Preču klasifikācija un Saistošā izziņa par tarifu.

Kā viens no būtiskākajiem preču muitošanas priekšnosacījumiem ir preču klasificēšana, izmantojot īpaši izveidotus preču kodus. Preču muitas kods norāda uz precēm piemērojamiem tirdzniecības politikas pasākumiem un jo īpaši tas attiecas uz aprēķināmo muitas nodokļu apmēru.

Preču klasifikācija.

Preces, kuras tiek ievesta ES, muitas vajadzībām tiek klasificētas atbilstoši vienotai preču nomenklatūrai, kas regulēta ar Eiropas Padomes Regulu Nr.2658/87 par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu. ES kombinētā nomenklatūra (KN) ir izveidota uz Pasaules muitas organizācijas Harmonizētās preču aprakstīšanas un kodēšanas sistēmas (HS) pamata, kas nozīmē, ka preču muitas kodi ir identiski visā pasaulē.

Preču kombinētās nomenklatūras kodi sastāv no astoņiem cipariem. ES ir izveidots integrēts kopienas tarifs – TARIC. TARIC veido preču koda devīto un desmito zīmi un kods tiek saukts par TARIC kodu, ko piemēro ES dalībvalstis. Lai noteiktu kādus īpašus ekonomiskos pasākumus ievedamajām precēm, dalībvalstis nosaka četrzīmju TARIC papildkodus. Piemērojot visus uzskaitītos preču klasificēšanas noteikumus, preču muitas deklarācijā norāda 10 – 14 zīmju preču muitas kodu.

Preču kodi tiek noteikti Regulas Nr.2658/87 pielikumā, kurš ar atsevišķu regulu tiek izdots katru gadu no jauna, tiek publicēts līdz kārtējā gada 31.oktobrim un stājas spēkā ar nākamā gada 1.janvāri.

Saistošā izziņa par tarifu.

Muitas kodekss nosaka, ka pēc personas rakstiska pieprasījuma muitas izdod saistošu informāciju par tarifu – SIT (Binding Tariff information – BTI). Ar SIT tiek noteikts konkrētu preču kods. Muitas iestāde parasti izdod SIT tikai pēc pilnīgas preču analīzes veikšanai. SIT dod tiesības tās saņēmējam sešu gadu periodā piemērot norādīto kodu tieši tām precēm, kuras norādītas SIT. Šeit jāņem vērā, ka preču klasifikāciju ES var mainīt ar normatīvo aktu grozījumiem un šādā gadījumā SIT izmantošana ir ierobežota.

Muita var atteikt SIT izsniegšanu, ja pieprasījums nav saistīts ar konkrētu paredzētu preču ievešanu, proti – SIT neizsniedz vispārīgos gadījumos.

Lūgumu sniegt SIT iesniedz uz noteikta parauga veidlapas, kurā norāda detalizētu preču aprakstu, sastāvu, pārbaužu metodes, ja no tā atkarīga preču klasifikācija, jebkāds paraugs, fotogrāfija, plāns, katalogs, kas var palīdzēt muitas dienestam noteikt pareizo preču klasifikāciju, paredzētais preču kods, norāde uz konfidenciālu informāciju, norāde par to, vai SIT par identiskām vai līdzīgām precēm jau ES ir lūgta vai izdota.

SIT izdod rakstveidā trīs mēnešu laikā, kam muitai iesniegti visi dokumenti, līdz ar to var rasties situācijas, kad muita pieprasa iesniegt papildus informāciju un tad SIT izdošanas termiņu skaitīs no dienas, kad iesniegti pieprasītie dokumenti. SIT ievada Eiropas SIT datu bāzē un tā ir saistoša visām muitas iestādēm ES, līdz ar to SIT noteiktie tarifu pasākumi ir piemērojami jebkurā ES dalībvalstī.

Tā kā SIT vai atteikums izsniegt SIT pēc būtības atbilst administratīvam aktam, tad personai to ir tiesības apstrīdēt 30 dienu laikā.