Jauni normatīvie akti muitas jomā.

2010.gada nogalē un šā gada sākumā stājušies spēkā vairāki normatīvie akti muitas lietu jomā. MuitasLietas piedāvā īsu ieskatu jaunākajā normatīvajā regulējumā.

Galvojumu piemērošana.

2010.gada 29.decembrī spēkā stājās Ministru kabineta 2010.gada 21.decembra noteikumi Nr.1134 „Noteikumi par nodokļu parāda galvojumu preču muitošanai”. Kā jau tika informēts 2010.gada vasarā, tad iepriekš spēkā esošie MK noteikumi, kas regulēja galvojumu piemērošanu muitas jomā zaudēja spēku jau 2010.gada jūlijā līdz ar grozījumu izdarīšanu Muitas likuma 12.pantā, paredzot pilnvarojumu MK noteikt muitas parāda galvojuma iesniegšanas, pieņemšanas, piemērošanas un apmēra noteikšanas kārtību, kā arī prasības deklarētāja atbrīvošanai no muitas parāda galvojuma iesniegšanas.

Jaunie MK noteikumi pamatā satur normas, kas iepriekš bija iekļautas MK noteikumos Nr.1005, kā arī MK noteikumos Nr.396 iekļautās normas par galvojumu piemērošanu tranzīta muitas procedūrai, līdz ar to galvojumu noteikumi visām muitas procedūrām ir iekļauti vienā normatīvajā aktā. MK noteikumos ir iekļautas normas attiecībā uz visu muitas iestāžu administrēto nodokļu – muitas nodokļa, PVN un akcīzes nodokļa parāda galvojumu piemērošanu.

Jaunais regulējums paredz noteikumus, kādus izpildot persona var tikt atbrīvota no galvojuma iesniegšanas muitas nodokļa parādam, kas var rasties. Noteikumi par atbrīvojumu no galvojuma muitas nodokļa parādam, kas var rasties, nav attiecināmi uz muitas procedūru – izlaišana brīvam apgrozījumam un tranzīts – noformēšanu. Lai saņemtu atbrīvojumu no galvojuma iesniegšanas muitas parādam, kas var rasties, personai papildus vispārīgajiem nosacījumiem vispārējā galvojuma saņemšanai (nav nodokļu parādu vai to samaksas termiņš ir pagarināts, paraksttiesīgās personas nav sodītas par noziedzīgiem nodarījumiem tautsaimniecībā, persona nav pasludināta par maksātnespējīgu), ir jābūt muitas brokera darbības atļaujai vismaz 10 gadus vai 36 mēnešu periodā vidēji četras reizes mēnesī jābūt izmantojušai vispārējo galvojumu vai atļauju īpašā PVN režīma piemērošanai, kā arī gadījumā, ja aprēķinātais galvojuma apmērs pārsniedz 50 tūkstošus latu, tai ir jābūt stabilam finanšu stāvoklim un pietiekamiem finanšu resursiem saistību izpildei, ko VID izvērtē, ņemot vērā iesniegto bilanci, un aprēķina likviditātes rādītāju un īstermiņa saistību īpatsvaru bilancē.

Noteikumos iekļautas arī normas, kas nosaka kārtību, kādā bankas vai apdrošināšanas sabiedrības iegūst vai zaudē galvotāja statusu.

Muitas procedūra – tranzīts.

2010.gada 29.decembrī spēkā stājās Ministru kabineta 2010.gada 21.decembra noteikumi Nr.1135 „Muitas procedūras – tranzīts – piemērošanas kārtība”. Šie noteikumi aizstāj iepriekš spēkā esošos MK noteikumus Nr.396.

MK noteikumos iekļauti nosacījumi tranzīta muitas procedūras piemērošanai gadījumos, kas nav reglamentēti ES regulās (naftas produktiem, ko pārvieto pa cauruļvadiem; precēm, ko pārvieto pa dzelzceļu; precēm, ko pārvieto starp divām brīvajām zonām viena muitas punkta ietvaros).

Tāpat MK noteikumi paredz ka Autopārvadātāju asociācija „Latvijas Auto” izsniedz atļauju izmantot TIR procedūru tikai pēc pozitīva VID atzinuma saņemšanas. VID sniedz pozitīvu atzinumu pastāvot visiem šādiem nosacījumiem: personai nav nodokļu parādu, t.sk. valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, vai to samaksas termiņš ir pagarināts; paraksttiesīgās personas nav sodītas par muitas noteikumu pārkāpumiem; personas darba ņēmēju vidējie darba ienākumi par pirmajiem trīs ceturkšņiem pēdējo četru ceturkšņu periodā līdz pieteikuma iesniegšanas dienai ir ne mazāki par 70 procentiem no darba ņēmēju vidējiem darba ienākumiem sauszemes transporta un cauruļvadu transporta nozarē.

MK noteikumu projekts nosaka gan datu avotu, gan arī kārtību, kādā VID aprēķinās attiecīgo darba ņēmēju vidējo izpeļņu.

Turpmāk MK noteikumi par tranzīta muitas procedūru vairs nesaturēs normas par galvojuma piemērošanu, jo tās iekļautas MK noteikmos Nr.1134 par galvojumu piemērošanu muitas procedūrām.

Telpu iznomāšanas kārtība muitas kontroles punktos.

2011.gada 15.janvārī spēkā stājušies Ministru kabineta 2010.gada 21.decembra noteikumi Nr.1154 „ Noteikumi par kārtību, kādā tiek iznomāta vieta komercdarbībai valsts nekustamajā īpašumā muitas kontroles punkta teritorijā, un nomas līguma tipveida nosacījumiem”, kuri nosaka kārtību, kādā tiek iznomāta vieta komercdarbībai valsts nekustamajā īpašumā muitas kontroles punkta teritorijā un nomas līgumā ietveramos tipveida nosacījumus.

Jaunie MK noteikumi paredz vismaz 5 cilvēku komisijas veidošanu pretendentu izvērtēšanai atklāta konkursa ietvaros, komisijas sastāvā vairāk nekā pusei locekļu jābūt VID pārstāvjiem. Noteikumos iekļautas arī nosacījumi, pēc kādiem tiks vērtēti pretendenti nomas līguma noslēgšanai. Pretendentiem, kas atbildīs noteiktajiem kritērijiem, būs iespēja piedalīties izsolē par telpu nomas līguma slēgšanu.