Jauni Ministru kabineta noteikumi par vienkāršojumiem muitas jomā.

2010.gada 24.novembrī stājušies spēkā Ministru kabineta 2010.gada 16.novembra noteikumi Nr.1048 par vienkāršoto deklarēšanu un vietējo muitošanu, atzītā nosūtītāja un atzītā saņēmēja statusu, vienoto atļauju un atzītā komersanta sertifikātu. Noteikumi attiecas uz komersantiem, kas saņēmuši vai turpmāk saņems vienkāršoto procedūru atļauju, atzītā nosūtītāja un atzītā saņēmēja statusu, vienoto atļauju un atzītā komersanta sertifikātu.

Jaunie noteikumi stāsies spēkā pēc to publicēšanas, savukārt noteikumos iekļautie īpašie nosacījumi vienkāršotās deklarēšanas, vietējās muitošanas, kā arī atzītā nosūtītāja un saņēmēja statusa izmantošanai tiem komersantiem, kas ir saņēmuši atzītā komersanta sertifikātu, stāsies spēkā ar 2012.gada 1.janvāri.

Tāpat jaunie MK noteikumi paredz, vietējās muitošanas procedūras izmantošanu akcīzes precēm, kurām tiek piemērota atliktā akcīzes nodokļa maksāšana, šādā gadījumā vienkāršojumu izmanto tas vienkāršoto procedūru atļaujas turētājs, kuram ir speciālā atļauja reģistrēta nosūtītāja darbībai.

Noteikumu projekts mazina administratīvo slogu komersantam dokumentu iesniegšanas procesā VID, un proti, vairs netiek paredzēts pienākums iesniegumā atzītā nosūtītāja un atzītā saņēmēja statusa saņemšanai norādīt informāciju par pieteikto muitas procedūru – tranzīts skaitu pēdējo sešu mēnešu laikā un VID izdotās vispārējā galvojuma apliecības numuru un izsniegšanas datumu, jo šī informācija ir VID rīcībā.

Saskaņā ar jaunajām normām komersantiem, kuri līdz 2009.gada 1.janvārim ir saņēmuši vienkāršoto procedūru atļaujas, līdz 2012.gada 1.janvārim būs iesniedz VID Muitas pārvaldē iesniegums vienkāršoto procedūru atļauju atkārtotai izvērtēšanai un pārreģistrācijai.

Līdz ar šo noteikumu stāšanos spēkā, spēku zaudē MK 2009.gada 4.augusta noteikumi Nr.854 „Noteikumi par vienkāršoto deklarēšanu un vietējo muitošanu, vienoto atļauju, atzītā komersanta sertifikātu un atzītā nosūtītāja un atzītā saņēmēja statusu”.