Muitas kontrole

Tas ir darbību kopums, ko veic muitas iestādes nolūkā nodrošināt pareizu muitas noteikumu piemērošanu. Muitas iestādes ir tiesīgas veikt jebkāda veida kontroli, kādu tās uzskata par nepieciešamu. Šāda kontrole var izpausties kā preču pārbaude, deklarāciju un to pavaddokumentu pārbaude, transportlīdzekļu un personu pārbaude u.c. Muitas kontroles rezultātā jāsastāda akts par veikto pārbaudi. Gadījumos, ja tiek konstatēti pārkāpumi vai neatbilstības, tas attiecīgi norādāms muitas sastādītajos dokumentus. Ar visiem muitas iestādes sastādītajiem dokumentiem ir tiesības iepazīties personai, uz kuru tas attiecas. Tāpat šai personai ir tiesības iesniegt paskaidrojumus un papildinformāciju.

Konstatēto pārkāpumu gadījumā, muitas iestāde uzsāk lietvedību administratīvā pārkāpuma lietā vai sastāda administratīvā pārkāpuma protokolu. Katrā gadījumā personai ir tiesības sniegt savu viedokli un paskaidrojumus par lietas apstākļiem.