Muitas noliktavas, pagaidu uzglabāšanas vietas, brīvās zonas – aktuāli grozījumi normatīvajā regulējumā ar 1. oktobri.

Šā gada 1. oktobrī stāsies spēkā grozījumi Ministru kabineta noteikumos Nr. 500 “Muitas noliktavu, pagaidu uzglabāšanas un brīvo zonu noteikumi”, kuros turpmāk būs iekļautas stingrākas prasības muitas noliktavu, pagaidu uzglabāšanas vietu un darbību brīvajā zonā atļauju saņemšanai.

1. Jaunas komersantu, valdes un padomes locekļu, prokūristu atbilstības prasības.

Galvenokārt jaunas prasības tiks attiecinātas uz komersanta un tā amatpersonu darbību un atbilstību, MK noteikumos ar 1. oktobri iekļauti šādas jaunas prasības atļauju saņemšanai:

 • nav nodokļu, nodevu vai citu valsts noteikto obligāto maksājumu parādu, kas kopā pārsniedz 150 euro, vai attiecīgo maksājumu termiņi ir pagarināti (atlikti, sadalīti) nodokļu jomu reglamentējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un tas veic maksājumus saskaņā ar nodokļu administrācijas lēmumu (nomaksas grafiku) vai nodokļu administrācijas lēmuma izpilde ir apturēta uz pirmstiesas izskatīšanas laiku;
 • valdē vai padomē nav personu, kuras ir vai triju gadu laikā pirms iesnieguma iesniegšanas ir bijušas amatpersonas tāda komersanta valdē vai padomē, kurš ir sodīts par izvairīšanos no nodokļu vai nodevu maksāšanas;
 • komersants vai tā valdes loceklis, padomes loceklis vai prokūrists gada laikā pirms iesnieguma iesniegšanas nav sodīts par pārkāpumu saistībā ar personu nodarbināšanu bez rakstiski noslēgta darba līguma vai par informatīvās deklarācijas neiesniegšanu par darba ņēmējiem, kas iesniedzama par personām, kuras uzsāk darbu, nodokļu normatīvajos aktos noteiktajā termiņā;
 • komersants gada laikā pirms iesnieguma iesniegšanas nav izslēgts no VID PVN maksātāju reģistra par pārkāpumu, kas saistīts ar PVN deklarācijas neiesniegšanu noteiktajā termiņā vai nepatiesas informācijas sniegšanu PVN deklarācijā, vai pēc VID rakstiska pieprasījuma nodokļa aprēķinu pārbaudei nepieciešamo dokumentu nesniegšanu;
 • komersanta saimnieciskā darbība gada laikā pirms iesnieguma iesniegšanas nav bijusi apturēta, pamatojoties uz VID lēmumu;
 • komersanta valdē vai padomē nav personas, kura iesnieguma iesniegšanas dienā vai divu gadu laikā pirms iesnieguma iesniegšanas ir bijusi tā komersanta valdē vai padomē vai ir bijusi tā komersanta patiesais labuma guvējs – fiziskā persona Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma izpratnē (turpmāk – patiesais labuma guvējs) –, kuram ir atcelta vai anulēta muitas noliktavas atļauja, izņemot gadījumu, ja muitas noliktavas atļauja atcelta uz komersanta iesnieguma pamata;
 • komersanta valdes loceklis, padomes loceklis vai prokūrists nav vai divu gadu laikā pirms iesnieguma iesniegšanas nav bijis iekļauts riska personu sarakstā;
 • patiesais labuma guvējs nav vai nav bijis tā komersanta patiesais labuma guvējs, kuram divu gadu laikā pirms iesnieguma iesniegšanas atcelta vai anulēta muitas noliktavas atļauja, izņemot gadījumu, ja muitas noliktavas atļauja atcelta uz komersanta iesnieguma pamata;
 • komersanta darbībā triju gadu laikā pirms iesnieguma iesniegšanas nav konstatēti nopietni vai atkārtoti nodokļu un muitas jomu reglamentējošo normatīvo aktu pārkāpumi, tostarp smagi noziedzīgi nodarījumi, kas saistīti ar pieteikuma iesniedzēja saimniecisko darbību;
 • komersants vai tā valdes loceklis, padomes loceklis vai prokūrists nav atzīts par vainīgu noziedzīgā nodarījumā par piesavināšanos, neatļautu labumu pieņemšanu, komerciālo uzpirkšanu, kukuļņemšanu, kukuļdošanu, kukuļa piesavināšanos vai starpniecību kukuļošanā vai ja par minētajiem noziedzīgajiem nodarījumiem nodokļu maksātājam saskaņā ar Krimināllikumu nav piemērots piespiedu ietekmēšanas līdzeklis;
 • iesnieguma iesniedzējs vai tā valdes loceklis, padomes loceklis vai prokūrists nav atzīts par vainīgu noziedzīgā nodarījumā par krāpšanu, kontrabandu, neatļautām darbībām ar muitošanai pakļautām precēm vai citām vērtībām, uzņēmējdarbību bez reģistrēšanas un bez speciālas atļaujas (licences), izvairīšanos no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu samaksas, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu vai ja par minētajiem noziedzīgajiem nodarījumiem nodokļu maksātājam saskaņā ar Krimināllikumu nav piemērots piespiedu ietekmēšanas līdzeklis;
 • komersantam ar tiesas nolēmumu nav pasludināts maksātnespējas process, uzsākts tiesiskās aizsardzības process vai ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process.

