OIM jeb oglekļa ievedkorekcijas mehānisms sāk darboties no 1.oktobra.

Zaļā kursa ceļš

Eiropas Komisija (EK) savā 2019.gada 11.decembra paziņojumā “Eiropas zaļais kurss” ir izklāstījusi jaunu izaugsmes stratēģiju, kuras mērķis ir pārveidot Eiropas Savienību (ES) par taisnīgu un pārticīgu sabiedrību ar mūsdienīgu, resursefektīvu un konkurētspējīgu ekonomiku, kurā, vēlākais, 2050. gadā vairs nebūs neto emisiju (emisijas, no kurām atskaitīti piesaistījumi) un ekonomiskā izaugsme būtu atsaistīta no resursu patēriņa. Eiropas zaļā kursa mērķis ir aizsargāt, saglabāt un stiprināt ES dabas kapitālu un aizsargāt iedzīvotāju veselību un labklājību no riska faktoriem un ietekmes, kas saistīti ar vidi. Vienlaikus arī jāpanāk, lai šāda pārkārtošanās būtu taisnīga un iekļaujoša un lai neviens nebūtu atstāts novārtā.

Tāpat EK savā 2021.gada 12.maija paziņojumā “Ceļš uz veselīgu planētu itin visiem. ES gaisa, ūdens un augsnes nulles piesārņojuma rīcības plāns” paziņoja, ka tā grasās popularizēt attiecīgos instrumentus un stimulus nolūkā labāk īstenot Līguma par Eiropas Savienības darbību 191.panta 2.punktā nostiprināto principu “piesārņotājs maksā” un pilnīgi izskaust to, ka piesārņošana neko nemaksā. ES ir apņēmusies līdz 2030.gadam visas ES tautsaimniecības mērogā samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas par 55 % salīdzinājumā ar 1990.gada līmeni.

2023.gada 17.maijā spēkā ir stājusies regula 2023/956 ar ko izveido oglekļa ievedkorekcijas mehānismu. Šo regulu piemēro tajā noteiktajām precēm, kuru izcelsme ir trešajā valstī, ja šīs preces vai šo preču pārstrādes produkti tiek importēti ES muitas teritorijā. Savukārt nepiemēro nelielas vērtības precēm, kuru patiesā vērtība vienam sūtījumam kopā nepārsniedz 150 eiro, un precēm, kuras izmanto militārām vajadzībām.

Precīzs preču, kurām piemērojama regula, saraksts noteikts tās 1.pielikumā, kurā preces ir uzskaitītas atbilstoši to kombinētās nomenklatūras kodiem.

Regula daļēji kļūs piemērojama no 2023.gada 1.oktobra, bet pilnā apjomā – no 2026.gada 1.janvāra.

Kā darbojas oglekļa ievedkorekcijas mehānisms?

Oglekļa ievedkorekcijas mehānisms (OIM) ir viens no būtiskiem ES instrumentiem, ar ko iecerēts panākt, ka, vēlākais, 2050.gadā ES ir klimatneitrāla, proti, tas palīdzēs novērst oglekļa emisiju pārvirzes risku. Paredzams, ka OIM arī palīdzēs veicināt dekarbonizāciju trešajās valstīs. Paredzēts, ka OIM darbosies paralēli ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēmai, lai atveidotu un papildinātu tās darbību attiecībā uz importētām precēm. Tas pakāpeniski aizstās pašreizējos ES mehānismus, kas paredzēti, lai novērstu oglekļa emisiju pārvirzes risku, jo īpaši ES emisijas kvotu bezmaksas iedali. Oglekļa emisiju pārvirze ir prakse, kad ražošanas nozares ar lielām siltumnīcefekta gāzu emisijām pārceļas ārpus ES un tādējādi izvairās no ES noteikto stingro standartu ievērošanas. Lai no šādas prakses izvairītos, tiek ieviests OIM un visām OIM pakļautajām importētajām precēm tiks noteikts oglekļa maksājums.

OIM mērķis ir nodrošināt, ka gan importētiem, gan ES saražotiem produktiem tiek noteikta līdzvērtīga oglekļa cena. Ir noteikts OIM ieviest pakāpeniski, vienlaikus pakāpeniski atceļot bezmaksas kvotas OIM aptvertajos sektoros. Jaunās OIM sistēmas ieviešana paredz nepieļaut situāciju, ka ES ražotām precēm tiek piemērots labvēlīgāks režīms nekā ES muitas teritorijā importētām precēm.

