Muitas deklarāciju pārbaude pēc preču izlaišanas

Sakarā ar grozījumiem likumā „Par nodokļiem un nodevām” (Likums), kas stājušies spēkā 2010.gada 1.janvārī, ir papildināta Likuma 1.panta 27.punkta redakcija, datu pārbaužu veikšanā nosakot kā izņēmumu muitas deklarācijas atkārtoto pārbaužu veikšanu.

Attiecīgi Likuma 1.panta 27.punkts no šā gada1.janvāra izteiks šādā redakcijā:

datu atbilstības pārbaude — nodokļu administrācijas pārbaude, kuras laikā izvērtēta nodokļu maksātāja iesniegtajās nodokļu un informatīvajās deklarācijās uzrādītās informācijas atbilstība nodokļu administrācijas rīcībā esošajai informācijai un normatīvajiem aktiem. Datu atbilstības pārbaudi veic nodokļu administrācijas telpās, nepieprasot no nodokļu maksātāja saimnieciskās darbības attaisnojuma dokumentus, izņemot muitas deklarāciju pārbaudes saskaņā ar Padomes 1992.gada 12.oktobra regulu Nr.2913/92 par Kopienas Muitas kodeksa izveidi, kuru veikšanai nodokļu administrācija ir tiesīga pieprasīt no nodokļu maksātāja nepieciešamos dokumentus.”

Likuma 23.panta 51.daļā ir noteikta datu atbilstības pārbaudes veikšanas kārtība.

Datu atbilstības pārbaudi veic triju gadu laikā no normatīvajos aktos noteiktā maksāšanas termiņa.

Ja tiek konstatētas neatbilstības starp nodokļu maksātāja iesniegto informāciju un nodokļu administrācijas rīcībā esošo informāciju, nodokļu administrācija nosūta nodokļu maksātājam paziņojumu par konstatētajām neatbilstībām un uzaicina 30 dienu laikā no paziņojuma saņemšanas dienas iesniegt nodokļu administrācijai attiecīgās deklarācijas precizējumu vai neatbilstību pamatotu izskaidrojumu.

Ja nodokļu maksātājs noteiktajā termiņā nav novērsis paziņojumā norādītās neatbilstības, nodokļu administrācija pieņem lēmumu par datu atbilstības pārbaudes rezultātiem, ar kuru:

-          veic budžetā maksājamo vai atmaksājamo summu pārrēķinu;

-          nosaka papildus maksājamo nodokļa summu;

-          aprēķina nokavējuma naudu par periodu no deklarētās nodokļa summas maksāšanas termiņa līdz lēmuma pieņemšanas dienai.

Lēmumā papildus aprēķināto nodokļa summu un nokavējuma naudu nodokļu maksātājs iemaksā budžetā 30 dienu laikā no lēmuma saņemšanas dienas.

Ja šajā maksājumi netiek veikti, nokavējuma naudas aprēķināšana tiek atjaunota no dienas, kad pieņemts lēmums par datu atbilstības pārbaudes rezultātiem.

Tātad, no 2010.gada 1.janvāra muitas iestādes muitas deklarāciju pārbaudes pēc preču izlaišanas veic saskaņā ar:

-          regulas 2913/92 13.un 78.pantu un

-          likuma „Par nodokļiem un nodevām” 1.panta 27.punktu un 23.panta 51.daļu un

-          pamatojoties VID iekšējo kārtību par muitas deklarāciju pārbaužu veikšanu pēc preču izlaišanas.