Muitas audits un muitas deklarāciju pārbaude.

Muitas iestādes pamatā veic divu veidu pēcmuitošanas pārbaudes – muitas auditu un muitas deklarāciju pārbaudi pēc preču izlaišanas. Šī pārbaužu veikšana un arī to kārtība un darbību secība ir noteikta normatīvajos aktos. Pārbaudes drīkst veikt trīs gadu laikā pēc deklarāciju noformēšanas.

Katrā no šādām pārbaudēm muitas iestādei  jādod personai iespēju izteikt savu viedokli un nepieciešamības gadījumā iesniegt papildus informāciju. Iesniegtā informācija muitas iestādei ir jāvērtē un jāņem vērā.

Gadījumā, ja šo pārbaužu rezultātā tiek aprēķināti papildus maksājumi budžetā, VID aprēķina arī nokavējuma naudu un soda naudu saskaņā ar likumu „Par nodokļiem un nodevām”.

Muitas audits.

Muitas audits ir pārbaude, kuras laikā tiek noteiktas vai precizētas muitas deklarācijās norādāmās summas un nodokļu (nodevu) aprēķini. Par muitas audita veikšanu VID informē personu ne vēlāk kā desmit dienas pirms tā uzsākšanas. Ja šajā periodā (no paziņojuma saņemšanas līdz muitas audita uzsākšanas dienai) persona precizē noformētās muitas deklarācijas, iesniedz muitas iestādē lūgumu par to labošanu un samaksā samazināto nodokļu summu un ar to saistīto nokavējuma naudu, tad personai jāmaksā soda nauda 5% apmērā no samazinātās nodokļu summas.

Lēmums par muitas audita rezultātiem VID ir jāpieņem 90 dienu laikā no muitas audita uzsākšanas dienas. Šo termiņu VID var pagarināt par 30 dienām, ja muitas audita veikšanai nepieciešama papildus informācija vai par 60 dienām, ja muitas audita veikšanai nepieciešama informācija no ārvalstu muitas vai citām iestādēm.

Muitas deklarācijas pārbaude pēc preču izlaišanas.

Muitas deklarācijas pārbaude pēc preču izlaišanas laikā tiek veikta muitas deklarācijā norādīto ziņu salīdzināšana ar muitas iestādes rīcībā esošo informāciju. Ja muitas iestāde šādas pārbaudes rezultātā konstatē neatbilstības starp personas sniegto informāciju un muitas iestādes rīcībā esošo informāciju, muitas iestāde nosūta personai paziņojumu par konstatētajām neatbilstām un lūdz personu 30 dienu laikā izteikt viedokli vai skaidrojumu par konstatētajām ne atbilstībām vai veikt labojumus muitas deklarācijā. Ja netiek sniegt pamatots skaidrojums un/vai muitas deklarācijā netiek veikti attiecīgi labojumi, muitas iestāde pieņem lēmumu par pārbaudes rezultātiem, ar kuru nosaka papildus maksājamos nodokļus budžetā (starpību starp muitas deklarācijā norādīto un pārbaudes rezultātā aprēķināto) un aprēķina nokavējuma naudu.

Samaksas termiņš.

Pārbaužu rezultātā papildus aprēķinātā muitas nodokļa samaksas termiņš ir 10 dienas, savukārt pārējo nodokļu maksājumu samaksas termiņš ir 30 dienas no dienas, kad nodokļu maksātājs ir saņēmis attiecīgo lēmumu.

Nokavējuma nauda.

0,05 % no nesamaksātās (samazinātās) nodokļu summas ir likumā noteiktais nokavējuma naudas apmērs. To aprēķina par katru nokavēto dienu. Nokavējuma naudu muitas audita rezultātā aprēķina no konkrētā nodokļa samaksas dienas līdz muitas audita uzsākšanas dienai. Nokavējuma naudu muitas deklarācijas pēc preču izlaišanas pārbaudes rezultātā aprēķina no konkrētā nodokļa samaksas dienas līdz dienai, kad pieņemts lēmums par muitas deklarācijas pārbaudes rezultātiem.

Soda nauda.

Muitas audita rezultātā tiek uzlikta soda nauda atkarībā no tā, kāds ir bijis procentuālais budžetā maksājamās summas samazinājums, vai nodokļu likumu pārkāpums ir izdarīts pirmo reizi vai atkārtoti, un konkrēti:

  1. ja samazinājums nepārsniedz 15% – soda naudu nosaka 20 % apmērā no nenomaksātās nodokļa summas;
  2. ja samazinājums pārsniedz 15% – soda naudu nosaka 30 % apmērā no nenomaksātās nodokļa summas;

Minētais soda naudas apmērs var tikt samazināts uz pusi, ja veiktais nodokļu likumu pārkāpums nav atkārtots, ja persona ievēro nodokļu deklarāciju iesniegšanas un kārtējo nodokļu samaksas termiņus, kā arī sadarbojas ar nodokļu administrāciju.

Ja persona nepiekrīt muitas iestādes papildus uzrēķinātajiem maksājumiem, tai ir tiesības apstrīdēt muitas iestāžu pieņemtos lēmumus.

Ja persona piekrīt aprēķinātajiem maksājumiem, tai ir tiesības saņemt maksājumu izpildes pagarinājumu, slēgt vienošanos ar VID par parāda summas nomaksu, pretendējot uz aprēķinātās soda naudas un nokavējuma naudas samazinājumu.