Preču kombinētā nomenklatūra 2012.gadam

Ar Regulu (EEK) Nr. 2658/87 ir izveidota preču kombinētā nomenklatūra, kas atbilst gan kopējā muitas tarifa, gan Kopienas ārējās tirdzniecības statistikas un pārējo Kopienas politikas nostādņu prasībām attiecībā uz preču importu vai eksportu.

Preču kombinētā nomenklatūra katru gadu tiek grozīta, lai ņemtu vērā izmaiņas prasībās, kas saistītas ar statistiku un tirdzniecības politiku, izmaiņas, kas izdarītas, lai izpildītu starptautiskās saistības, kā arī ņemtu vērā tehnikas un tirdzniecības attīstību.

Saskaņā ar Regulas (EEK) Nr. 2658/87 12. pantu minētās regulas I pielikums no 2012. gada 1. janvāra ir jāaizstāj ar kombinētās nomenklatūras pilno redakciju kopā ar autonomajām un līgtajām nodokļa likmēm, kas izriet no Padomes vai Komisijas pieņemtajiem pasākumiem.

No 2012.gada 1.janvāra spēkā esošā Regula 1006/2011, kas nosaka tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu pieejama šeit