MK noteikumos noteiktas obligāti aizpildāmās muitas deklarāciju ailes

2014.gada 1.janvārī stājušies spēkā MK 2013.gada 10.decembra noteikumi Nr.1411 “Noteikumi par papildus aizpildāmajām ailēm muitas deklarācijā”.

Iepriekš šo jautājumu regulēja MK 2006.gada 29.augusta noteikumi Nr.703 “Noteikumi par papildus aizpildāmajām ailēm vienotajā administratīvajā dokumentā un kārtību, kādā muitas iestāde personai atļauj iesniegt vienoto administratīvo dokumentu pirms preču uzrādīšanas”, kas zaudējuši spēku ar šā gada 1.janvāri.

Jaunajos MK noteikumos papildus iepriekšējam regulējumam noteiktas jaunas papildus aizpildāmās ailes, kas jāaizpilda noformējot muitas deklarāciju muitas procedūras piemērošanai un, kas ir nepieciešamas, lai veiktu preču fizisko un dokumentāro muitas kontroli, papildus nosakot aizpildāmās ailes muitas deklarācijā, piemērojot muitas procedūras ar kodu 4200 (42.procedūra) un6300 (63.procedūra), kā arī piemērojot muitas procedūras precēm, kuras deklarē muitā remonta vai tehniskās apkopes veikšanai. Tāpat MK noteikumi vairs neparedz iepriekš noteikto kārtību kādā muitas iestāde personai atļauj iesniegt vienoto administratīvo dokumentu pirms preču uzrādīšanas. Izmaiņas muitas deklarācijas obligāti aizpildāmo aiļu sarakstā pamatā saistītas ar izmaiņām kārtībā un sistēmā, kas nodrošina muitas deklarāciju iesniegšanu elektroniski, kā arī nepieciešamo kontroles pasākumu nodrošināšanai elektroniski muitā deklarētajām precēm. Kā jau minēts iepriekš no 2014.gada visas muitas deklarācijas elektroniski iesniedzamas, izmantojot EDS funkcionalitāti.