Jauna kārtība viltoto preču ievešanas kontrolei.

11.februārī stājušies spēkā jauni MK noteikumi Nr.112 intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzības pasākumu veikšanai muitā „Kārtība, kādā veicami muitas kontroles pasākumi intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzībai”, kuri aizstāj iepriekš spēkā esošos MK noteikumus Nr.749.

Jaunie MK noteikumi paredz, ka gadījumā, ja viltoto preču ievedējs ir noslēdzis vienošanos ar attiecīgās preču zīmes īpašnieku vai tā pārstāvi (tiesību subjekts) par to, ka viltotās preces tiks iznīcinātas, šādu iznīcināšanu veiks attiecīgās preču zīmes īpašnieks vai tā pārstāvis. Līdz šim viltoto preču iznīcināšanu veica VID, bet turpmāk VID pārstāvim būs tikai jāpiedalās un jāuzrauga preču iznīcināšanas process. Šādas vienkāršotās iznīcināšanas gadījumā netiek piemērots administratīvais sods par viltoto preču ievešanu.

MK noteikumi paredz arī jaunu kārtību administratīvo pārkāpumu lietvedības uzsākšanai gadījumos, kad muita konstatē, ka tiek ievestas viltotas preces. Līdz šim administratīvā pārkāpuma lietvedība tika uzsākta ikvienā gadījumā, kad muitai bija radušās aizdomas par preču viltojumu. Jaunais regulējums nosaka, ka lietvedība tiks uzsākta tikai gadījumā, ja preču zīmes īpašnieks vai viņa pārstāvis būs sniedzis atzinumu, ka ievedamās preces patiešām ir viltojums. Šādā gadījumā muita preču ievedējam piemēro administratīvo sodu, uzliekot naudas sodu fiziskajām personām no piecdesmit līdz divsimt piecdesmit latiem, bet juridiskajām personām no piecsimt līdz piectūkstoš latiem, kā arī piemēro šo preču konfiskāciju.

Gadījumā, ja preču ievedējs nepiekrīt preču viltojuma faktam, šāds strīds risināms civiltiesiskā kārtā, iesniedzot prasību tiesā. Savukārt VID lēmumu par administratīvā soda uzlikšanu var apstrīdēt administratīvā kārtā.