Grozījumi MK noteikumos, kas regulē muitas noliktavu, pagaidu uzglabāšanas vietu un brīvo zonu darbību.

2020.gada 9.septembrī stājās spēkā grozījumi MK 22.08.2017. noteikumos Nr.500 “Muitas noliktavu, pagaidu uzglabāšanas un brīvo zonu noteikumi”.

Ar grozījumiem MK noteikumos iekļauta kārtība, kādā pagaidu uzglabāšanā esošās preces atļauts izvest svēršanai uz svēršanas vietu – MK noteikumu 61.nodaļa, 651. – 656.punkti.

MK noteikumi jaunajā redakcijā arī nosaka rīcību, ja novietojot brīvajā zonā preces, persona konstatē atšķirības starp preču pavaddokumentos norādīto un faktisko preču daudzumu vai cita veida atšķirības – MK noteikumu 791.-795.punkti.

Brīvās zonas komersantam ir pienākums vienas darba dienas laikā informēt VID par konstatētajām atšķirībām, izmantojot VID EDS sistēmu, 14 dienu laikā iesniegt no kravas īpašnieka vai nosūtītāja saņemtu dokumentāri apstiprinātu informāciju par neatbilstības iemesliem un veikt atbilstošus labojumus preču uzskaitē.

Noteikta arī brīvās zonas komersantu rīcība gadījumos, ja preču uzglabāšanas laikā konstatēts preču zudums, kas nav dabiskais zudums vai pārsniedz dabisko zudumu apmēru. Šādos gadījumos persona līdz nākamā mēneša piecpadsmitajam datumam iesniedz VID informāciju par iepriekšējā mēnesī konstatēto un dokumentus, kas apliecina preču zudumu rašanos.

Abos gadījumos VID izvērtē iesniegto informāciju un informē par muitas parāda rašanos.