OIM priekšmets

OIM attieksies uz dzelzi, tēraudu, cementu, alumīniju, mēslošanas līdzekļiem, elektroenerģiju, ūdeņradi, un dažos gadījumos tas attieksies arī uz netiešo emisiju. Minēto produktu importētājiem ES būs jāiegādājas sertifikāti. Sertifikātu cenas tiks izteiktas kā eiro  par radītu tonnu oglekļa dioksīda, un tās tiks sasaistītas ar ES emisiju kvotu tirdzniecības sistēmu (ES ETS). Šo preču importētājiem būs jāmaksā starpība starp ražotājvalstī maksāto oglekļa nodevu un ES maksājamo emisijas kvotas cenu.

OIM ceturkšņa deklarācija līdz 2025.gada 31.decembrim

Pārejas periodā no 2023.gada 1.oktobra līdz 2025.gada 31.decembrim importētāja vai tā pilnvarotās personas pienākumi saskaņā ar šo regulu attieksies uz ceturkšņa ziņojuma sniegšanu. Ceturkšņa ziņojums par precēm, kas importētas kalendārā gada konkrētā ceturksnī, jāiesniedz EK ne vēlāk kā viena mēneša laikā pēc minētā ceturkšņa beigām. Tātad pirmais ceturkšņa OIM ziņojums būs jāiesniedz līdz 2024.gada 31.janvārim par 2023.gada trešo ceturksni, savukārt pēdējais ceturkšņa ziņojums būs jāiesniedz līdz 2026.gada 31.janvārim par 2025.gada oktobri – decembri.

Ceturkšņa deklarācijā būs jānorāda katra preču veida kopējais daudzums, faktiskās kopējās iegultās emisijas, kopējās netiešās emisijas, oglekļa cena, kas izcelsmes valstī jāmaksā par importētajās precēs iegultajām emisijām. Visas mērvienības ziņojumā jānorāda atbilstoši preces veidam, savukārt aprēķini noteikti Regulas pielikumos.

Sistēma, kurā EK noteiks iesniegt ziņojumus, piekļuves tiesību iegūšana tai un ziņojumu struktūra uz šī raksta sagatavošanas brīdi vēl nav precīzi noteikta.

Ar 2025.gada 1.janvāri tiks uzsākta atzīto OIM deklarētāju reģistrācija.

Deklarēšanas pienākums no 2026.gada 1.janvāra

ES muitas teritorijā preces importē tikai atzītais OIM deklarētājs. Ikviens ES reģistrēts importētājs vai tā pilnvarotais pārstāvis muitā, pirms preču importēšanas ES muitas teritorijā iesniedz pieteikumu atzītā OIM deklarētāja statusa iegūšanai (atzīšanas pieteikums). Ja preču importētājs nav reģistrēts ES, atzīšanas pieteikumu var pieprasīt tikai tā pārstāvis muitā. Tās dalībvalsts kompetentā iestāde, kurā iesniegta muitas deklarācija, reģistrē šo personu OIM reģistrā. Muitas dienesti neļauj importēt preces nevienai personai, kas nav atzītais OIM deklarētājs.

OIM deklarācija būs jāiesniedz par katru gadu līdz nākamā kalendārā gada 31.maijam. Pirmā OIM deklarācija par 2026.kalendāro gadu būs jāiesniedz līdz 2027.gada 31.maijam.

OIM deklarācijā būs jāiekļauj šāda informācija:

 • katra veida preču kopējais daudzums, kas importēts iepriekšējā kalendārajā gadā: elektroenerģija izteikta megavatstundās, pārējās preces – tonnās;
 • kopējās importēto preču iegultās emisijas: elektroenerģija izteiktas tonnās CO2e emisiju uz megavatstundu, pārējām precēm – tonnās CO2e emisiju uz katra veida preču tonnu.  Regulā ir noteikta precīza emisiju aprēķināšanas kārtība;
 • kopējām aprēķinātajām iegultajām emisijām atbilstošais kopējais nododamo OIM sertifikātu skaits. OIM sertifikātu skaitu samazina, ja izcelsmes valstī ir samaksāta oglekļa cena, un veiktas vajadzīgās korekcijas, kas atspoguļo iedalītās bezmaksas ES emisiju kvotas;
 • verifikācijas ziņojumu kopijas, ko izdevuši akreditēti verificētāji.

