ES uzsākta izmeklēšanas procedūra par alumīnija folijas ievešanu.

2012.gada 24.oktobrī stājās spēkā Regula (ES) Nr. 973/2012 (2012. gada 22. oktobris), ar ko sāk izmeklēšanu par Padomes Regulā (EK) Nr. 925/2009 konkrētas Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes alumīnija folijas importam noteiktu antidempinga pasākumu iespējamu apiešanu, kura notiek, importējot konkrētu Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes nerūdītu alumīnija foliju ruļļos ar platumu virs 650 mm, un ar ko nosaka šā importa reģistrēšanu.

Tas nozīmē, ka tiek sākta izmeklēšana, lai noteiktu, vai importējot ES Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes alumīnija foliju, kuras biezums nav mazāks par 0,008 mm un nepārsniedz 0,018 mm, bez pamatnes, apstrādātu tikai velmējot, kura ir nerūdīta, ruļļos ar platumu virs 650 mm un svaru virs 10 kg un kuru patlaban deklarē ar KN kodu 7607 11 19 (Taric kods 7607 11 19 20), tiek apieti noteiktie pasākumi, ar ko nosaka galīgo antidempinga maksājumus (Padomes Regula (EK) Nr.925/2009).

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1225/2009 14. panta 5.punktu, lai nodrošinātu, ka gadījumā, ja izmeklēšanā konstatētu pasākumu apiešanu, antidempinga maksājumus atbilstošā apmērā varētu piemērot no dienas, kad šāda importa reģistrēšana sākta, izmeklējamā ražojuma imports tiek reģistrēts.  Reģistrēšanu beidz deviņus mēnešus pēc Regulas Nr.973/2012 spēkā stāšanās dienas.

Šeit jāņem vērā, ka reģistrēšana notiek automātiski pie muitas deklarācijas noformēšanas un noformējot muitas deklarācijas ar Regulā Nr.973/2012 minētiem preču kodiem muitas datu automatizētajā apstrādes sistēmā ASYCUDA++ un veicot nodokļu aprēķinu Integrētā tarifa vadības sistēmā tiek saņemts informatīvais paziņojumsINFORMĀCIJAI: Preču izlaišana brīvam apgrozījumam saistīta ar TARIC pasākumu Antidempinga vai kompensācijas reģistrācija. Nākotnē var tikt pieņemta regula par antidempinga vai kompensācijas maksājumu piemērošanu ar atpakaļejošu datumu”.