Grozīti akcīzes preču TARIC nacionālie papildkodi

Ar 2013.gada 1.janvāri ir piemērojami jauni TARIC nacionālie papildkodi, kas noteikti ar MK 27.09.2011. noteikumiem Nr.731 „Noteikumi par akcīzes preču apvienotā Kopienas tarifa (TARIC) nacionālajiem kodiem un to piemērošanas kārtību”.

Būtiskākie grozījumi ir veikti MK 27.09.2011. noteikumu Nr.731 4.pielikumā „Ar akcīzes nodokli apliekamo naftas produktu TARIC nacionālo papildkodu saraksts” sakarā ar izmaiņām Kombinētajā nomenklatūrā no 2013.gada 1.janvāra, paredzot  naftas produktu – benzola, tuluola, ksilola un citādu aromātisko ogļūdeņražu maisījumu, no kuru tilpuma vismaz 65% (ieskaitot zudumus) destilējas 250°C temperatūrā (metode ASTM D 86), preču iedalījumu apvienošanu KN pozīcijās 2707 (skat. tabulā).

Līdz 31.12.2012.

No 01.01.2013

ES Kombinētās nomenklatūras kods

TARIC nacionālais papildkods

(VAD 33.ailes 19.-22.zīme), kuru uztur ITVS

ES kombinētās nomenklatūras un TARIC nacionālā papildkoda apraksts

ES Kombinētās nomenklatūras kods

TARIC nacionālais papildkods

(VAD 33.ailes 19.-22.zīme), kuru uztur ITVS

ES kombinētās nomenklatūras un TARIC nacionālā papildkoda apraksts

2707 Akmeņogļu darvas eļļas un citi produkti, kas iegūti augsttemperatūras pārtvaicē; tamlīdzīgi produkti, kuros aromātisko sastāvdaļu svars pārsniedz nearomātisko sastāvdaļu svaru
2707 10 benzols 2707 10 00 0 316 benzols
2707 10 10 1 019 izmantošanai par motordegvielu vai kurināmo

2707 10 90 0 201 citām vajadzībām

2707 20 toluols 2707 20 00 0 317 toluols
2707 20 10 1 019 izmantošanai par motordegvielu vai kurināmo

2707 20 90 0 201 citām vajadzībām

2707 30 ksilols 2707 30 00 0 322 ksilols
2707 30 10 1 019 izmantošanai par motordegvielu vai kurināmo

2707 30 90 0 201 citām vajadzībām

2707 50 citādi aromātisko ogļūdeņražu maisījumi no kuru tilpuma vismaz 65% (ieskaitot zudumus) destilējas 250°C temperatūrā (metode ASTM D 86) 2707 50 00 0 314 citādi aromātisko ogļūdeņražu maisījumi   no kuru tilpuma vismaz 65% (ieskaitot zudumus) destilējas 250°C temperatūrā (metode ASTM D 86)
2707 50 10 1 019 izmantošanai par motordegvielu vai kurināmo

2707 50 90 0 201 citām vajadzībām

Veiktas korekcijas arī atsevišķos TARIC nacionālo papildkodu aprakstos un akcīzes nodokļa likmēs atbilstoši  likuma „Par akcīzes nodokli” prasībām.

MK 27.09.2011. noteikumu Nr.731 „Noteikumi par akcīzes preču apvienotā Kopienas tarifa (TARIC) nacionālajiem kodiem un to piemērošanas kārtību” konsolidētā versija pieejama šeit.