MK noteikumi turpmāk paredzēs muitas izsniegto muitas noliktavas, pagaidu uzglabāšanas vietas vai brīvo zonu darbības atļauju atcelšanu, ja atļauju turētāji vairs neatbildīs šiem kritērijiem.

2. Stingrākas prasības preču uzskaites sistēmām.

Izmaiņas ir veiktas attiecībā uz preču uzskaites programmas prasībām, papildot tās ar nosacījumu, ka datorprogrammai jānodrošina ierakstu reģistra informācijas saglabāšanu par katru ierakstu vai ieraksta labojumu, tā veidu, datumu un laiku, sistēmas ieraksta numuru, kā arī ieraksta veicēju – 13.9. punkts.

Sākot ar 2024. gada 1. septembri brīvo zonu komersantiem būs pienākums nodrošināt VID amatpersonām tiešsaistes piekļuvi preču uzskaites sistēmai un vienlaikus atcels prasību par ikmēneša atskaišu sniegšanu VID.

3. Nebūs jāiesniedz VUGD un VVD atzinumi par telpām.

Turpmāk vairs nebūs jāiesniedz VUGD un VVD izziņas par telpu atbilstību ugunsdrošības un vides aizsardzības prasībām.

4. MN un PUD atļauju atcelšana – jauni kritēriji.

Jauns regulējums iekļauts – muitas noliktavas un pagaidu uzglabāšanas vietas atļaujas tiks atceltas, ja gada laikā tajās nav bijušas novietotas ārpussavienības preces vai atļaujas turētājs pēc atkārtota uzaicinājuma bez attaisnojoša iemesla neieradīsies VID vai neiesniegs pieprasītos dokumentus vai informāciju vai nenodrošinās iespēju VID piekļūt muitas noliktavas vai pagaidu uzglabāšanas vietas darbības vietai un dokumentācijai.

5. Jauns regulējums naftas vai spirta blakusproduktu iznīcināšanai.

MK noteikumi turpmāk arī noteiks kārtību, kādā notiek naftas vai spirta produktus saturošu atkritumu un citu blakusproduktu, kas rodas ārpussavienības preču uzglabāšanas un parasto apstrādes darbību laikā, izvešanas iznīcināšanai saskaņošana ar VID un VID informēšanas par blakusproduktu iznīcināšanu, iekļauta jauna nodaļa – 6.2 Blakusproduktu izvešana no preču uzglabāšanas vietas iznīcināšanai.

MK noteikumu grozījumi pieejami šeit: https://likumi.lv/ta/id/344350-grozijumi-ministru-kabineta-2017-gada-22-augusta-noteikumos-nr-500-muitas-noliktavu-pagaidu-uzglabasanas-un-brivo-zonu-noteikumi-

MK noteikumi: https://likumi.lv/ta/id/293175-muitas-noliktavu-pagaidu-uzglabasanas-un-brivo-zonu-noteikumi . Lai lasītu pilno noteikumu redakciju pirms grozījumu spēkā stāšanās dienas, lūdzu izvēlieties nākotnes redakciju.

Elīna Lapsa

Muitas un nodokļu konsultācijas

www.muitaslietas.lv