Kombinētā nomenklatūra 2017.gadam.

No 2017.gada 1.janvāra spēkā stājusies arī Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr.2016/1821 (2016.gada 6.oktobris), ar ko groza I pielikumu Padomes Regulā (EEK) Nr.2658/87 par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu, ar ko noteikta preču kombinētā nomenklatūra 2017.gadam. Preču kombinētā nomenklatūra katru gadu tiek grozīta, lai ņemtu vērā izmaiņas prasībās, kas saistītas ar statistiku un tirdzniecības politiku, izmaiņas, kas izdarītas, lai izpildītu starptautiskās saistības, kā arī ņemtu vērā tehnikas un tirdzniecības attīstību.