Regulā ir noteikta rīcība gadījumos, ja EK uzskatīs, ka iesniegtie ziņojumi būs nepilnīgi vai neiesniegti, kā arī dalībvalstu kompetento iestāžu saziņu ar atzīto OIM deklarētāju šādos gadījumos.

Iegulto emisiju aprēķināšana

Iegultās emisijas ir tiešās emisijas, kas rodas preču ražošanas procesos, un netiešās emisijas, kas rodas šīs ražošanas procesos patērētās elektroenerģijas ražošanā. Iegultās emisijas tiek aprēķinātas un sīkāk precizētas saskaņā ar regulā un tās īstenošanas aktos izklāstītajām metodēm.

Regula nosaka atzītajam OIM deklarētājam pienākumu glabāt visu aprēķinos izmantoto informāciju piecus gadus. Informācijai ir jābūt pietiekami detalizēta, lai saskaņā akreditētie verificētāji varētu verificēt iegultās emisijas un lai EK un kompetentā iestāde varētu izskatīt OIM deklarāciju.

Atzītie verificētāji OIM vajadzībām ir personas, kuras saskaņā ar ES tiesību aktiem ir akreditēti siltumnīcefekta gāzu emisiju un tonnkilometru datu verifikācijas jomā.

OIM sertifikāti

OIM sertifikāts ir sertifikāts elektroniskā formātā, kas atbilst vienai tonnai CO2e precēs iegulto emisiju. EK izveidos un pārvaldīs kopējo centrālo platformu, kurā dalībvalstis pārdos OIM sertifikātus atzītajiem OIM deklarētājiem, kas ir reģistrēti minētajā dalībvalstī. OIM sertifikātus pārdos atzītajiem OIM deklarētājiem.  par cenu, kas aprēķināta saskaņā ar regulu, proti, OIM sertifikātu cenu EK aprēķinās kā izsoles platformā tirgoto ES ETS kvotu vidējo noslēguma cenu katrā kalendārajā nedēļā. Proti, OIM sertifikāta cena tiks aprēķināta kā vidējā ES ETS cena kalendārajā nedēļā, kas ir mainīgs lielums atkarībā no pieprasījuma un piedāvājuma. ES ETS sistēma ir pazīstama kā “piesārņotājs maksā” sistēma, kas paredz ražošanai ar augstu piesārņojuma līmeni pienākumu saņemt atļaujas katrai oglekļa izmešu tonnai. Šīs atļaujas parasti tiek iepirktas izsolēs, kurās atļauju cena svārstās atkarībā no pieprasījuma un piedāvājuma. Tā piemēram, pieprasījums samazinās, ja samazinās kopējā ražošanas jauda attiecīgajās nozarēs, līdz ar ko samazinās arī cena.

Iegādātos OIM sertifikātus atzītajam OIM deklarētājam būs pienākums līdz nākamā kalendārā gada 31.maijam nodot tādā skaitā, kas atbilst iegultajām emisijām, kuras par kalendāro gadu pirms nodošanas deklarētas OIM deklarācijā atbilstoši regulas nosacījumiem.

Pēc atzītā OIM deklarētāja pieprasījuma dalībvalstis varēs atpirkt iepriekš pārdotos OIM sertifikātus, bet nepārsniedzot vienu trešo daļu no kopējā to OIM sertifikātu skaita, ko atzītais deklarētājs OIM iegādājies iepriekšējā kalendārajā gadā.

OIM apiešana un sodi

Gadījumā, ja atzītais OIM deklarētājs līdz katra gada 31.maijam nenodos OIM sertifikātus tādā skaitā, kas atbilst iepriekšējā kalendārajā gadā importētajās precēs iegultajām emisijām, būs jāmaksā sods, kas būs vienlīdz liels kā sods par emisiju pārsniegšanu, kas šobrīd ir 100 eiro par katru emitēto tonnu oglekļa dioksīda ekvivalenta.

