiem, kas līdz noteiktam brīdim samaksā nodokļu pamatparādu. Iespēju dzēst nokavējuma naudu un soda naudu 90% apmērā paredzēts attiecināt uz noteiktu nodokļu parādiem, kas radušies līdz 2010.gada 1.jūlijam. Nodokļu atbalsta pasākumu paredzēts …

Continue reading ‘Nodokļu atbalsta pasākuma ieviešana.’ »

Jauna kārtība viltoto preču ievešanas kontrolei.

11.februārī stājušies spēkā jauni MK noteikumi Nr.112 intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzības pasākumu veikšanai muitā „Kārtība, kādā veicami muitas kontroles pasākumi intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzībai”, kuri aizstāj iepriekš spēkā esošos MK noteikumus Nr.749. Jaunie MK noteikumi paredz, ka gadījumā, ja viltoto preču ievedējs ir noslēdzis vienošanos ar attiecīgās preču zīmes īpašnieku vai tā pārstāvi (tiesību subjekts) …

Continue reading ‘Jauna kārtība viltoto preču ievešanas kontrolei.’ »

Jauni normatīvie akti muitas jomā.

2010.gada nogalē un šā gada sākumā stājušies spēkā vairāki normatīvie akti muitas lietu jomā. MuitasLietas piedāvā īsu ieskatu jaunākajā normatīvajā regulējumā. Galvojumu piemērošana. 2010.gada 29.decembrī spēkā stājās Ministru kabineta 2010.gada 21.decembra noteikumi Nr.1134 „Noteikumi par nodokļu parāda galvojumu preču muitošanai”. Kā jau tika informēts 2010.gada vasarā, tad iepriekš spēkā esošie MK noteikumi, kas regulēja galvojumu …

Continue reading ‘Jauni normatīvie akti muitas jomā.’ »