Izstrādāti jauni normatīvie akti muitas jomā.

MK noteikumu projekts par nodokļu parāda galvojumu preču muitošanai.

2010.gada 22.jūlijā Valsts sekretāru sanāksmē izsludināts MK noteikumu projekts par nodokļu parāda galvojumu preču muitošanai. Minētie noteikumi aizstās līdz 2010.gada 6.jūlijam spēkā esošos MK noteikumus Nr.1005.

Projektā ir iekļautas normas par visu muitošanas procesā administrējamo nodokļu – muitas nodokļa, pievienotās vērtības nodokļa un akcīzes nodokļa – galvojumu piemērošanu. Projektā ir apvienotas galvojuma piemērošanas kārtības visu muitas procedūru nodrošināšanai. Lielāka daļa normu MK noteikumu projektā ir pārņemtas no MK noteikumiem Nr.1005 un MK noteikumiem Nr.396 (nosaka tranzīta procedūras piemērošanu).

MK noteikumu projektā paredzēti nosacījumi, kādus izpildot nav jāiesniedz galvojums muitas parāda, kas var rasties, segšanai. Izpildot nosacījumus, personas tiks atzītas par pietiekami drošām, lai muitas iestādei nerastos bažas par to uzticamību. Kā šādi nosacījumi minēti piešķirtais atzītā komersanta statuss, 10 gadu ilga muitas brokera atļauja, noteiktu laika periodu izmantots vispārējais galvojums, persona nav sodīta par muitas noteikumu pārkāpumiem, tai ir atbilstoši finanšu rādītāji, tā nav maksātnespējīga un citi kritēriji.

MK noteikumi paredzēs arī plašākas normas attiecībā uz galvotāja statusa piešķiršanu un zaudēšanu – MK noteikumos būs iekļautas normas no līdz šim starp VID un galvotāju slēgtā līguma par galvotāja statusa piešķiršanu.

MK noteikumu projekts tranzīta muitas procedūras piemērošanai.

2010.gada 29.jūlijā Valsts sekretāru sanāksmē izsludināts MK noteikumu projekts par tranzīta muitas procedūras piemērošanu. Minētie noteikumi aizstās pašreiz spēkā esošos MK noteikumus Nr.396.

MK noteikumi noteiks nosacījumus tranzīta muitas procedūras piemērošanai gadījumos, kas nav reglamentēti ES regulās (naftas produktiem, ko pārvieto pa cauruļvadiem; precēm, ko pārvieto pa dzelzceļu; precēm, ko pārvieto starp divām brīvajām zonām viena muitas punkta ietvaros).

Tāpat MK noteikumi paredzēs, ka Autopārvadātāju asociācija „Latvijas Auto” izsniegs atļauju izmantot TIR procedūru tikai pēc pozitīva VID atzinuma saņemšanas. VID sniedz pozitīvu atzinumu pastāvot visiem šādiem nosacījumiem:

  • personai nav nodokļu parādu;
  • persona vai tās darbinieki nav sodīti par muitas noteikumu pārkāpumiem;
  • personas darba ņēmēju vidējie darba ienākumi par pirmajiem trīs ceturkšņiem pēdējo četru ceturkšņu periodā līdz pieteikuma iesniegšanas dienai ir ne mazāki par 70 procentiem no darba ņēmēju vidējiem darba ienākumiem sauszemes transporta un cauruļvadu transporta nozarē.

MK noteikumu projekts noteiks gan datu avotu, pēc kā noteiks vidējos darba ienākumus, gan arī kārtību, kādā VID aprēķinās attiecīgo darba ņēmēju vidējo izpeļņu.

Turpmāk MK noteikumi par tranzīta muitas procedūru vairs nesaturēs normas par galvojuma piemērošanu, jo tās iekļautas vienotos galvojuma noteikumos.