EK ir noteikusi arī kritērijus regulas prasību apiešanas konstatēšanai. Tā, regula nosaka, ka apiešanas praksi definē kā tādu tirdzniecības modeļa maiņu attiecībā uz precēm, kura izriet no prakses, procesa vai darba, kam nav cita pietiekama cēloņa vai ekonomiskā pamatojuma, kā vien pilnībā vai daļēji izvairīties no šajā regulā noteiktajiem pienākumiem. Kā iespējami apiešanas modeļi tiks uzskatīti preču neliela pārveidošana nolūkā panākt, ka šīs preces atbilst citiem Kombinētās nomenklatūras kodiem, vai sūtījumu mākslīgu sadalīšana vairākos sūtījumos, tādējādi izvairoties no noteiktās robežvērtības pārsniegšanas. EK aicina dalībvalstis un arī nevalstiskās organizācijas ziņot par iespējamiem apiešanas gadījumiem.

Elīna Lapsa

muitaslietas.lv

Muitas noliktavas, pagaidu uzglabāšanas vietas, brīvās zonas – aktuāli grozījumi normatīvajā regulējumā ar 1. oktobri.

Šā gada 1. oktobrī stāsies spēkā grozījumi Ministru kabineta noteikumos Nr. 500 “Muitas noliktavu, pagaidu uzglabāšanas un brīvo zonu noteikumi”, kuros turpmāk būs iekļautas stingrākas prasības muitas noliktavu, pagaidu uzglabāšanas vietu un darbību brīvajā zonā atļauju saņemšanai.

1. Jaunas komersantu, valdes un padomes locekļu, prokūristu atbilstības prasības.

Galvenokārt jaunas prasības tiks attiecinātas uz komersanta un tā amatpersonu darbību un atbilstību, MK noteikumos ar 1. oktobri iekļauti šādas jaunas prasības atļauju saņemšanai:

 • nav nodokļu, nodevu vai citu valsts noteikto obligāto maksājumu parādu, kas kopā pārsniedz 150 euro, vai attiecīgo maksājumu termiņi ir pagarināti (atlikti, sadalīti) nodokļu jomu reglamentējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un tas veic maksājumus saskaņā ar nodokļu administrācijas lēmumu (nomaksas grafiku) vai nodokļu administrācijas lēmuma izpilde ir apturēta uz pirmstiesas izskatīšanas laiku;
 • valdē vai padomē nav personu, kuras ir vai triju gadu laikā pirms iesnieguma iesniegšanas ir bijušas amatpersonas tāda komersanta valdē vai padomē, kurš ir sodīts par izvairīšanos no nodokļu vai nodevu maksāšanas;
 • komersants vai tā valdes loceklis, padomes loceklis vai prokūrists gada laikā pirms iesnieguma iesniegšanas nav sodīts par pārkāpumu saistībā ar personu nodarbināšanu bez rakstiski noslēgta darba līguma vai par informatīvās deklarācijas neiesniegšanu par darba ņēmējiem, kas iesniedzama par personām, kuras uzsāk darbu, nodokļu normatīvajos aktos noteiktajā termiņā;
 • komersants gada laikā pirms iesnieguma iesniegšanas nav izslēgts no VID PVN maksātāju reģistra par pārkāpumu, kas saistīts ar PVN deklarācijas neiesniegšanu noteiktajā termiņā vai nepatiesas informācijas sniegšanu PVN deklarācijā, vai pēc VID rakstiska pieprasījuma nodokļa aprēķinu pārbaudei nepieciešamo dokumentu nesniegšanu;
 • komersanta saimnieciskā darbība gada laikā pirms iesnieguma iesniegšanas nav bijusi apturēta, pamatojoties uz VID lēmumu;
 • komersanta valdē vai padomē nav personas, kura iesnieguma iesniegšanas dienā vai divu gadu laikā pirms iesnieguma iesniegšanas ir bijusi tā komersanta valdē vai padomē vai ir bijusi tā komersanta patiesais labuma guvējs – fiziskā persona Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma izpratnē (turpmāk – patiesais labuma guvējs) –, kuram ir atcelta vai anulēta muitas noliktavas atļauja, izņemot gadījumu, ja muitas noliktavas atļauja atcelta uz komersanta iesnieguma pamata;
 • komersanta valdes loceklis, padomes loceklis vai prokūrists nav vai divu gadu laikā pirms iesnieguma iesniegšanas nav bijis iekļauts riska personu sarakstā;
 • patiesais labuma guvējs nav vai nav bijis tā komersanta patiesais labuma guvējs, kuram divu gadu laikā pirms iesnieguma iesniegšanas atcelta vai anulēta muitas noliktavas atļauja, izņemot gadījumu, ja muitas noliktavas atļauja atcelta uz komersanta iesnieguma pamata;
 • komersanta darbībā triju gadu laikā pirms iesnieguma iesniegšanas nav konstatēti nopietni vai atkārtoti nodokļu un muitas jomu reglamentējošo normatīvo aktu pārkāpumi, tostarp smagi noziedzīgi nodarījumi, kas saistīti ar pieteikuma iesniedzēja saimniecisko darbību;
 • komersants vai tā valdes loceklis, padomes loceklis vai prokūrists nav atzīts par vainīgu noziedzīgā nodarījumā par piesavināšanos, neatļautu labumu pieņemšanu, komerciālo uzpirkšanu, kukuļņemšanu, kukuļdošanu, kukuļa piesavināšanos vai starpniecību kukuļošanā vai ja par minētajiem noziedzīgajiem nodarījumiem nodokļu maksātājam saskaņā ar Krimināllikumu nav piemērots piespiedu ietekmēšanas līdzeklis;
 • iesnieguma iesniedzējs vai tā valdes loceklis, padomes loceklis vai prokūrists nav atzīts par vainīgu noziedzīgā nodarījumā par krāpšanu, kontrabandu, neatļautām darbībām ar muitošanai pakļautām precēm vai citām vērtībām, uzņēmējdarbību bez reģistrēšanas un bez speciālas atļaujas (licences), izvairīšanos no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu samaksas, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu vai ja par minētajiem noziedzīgajiem nodarījumiem nodokļu maksātājam saskaņā ar Krimināllikumu nav piemērots piespiedu ietekmēšanas līdzeklis;
 • komersantam ar tiesas nolēmumu nav pasludināts maksātnespējas process, uzsākts tiesiskās aizsardzības process vai ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process.

