Muitas procedūrai – tranzīts – jauns regulējums.

2014.gada 17.oktobrī spēkā stājas Ministru kabineta 2014.gada 30.septembra noteikumi Nr.603 „Muitas procedūras – tranzīts – piemērošanas kārtība”.

Līdz ar šo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē iepriekšējie MK noteikumi par tranzīta procedūras piemērošanu (MK 21.12.2010. noteikumi Nr.1135).

Būtiskākās izmaiņas jaunajā normatīvajā aktā ir šādas:

 • TIR pilnvarotā nosūtītāja regulējums, kas dod tiesības personām, kas saņēmušas VID atļauju, izvedot ES preces, piemērojot TIR procedūru, neuzrādīt preces,  transportlīdzekli un TIR karneti muitas iestādēm;
 • noteikts principāla pienākums iesniegt aprēķinu par muitas nodokļa, akcīzes nodokļa un pievienotās vērtības nodokļa parādu, kas varētu rasties tikai Kopienas tranzīta procedūrai, Kopīga tranzīta procedūrai un TIR procedūrai (iepriekš spēkā esošajā redakcijā šāds principāla pienākums bija, piesakot jebkuru tranzīta procedūru);
 • precizēta kārtība, kādā personai tiek piešķirta, apturēta un anulēta atļauja izmantot TIR procedūru un saņemt TIR karnetes, tai skaitā, atcelta norma par nozarē strādājošo darbinieku darba samaksas apmēru;
 • veikti redakcionāli un strukturāli labojumi.

Attiecībā uz TIR pilnvarotā nosūtītāja statusa iegūšanu – ir nepieciešams iesniegt iesniegumu VID Muitas pārvaldei.

VID izsniedz atļauju, ja persona atbilst šādiem nosacījumiem:

 • persona ir reģistrēta Latvijas Republikā;
 • personai nav sodāmības par smagiem vai atkārtotiem muitas vai nodokļu noteikumu pārkāpumiem;
 • personas (juridiskas personas) valdes vai padomes loceklis nav atzīts par vainīgu noziedzīgā nodarījumā par piesavināšanos, neatļautu labumu pieņemšanu, komerciālo uzpirkšanu, kukuļņemšanu, kukuļdošanu, kukuļa piesavināšanos vai starpniecību kukuļošanā vai par minētajiem noziedzīgajiem nodarījumiem personai (juridiskai personai) saskaņā ar Krimināllikumu nav piemērots piespiedu ietekmēšanas līdzeklis;
 • garantējošā asociācija ir sniegusi pozitīvu atzinumu par personas atbilstību noteikumos reglamentētajām prasībām;
 • personai uz iesnieguma iesniegšanas dienu nav nodokļu parādu (tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu) vai arī attiecīgo maksājumu termiņi ir pagarināti normatīvajos aktos par nodokļiem un nodevām noteiktajā kārtībā un persona pilda parādu saistības. Šis nosacījums nav piemērojams, ja nodokļu administrācijas lēmuma izpilde ir apturēta uz pirmstiesas izskatīšanas laiku;
 • personai ir stabils finansiālais stāvoklis un pietiekami finanšu resursi saistību izpildei, ko iespējams izvērtēt, pamatojoties uz iepriekšējā gada pārskatā norādītajiem datiem (aprēķinot kopējo likviditātes koeficientu (aprēķina, dalot apgrozāmo līdzekļu kopsummu ar īstermiņa saistību kopsummu). Minētais koeficients nedrīkst būt mazāks par 1 un aprēķinot finansiālās stabilitātes koeficientu – saistību īpatsvaru bilancē (aprēķina, dalot saistību kopsummu ar bilances kopsummu). Minētais koeficients nedrīkst būt lielāks par 0,5);
 • persona pirms šī iesnieguma iesniegšanas saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā, muitojot preces, elektroniski iesniedz muitas normatīvajos aktos noteiktās deklarācijas, nodrošina tranzīta dokumentu iesniegšanu elektroniskā veidā Valsts ieņēmumu dienesta informācijas sistēmās.