Jaunumi PVN piemērošanā

2010.gada 1.janvārī spēkā stājušies grozījumi likumā „Par pievienotās vērtības nodokli”, ar kuru precizēta preču importa darījumā ar PVN apliekamā importēto preču muitas vērtība.

Likuma “Par pievienotās vērtības nodokli” 2.panta astotajā daļā noteikts, ka preču importa darījumā ar PVN ir apliekama importēto preču muitas vērtība, kurai pieskaita pakalpojumu vērtību, ja pakalpojumi ir tieši saistīti ar preču importēšanu un ja pakalpojumu vērtība nav iekļauta preču muitas vērtībā, tajā skaitā komisijas maksa, preču transportēšanas, iesaiņošanas un apdrošināšanas maksas, kas radušās līdz pirmajam galamērķim Latvijā.

Tāpat preču muitas vērtībai tiek pieskaitītas preču transportēšanas izmaksas līdz preču saņēmējam citā dalībvalstī, ja šī vieta ir zināma preču importēšanas brīdī, un normatīvajos aktos noteiktos nodokļus, nodevas un citus obligātos maksājumus, kas aprēķināti par preču ievešanu, izņemot pievienotās vērtības nodokli

Ja starptautiskajā preču pārvadājumu pavadzīmē galapunkts citā dalībvalstī nav konkrēti norādīts, tad, nosakot ar nodokli apliekamajā vērtībā iekļaujamo preču transporta pakalpojuma vērtību, par preču saņemšanas vietu uzskata muitas deklarācijā norādīto preču saņēmēja adresi.

Ar likuma grozījumiem arī noteikta PVN iekasēšana, ja preču importēšanas brīdī nav zināma importa darījuma faktiskā vērtība vai pēc pakalpojumu sniedzēja PVN rēķina saņemšanas tā atšķiras no muitas deklarācijā uzrādītās pakalpojuma vērtības. Tā piemēram, gadījumā, ja rēķins par sniegtajiem transporta pakalpojumiem ir izrakstīts pēc preču importēšanas, kā rezultātā būtu jākoriģē muitas deklarācijā deklarētā preču muitas vērtība, tad preču saņēmējs papildus aprēķināto PVN par saņemto pakalpojumu (starpība starp rēķinā un muitas deklarācijā uzrādīto) aprēķina un iemaksā valsts budžetā, iesniedzot PVN deklarāciju par attiecīgo taksācijas periodu, kurā saņemts konkrētais pakalpojums un nodokļa rēķins.

Līdz ar to, gadījumā, ja importēšanas brīdī nav zināma preču muitas vērtībai pieskaitāmo izdevumu summa vai tā atšķiras no muitas deklarācijā deklarētās summas, tad labojumi muitas deklarācijā nav jāizdara, bet attiecīgā PVN summas starpība jāiekļauj attiecīgā mēneša PVN deklarācijā.