MK noteikumi turpmāk paredzēs muitas izsniegto muitas noliktavas, pagaidu uzglabāšanas vietas vai brīvo zonu darbības atļauju atcelšanu, ja atļauju turētāji vairs neatbildīs šiem kritērijiem.

2. Stingrākas prasības preču uzskaites sistēmām.

Izmaiņas ir veiktas attiecībā uz preču uzskaites programmas prasībām, papildot tās ar nosacījumu, ka datorprogrammai jānodrošina ierakstu reģistra informācijas saglabāšanu par katru ierakstu vai ieraksta labojumu, tā veidu, datumu un laiku, sistēmas ieraksta numuru, kā arī ieraksta veicēju – 13.9. punkts.

Sākot ar 2024. gada 1. septembri brīvo zonu komersantiem būs pienākums nodrošināt VID amatpersonām tiešsaistes piekļuvi preču uzskaites sistēmai un vienlaikus atcels prasību par ikmēneša atskaišu sniegšanu VID.

3. Nebūs jāiesniedz VUGD un VVD atzinumi par telpām.

Turpmāk vairs nebūs jāiesniedz VUGD un VVD izziņas par telpu atbilstību ugunsdrošības un vides aizsardzības prasībām.

4. MN un PUD atļauju atcelšana – jauni kritēriji.

Jauns regulējums iekļauts – muitas noliktavas un pagaidu uzglabāšanas vietas atļaujas tiks atceltas, ja gada laikā tajās nav bijušas novietotas ārpussavienības preces vai atļaujas turētājs pēc atkārtota uzaicinājuma bez attaisnojoša iemesla neieradīsies VID vai neiesniegs pieprasītos dokumentus vai informāciju vai nenodrošinās iespēju VID piekļūt muitas noliktavas vai pagaidu uzglabāšanas vietas darbības vietai un dokumentācijai.

