Preču kombinētā nomenklatūra 2013.gadam

Ar Regulu (EEK) Nr. 2658/87 ir izveidota preču kombinētā nomenklatūra, kas atbilst gan kopējā muitas tarifa, gan Kopienas ārējās tirdzniecības statistikas un pārējo Kopienas politikas nostādņu prasībām attiecībā uz preču importu vai eksportu.

Preču kombinētā nomenklatūra katru gadu tiek grozīta, lai ņemtu vērā izmaiņas prasībās, kas saistītas ar statistiku un tirdzniecības politiku, izmaiņas, kas izdarītas, lai izpildītu starptautiskās saistības, kā arī ņemtu vērā tehnikas un tirdzniecības attīstību.

2012.gada 31.oktobrī ir publicēta 2012.gada 9.oktobra Regula Nr. 927/2012, kas nosaka tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu 2013.gadam.

No 2013.gada 1.janvāra spēkā esošā Regula Nr. 927/2012, pieejama šeit.