ATZĪTAIS EKONOMISKAIS OPERATORS. Prasību un kritēriju izpilde.

Normatīvie akti nenosaka pienākumu kādam kļūt par atzīto ekonomisko operatoru, tā ir paša komersanta brīva izvēle. Saņemot atzītā ekonomiskā operatora atļauju, komersants brīvprātīgi uzņemas muitas iestāžu noteikto kritēriju izpildi, pretī gūstot atvieglotu noteikumu piemērošanu no muitas puses. Atzītais ekonomiskais operators (AEO) ir Eiropas Savienības (ES) izveidota koncepcija, kuras pamatā ir muitas iestāžu un komersantu sadarbība …

Continue reading ‘ATZĪTAIS EKONOMISKAIS OPERATORS. Prasību un kritēriju izpilde.’ »

Nopietni muitas vai nodokļu noteikumu pārkāpumi

2016.gada 5.jūlijā spēkā stājās jaunais Muitas likums. Tas tika pieņemts no jauna pamatojoties uz jauno ES normatīvo regulējumu muitas jomā, t.i. pamatojoties uz 2013.gada 9.oktobra Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu Nr.952/2013, ar ko izveido Savienības Muitas kodeksu – Savienības Muitas kodekss (SMK). SMK stājās spēkā 2016.gada 1.maijā. SMK kā kritēriju dažādu muitas atļauju piešķiršanai un …

Continue reading ‘Nopietni muitas vai nodokļu noteikumu pārkāpumi’ »

Savienības Muitas kodekss.

Ar 2016.gada 1.maiju ir kļuvusi piemērojama 2013.gada 9.oktobra Eiropas Parlamenta un Padomes Regula Nr.952/2013, ar ko izveido Savienības Muitas kodeksu – Savienības Muitas kodekss (SMK). Līdz ar minētās regulas piemērošanu, spēku zaudēja iepriekš spēkā esošais Muitas kodekss, proti, Eiropas Padomes Regula Nr.2913/1992 par Kopienas muitas kodeksa izveidi un šīs regulas piemērošanas noteikumi, kas tika regulēti …

Continue reading ‘Savienības Muitas kodekss.’ »

Muitas maksājumi ievedot preces.

Būtiska nianse, apsverot preču importa nepieciešamību un komerciālo izdevīgumu, ir muitas maksājumi un to apmērs. Maksājumu noteikšana preču ievešanai ir viens no Eiropas Savienības tirgus aizsardzības pasākumiem.   Ievedmuitas nodoklis Ievedmuitas nodoklis ietver muitas nodokļus un muitas nodokļiem līdzvērtīgus maksājumus, kas jāveic, preces ievedot, kā arī lauksaimniecības maksājumus un citus ievedmuitas maksājumus, kas ieviesti, realizējot …

Continue reading ‘Muitas maksājumi ievedot preces.’ »

EKSPORTA FORMALITĀTES.

Eksports kā tāds, dažādu nodokļu jomu regulējošo normatīvo aktu izpratnē atšķiras. Preču eksports pēc būtības ir ļoti plaša tēma. Šajā rakstā uzmanība tiks vērsta tieši eksporta regulējumam un pamatnosacījumiem muitas jomā. Normatīvie akti muitas jomā. 2016.gada 1.maijā ir stājušies spēkā vairāki jauni muitas jomu regulējoši normatīvie akti: Eiropas Parlamenta un Padomes 2013.gada 9.oktobra Regula (ES) …

Continue reading ‘EKSPORTA FORMALITĀTES.’ »

Atbrīvojumi no nodokļu maksājumiem, ievedot preces ES, spekā no 2014.gada.

Līdz ar pāreju uz eiro valūtu, ir veiktas izmaiņas arī preču ievešanu regulējošajos normatīvajos aktos. No 2014.gada 1.janvāra nemaksājot muitas nodokli un pievienotās vērtības nodokli, vienai fiziskajai personai (ceļotājam) atļauts ievest preces, kuru kopējā vērtība nepārsniedz ir: 1) 300 eiro, ja persona ieceļo pa sauszemi vai 2) 433 eiro, ja persona ieceļo ar gaisa vai …

Continue reading ‘Atbrīvojumi no nodokļu maksājumiem, ievedot preces ES, spekā no 2014.gada.’ »

Atzītie komersanti (Authorised Economic Operator – AEO)

Pieaugot starptautiskajai preču apritei pasaulē, likumsakarīgi pieaug arī nepieciešamība ātrākai un ērtākai šo preču plūsmas apkalpošanai. Lai ātrāk un efektīvāk organizētu gan komersantu, gan arī atbildīgo valsts iestāžu darbu, ir izveidota īpaša atvieglojumu un vienkāršojumu sistēma attiecībā uz preču plūsmas kontroli pāri ES robežai. Viena no būtiskākajām šādas sistēmas sastāvdaļām noteikti ir  Atzīto komersantu statusa …

Continue reading ‘Atzītie komersanti (Authorised Economic Operator – AEO)’ »

Par preču muitošanu, nosūtot vai saņemot preces pa pastu

Pieaugot starptautiskajai preču tirdzniecībai, izmantojot pasta sūtījumus, kā arī ņemot vērā lasītāju uzdotos jautājumus par preču piegāžu noformēšanu, ja preces komerciālos nolūkos tiek saņemtas vai nosūtītas pa pastu, piedāvājam ieskatu preču muitošanas regulējumā, nosūtot vai saņemot preces pa pastu. Nosūtot vai saņemot preces ES no trešajām valstīm, to deklarēšanā jāievēro ES un nacionālajos normatīvajos aktos …

Continue reading ‘Par preču muitošanu, nosūtot vai saņemot preces pa pastu’ »

Pēcmuitošanas pārbaudes īpatnības nodokļu kontroles ietvaros.

Nodokļu administrācijas kompetencē ietilpst nodokļu kontroles pasākumu veikšana saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām. Attiecībā uz nodokļu administrācijai iesniegto nodokļu deklarāciju un pārskatu kontroli, tiek veikts nodokļu audits un datu atbilstības pārbaudes. Muitas iestāžu administrēto nodokļu maksājumu kontrole tiek pakļauta vispārējai nodokļu kontroles kārtībai, kas noteikta nacionālajos normatīvajos aktos, un konkrēti likumā „Par nodokļiem …

Continue reading ‘Pēcmuitošanas pārbaudes īpatnības nodokļu kontroles ietvaros.’ »

Pasta sūtījumi no valstīm, kas nav ES dalībvalstis

150 eiro Tā ir preču vērtība, par kādu fiziskās un juridiskās personas ir atbrīvotas no muitas nodokļa nomaksas par precēm, kas tiek sūtītas pa pastu. Šis noteikums piemērojams pasūtījumiem no interneta veikaliem. Atbrīvojums neattiecas uz alkohola izstrādājumiem, smaržām, tualetes ūdeņiem, tabaku un tabakas izstrādājumiem. 22 eiro Saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likumu  ar 2013.gada 1.javnvāri …

Continue reading ‘Pasta sūtījumi no valstīm, kas nav ES dalībvalstis’ »