5. Jauns regulējums naftas vai spirta blakusproduktu iznīcināšanai.

MK noteikumi turpmāk arī noteiks kārtību, kādā notiek naftas vai spirta produktus saturošu atkritumu un citu blakusproduktu, kas rodas ārpussavienības preču uzglabāšanas un parasto apstrādes darbību laikā, izvešanas iznīcināšanai saskaņošana ar VID un VID informēšanas par blakusproduktu iznīcināšanu, iekļauta jauna nodaļa – 6.2 Blakusproduktu izvešana no preču uzglabāšanas vietas iznīcināšanai.

MK noteikumu grozījumi pieejami šeit: https://likumi.lv/ta/id/344350-grozijumi-ministru-kabineta-2017-gada-22-augusta-noteikumos-nr-500-muitas-noliktavu-pagaidu-uzglabasanas-un-brivo-zonu-noteikumi-

MK noteikumi: https://likumi.lv/ta/id/293175-muitas-noliktavu-pagaidu-uzglabasanas-un-brivo-zonu-noteikumi . Lai lasītu pilno noteikumu redakciju pirms grozījumu spēkā stāšanās dienas, lūdzu izvēlieties nākotnes redakciju.

Elīna Lapsa

Muitas un nodokļu konsultācijas

www.muitaslietas.lv

Aktuālais par sankciju piemērošanu – uz 12.09.2023.

Eiropas atbildīgās institūcijas uz Krievijas karadarbības uzsākšanu Ukrainā ir reaģējušas ar virkni ekonomiska un civila rakstura sankciju ieviešanu pret Krieviju un Baltkrieviju

Uz šo brīdi ir ieviesti vairāk kā 40 sankciju režīmi, daļu no tiem pieņēmusi ANO, daļu Eiropas Savienība.

Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11. pants nosaka, ka ANO noteiktās finanšu un civiltiesiskās sankcijas un ES regulās noteiktās sankcijas ir sasitošas un tieši piemērojamas Latvijā.

Ierobežojumi preču kustībai ar Krieviju ir noteikti Regulā 833/2014, kura regulāri tiek papildināta ar jauniem sankciju veidiem, tāpēc, skatot regulu ES oficiālajā vietnē eur-lex.europa.eu ir būtiski pievērst uzmanību dokumenta konsolidētajai versija vai versijai uz attiecīgo notikuma datumu. Šajā gadījumā ir jāņem vērā, ka regulas konsolidētā versija nav pieejama uzreiz pēc izmaiņu spēkā stāšanās, bet tiek publicēta vēlā nekā grozījumi regulā.

Ierobežojumi attiecībā uz fiziskajām un juridiskajām personām noteikti Regulā 269/2014 par ierobežojošiem pasākumiem attiecībā uz darbībām, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība.

Ierobežojumi preču kustībai ar Baltkrieviju ir noteikti Regulā 765/2006.

Normatīvajos aktos ir iekļautas ne tikai preču grupas pēc to kombinētās nomenklatūras kodiem, bet arī pēc preču pielietojuma, nosūtītāja un saņēmēja.

Muitaslietas.lv jau iepriekš ir publicēja vietnes, kurās visērtāk meklēt sev interesējošos jautājumus par sankciju piemērošanu, bet ņemot vērā sankciju aktualitāti katru dienu, zemāk norādīti pieejamie avoti:

https://www.vid.gov.lv/lv/ierobezojumi-un-aizliegumi

https://www.mfa.gov.lv/lv/sankcijas

https://www.sanctionsmap.eu/#/main

https://finance.ec.europa.eu/eu-and-world/sanctions-restrictive-measures_lv

Informācija par piemērojamām sankcijā konkrētiem preču kodiem pieejama Integrētā tarifa vadības sistēmā ITVS https://itvs.vid.gov.lv/ sadaļā: Pasākumi – Preču kodam, ievadot preču kodu, piemērojamo procedūru un valsti no/uz kuru prece tiek pārvietota.

Kā būtisks papildavots sankciju piemērošanas jomā izmantojamas Eiropas Komisijas publicētās vadlīnijas sankciju piemērošanā, kas apkopotas kā atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem (FAQ) un to konsolidētā versija pieejama šeit:

https://finance.ec.europa.eu/system/files/2023-09/faqs-sanctions-russia-consolidated_en_0.pdf

Informācija par atsevišķās jomās piemērojamām sankcijām ir skatāma vietnē

https://finance.ec.europa.eu/eu-and-world/sanctions-restrictive-measures/sanctions-adopted-following-russias-military-aggression-against-ukraine/frequently-asked-questions-sanctions-against-russia_en

Lūdzu sazinieties ar mums gadījumā, ja rodas neskaidrības vai nepieciešamība saņemt konsultācijas sankciju piemērošanā muitas jomā.

Ar cieņu

Muitaslietas.lv

Par sankciju piemērošanas kārtību tirdzniecībā ar Krieviju un Baltkrieviju

Saskaņā ar Eiropas Komisijas un Valsts ieņēmumu dienesta Muitas pārvaldes publicētajiem skaidrojumiem sankciju regulas piemērošanā, izvērtējot iespējamību pieteikt precēm muitas procedūras tiek ņemti vērā šādi  aspekti:

Līgumu nosacījumi.

Līgumu nosacījumi tiek piemēroti ar līgumu noslēgšanas datumu par tām precēm, kādas ir iekļautas līgumā un par tādu cenu, kāda ir paredzēta līgumā. Precēm līgumos ir jābūt atrunātām tik specifiski, lai tās būtu iespējams identificēt muitas vajadzībām. Gadījumā, ja preču apraksts, cena, piegādes nosacījumi tiek noteikti ar preču specifikācijām, pielikumiem, vienošanos pie līguma, tiek ņemts vērā papildus noslēgto dokumentu datums.

Darījumu norise un termiņi.

Eksporta plūsmā – precēm ir jābūt faktiski izvestām, šķērsojot valsts ārējo robežu, līdz konkrētajam Regulā norādītajam datumam.

Tranzīta plūsmā – precēm ir jābūt faktiski izvestām, šķērsojot valsts ārējo robežu, līdz konkrētajam Regulā norādītajam datumam.

Importa plūsmā – plūsmā precēm ir jābūt faktiski ievestām Eiropas Savienībā līdz attiecīgajam datumam.

Pēc preču uzglabāšanas – atļauts laist brīvā apgrozībā un veikt muitas maksājumus, ja ir izpildīti importa, eksporta un/vai tranzīta plūsmā.

Nosacījumi sankciju piemērošanai ar Krieviju un Baltkrieviju iekļauti regulās un pieejami šeit:

Vebinārs Muitas atļaujas – kritēriji un ieguvumi

Jau šonedēļ, 30. jūnijā sadarbībā ar SIA Izdevniecība iŽurnāli aicinām apmeklēt MuitasLietas vebināru par muitas atļaujām. Vebinārā aplūkosim muitas atļauju saņemšanas un lietošanas teorētiskos un praktisko aspektus.

Padziļināti tiks skatīti jautājumi par pašnovērtējuma anketas aizpildīšanu, par komersantu atbilstības novērtēšanu muitas atļauju kritērijiem.

Tiks sniegta informācija par šādu atļauju saņemšanu:

 • Atzītais uzņēmējs vai Atzītais ekonomiskais operators (AEO), tā veidi – muitas vienkāršojumi / drošums un drošība;
 • Atzītais saņēmējs / Atzītais nosūtītājs– atļauja saņemt vai nosūtīt tranzīta procedūras sūtījumus savās telpās un bez muitas iestāžu klātbūtnes;
 • Muitas noliktavas / Pagaidu uzglabāšanas vietas atļaujas;
 • Vispārējais muitas galvojums – tā apmēra samazinājums un atbrīvojums no galvojuma sniegšanas;
 • Ieraksts deklarētāja reģistros (EIDR) – atļaujas saņemšana un izmantošana.

Pieteikties vebināram aicinām šeit: https://ifinanses.lv/seminari/muitas-atlaujas-kriteriji-un-ieguvumi

Vebinārs jūnijā “Muitas atļaujas – kritēriji un ieguvumi”.

Muitaslietas.lv aicina visus interesentus apmeklēt vebināru Muitas atļaujas – kritēriji un ieguvumi, šā gada 30.jūnijā pl.10.00 – 13.00 Sadarbībā ar izdevniecību i-Žurnāli  organizētajā vebinārā tiks apskatīti būtiskākie muitas atļauju jautājumi. Muitas un nodokļu konsultante Elīna Lapsa sniegs teorētisko un praktisko ieskatu muitas atļauju darbības procesā. Tiks apskatīta aktuālā informācija par muitas atļauju veidiem un komersantu ieguvumiem. Vebinārā tiks detalizēti skaidroti muitas atļauju iegūšanas un izpildes kritēriji, nepieciešamā informācija un veicamās darbības gan muitas atļauju saņemšanas procesā, gan turpmākā muitas atļauju kritēriju izpildes laikā.

Pieteikties vebināram ir iespējams šeit: https://ifinanses.lv/seminari/muitas-atlaujas-kriteriji-un-ieguvumi/310

Senāts atceļ Administratīvās apgabaltiesas spriedumu par muitas atļaujas kritēriju izpildi

Senāts ir atcēlis Administratīvās apgabaltiesas spriedumu par muitas atļaujas kritēriju izpildes izvērtējumu, atzīstot to par nepamatotu un nodevis lietu jaunai izskatīšanai.

Pārstāvot klienta intereses, Muitaslietas.lv muitas un nodokļu konsultanti ir pamatojuši Administratīvās apgabaltiesas pieļautu materiālo tiesību normu pārkāpumu, kā rezultātā Senāts ir pieņēmis klientam labvēlīgu spriedumu.

Lietas būtība: VID Muitas pārvalde veica komersantam izsniegtās muitas atļaujas kritēriju izpildes pārbaudi, konstatēja pārkāpumus un anulēja piešķirto atļauju. Komersants nepiekrita VID argumentācijai un apstrīdēja pieņemto lēmumu visās augstākstāvošās iestādēs un tiesu instancēs.

Klienta argumentācija: VID Muitas pārvalde pārbaudes ietvaros bija piemērojusi konkrētajam atļaujas veidam neatbilstošu kritēriju izpildi.

Lietu atkārtoti pēc būtības skatīs Administratīvā apgabaltiesa.

Tiesas spriedums pieejams šeit: https://www.at.gov.lv/lv/jaunumi/par-tiesu-lietam/administrativo-lietu-departamenta/tiesai-no-jauna-javerte-lieta-par-vietejas-muitosanas-un-vienkarsotas-deklaresanas-proceduru-atlauju-11112?year=2022&month=04

Svarīgākais muitas lietās. Vebinārs 28.04.2022.

Aicinām piedalīties žurnāla i-Finanses organizētajā vebinārā par muitas lietu aktualtātēm.

Preču muitošana starptautiskās tirdzniecības ietvaros vienmēr ir un būs aktuāla. Vebinārā tiks aplūkotas tēmas, kas ir svarīgas ikvienam, kam ir vai varētu būt saskarsme ar muitojamu preču saņemšanu. Muitas un nodokļu konsultante Elīna Lapsa sniegs aktuālāko un svarīgāko informāciju, kas jāņem vērā plānojot preču muitošanas procesu Latvijā.

Vebināra tēmas:

 • Muitojamas/nemuitojamas preces, preču statuss,
 • EORI numurs;
 • Preču uzrādīšana muitā, preču deklarēšana;
 • Muitas procedūras;
 • Deklarētājs/pārstāvis, atbildība par muitas deklarācijā norādītajām ziņām;
 • Muitas deklarācijas, to veidi;
 • Muitas deklarācijas pavaddokumenti;
 • Preču muitas kodi;
 • Prešu muitas vērtība;
 • Muitas maksājumi – PVN, ievedmuitas nodoklis, akcīzes nodoklis, maksāšanas kārtība;
 • Ierobežojumi un aizliegumi.;
 • Pēcmuitošanas pārbaudes.

Pieteikties vebināram iespējams šeit: https://ifinanses.lv/seminari/svarigakais-muitas-lietas

Par Eiropas Savienības sankcijām pret Krieviju un Baltkrieviju

Finanšu izlūkošanas dienests (turpmāk – FID) ir atjaunojis sankcionēto subjektu sarakstu līdz šī gada 15. martam ieskaitot. Atjaunotu informāciju par sankcionētiem subjektiem var lejuplādēt FID tīmekļvietnē https://sankcijas.fid.gov.lv/ sadaļā “Lejuplādēt sankciju sarakstus”, izvēloties Eiropas Savienības sarakstu.

Tīmekļvietnē FID nodrošina regulāru sankcionēto subjektu sarakstu atjaunošanu.