Papildinājumi Muitas likumā un jauni MK noteikumi.

Šā gada 1.septembrī spēkā stājās Grozījumi Muitas likumā. Likums papildināts ar jauniem pantiem un nosacījumiem:

23.1 pants. Vietas, kurās var atrasties preces, piemērojot eksporta procedūru vai iesniedzot reeksporta deklarāciju

(1) Piesakot eksporta procedūru, preces var atrasties šādās vietās:

1) eksporta muitas iestādē;

2) vietā, kas noteikta atļaujā izmantot ierakstu deklarētāja reģistros (eksporta procedūrai);

3) vietā, kas noteikta atļaujā muitas noliktavas darbībai;

4) vietā, kas noteikta atļaujā pagaidu uzglabāšanas vietas darbībai;

5) brīvās zonas teritorijā;

6) vietā, kas noteikta pilnvarotā nosūtītāja TIR procedūrā atļaujā, — ja preces izved, piemērojot TIR procedūru;

7) reģistrētā eksporta vietā.

(2) Iesniedzot reeksporta deklarāciju, preces var atrasties šādās vietās:

1) eksporta muitas iestādē;

2) vietā, kas noteikta atļaujā izmantot ierakstu deklarētāja reģistros (reeksportam);

3) vietā, kas noteikta atļaujā muitas noliktavas darbībai;

4) vietā, kas noteikta atļaujā ievešanai pārstrādei;

5) vietā, kas noteikta pagaidu ievešanas atļaujā.

(3) Ministru kabinets nosaka kārtību un nosacījumus šā panta pirmās daļas 7. punktā minētās vietas reģistrēšanai vai atteikumam reģistrēt eksporta vietu, kārtību, kādā veic izmaiņas eksporta vietas reģistrācijas datos vai pieņem lēmumu par atteikumu veikt izmaiņas minētajos datos, un eksporta vietas reģistrācijas anulēšanas kārtību.

 

23.2 pants. Vietas, kurās var uzglabāt eksporta procedūrā izlaistās preces, un preču izvešana no tām

(1) Eksporta procedūrā izlaistās preces, ievērojot eksporta procedūras izpildei noteikto termiņu un nosacījumus, pirms preču izvešanas no Eiropas Savienības muitas teritorijas var uzglabāt šādās vietās:

1) vietā, kas noteikta atļaujā muitas noliktavas darbībai;

2) vietā, kas noteikta atļaujā pagaidu uzglabāšanas vietas darbībai;

3) brīvās zonas teritorijā;

4) vietā, kas noteikta pilnvarotā nosūtītāja TIR procedūrā atļaujā, — ja preces izved, piemērojot TIR procedūru;

5) reģistrētā eksporta vietā.

(2) Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā eksportētājs vai eksportētāja pilnvarotā persona informē par preču izvešanu no šā panta pirmajā daļā noteiktās vietas.

 

23.3 pants. Preču nogādāšana svēršanai ārpus pagaidu uzglabāšanas vietas

(1) Ja muitas uzraudzībā esošās preces to pagaidu uzglabāšanas vietā tehniski nav iespējams svērt, pagaidu uzglabāšanas vietas turētājs minētās preces drīkst svērt ar Valsts ieņēmumu dienestu saskaņotā preču svēršanas vietā ārpus savas pagaidu uzglabāšanas vietas.

(2) Ministru kabinets nosaka:

1) nosacījumus ārpus pagaidu uzglabāšanas vietas esošajai preču svēršanas vietai un šīs vietas saskaņošanas kārtību, kā arī kārtību un nosacījumus atteikumam saskaņot minēto vietu;

2) kārtību, kādā saskaņo preču nogādāšanu no pagaidu uzglabāšanas vietas uz svēršanas vietu.

 

 

Līdz ar grozījumiem likumā, spēkā stājušies arī MK 11.08.2020.  noteikumi Nr.504 “Noteikumi par reģistrētu eksporta vietu un kārtību, kādā informē par preču izvešanu no vietas, kurā var uzglabāt eksporta procedūrā izlaistās preces”, kā arī izdarīti attiecīgi grozījumi MK 22.08.2017. noteikumos Nr.500 “Muitas noliktavu, pagaidu uzglabāšanas un brīvo zonu noteikumi”.

Grozījumi MK noteikumos, kas regulē muitas noliktavu, pagaidu uzglabāšanas vietu un brīvo zonu darbību.

2020.gada 9.septembrī stājās spēkā grozījumi MK 22.08.2017. noteikumos Nr.500 “Muitas noliktavu, pagaidu uzglabāšanas un brīvo zonu noteikumi”.

Ar grozījumiem MK noteikumos iekļauta kārtība, kādā pagaidu uzglabāšanā esošās preces atļauts izvest svēršanai uz svēršanas vietu – MK noteikumu 61.nodaļa, 651. – 656.punkti.

MK noteikumi jaunajā redakcijā arī nosaka rīcību, ja novietojot brīvajā zonā preces, persona konstatē atšķirības starp preču pavaddokumentos norādīto un faktisko preču daudzumu vai cita veida atšķirības – MK noteikumu 791.-795.punkti.

Brīvās zonas komersantam ir pienākums vienas darba dienas laikā informēt VID par konstatētajām atšķirībām, izmantojot VID EDS sistēmu, 14 dienu laikā iesniegt no kravas īpašnieka vai nosūtītāja saņemtu dokumentāri apstiprinātu informāciju par neatbilstības iemesliem un veikt atbilstošus labojumus preču uzskaitē.

Noteikta arī brīvās zonas komersantu rīcība gadījumos, ja preču uzglabāšanas laikā konstatēts preču zudums, kas nav dabiskais zudums vai pārsniedz dabisko zudumu apmēru. Šādos gadījumos persona līdz nākamā mēneša piecpadsmitajam datumam iesniedz VID informāciju par iepriekšējā mēnesī konstatēto un dokumentus, kas apliecina preču zudumu rašanos.

Abos gadījumos VID izvērtē iesniegto informāciju un informē par muitas parāda rašanos.

Pārkāpumi Muitas jomā un to lietvedība.

Šā gada 1.jūlijā spēkā ir stājies jaunais Administratīvās atbildības likums (AAL). Vienlaikus spēku zaudē Latvijas Administratīvo Pārkāpumu Kodekss (LAPK).

Līdz ar AAL spēkā stāšanos lietvedība administratīvo pārkāpumu lietās norit saskaņā ar tā jaunajām normām, bet konkrēti pārkāpumu veidi un soda apmēri ir noteikti Muitas likuma 29.pantā.

Jaunās normas naudas soda apmēru nosaka nevis eiro naudas vienībās, bet gan naudas soda vienībās, kas pārrēķināmas eiro. Viena naudas soda vienība ir 5 eiro. Tātad, ja sods par pārkāpumu muitas jomā ir noteikts, piemēram, 50 naudas soda vienības, tas pārrēķināms uz eiro un sastāda 250 eiro.

Saskaņā ar AAL pārejas noteikumu normām, par pārkāpumiem, kas izdarīti līdz 2020.gada 1.jūlijam, lietvedība notiek un sodi tiek noteikti saskaņā ar LAPK normām.

 

Ar cieņu,

Elīna Lapsa

COVID-19 globālā uzliesmojuma kontekstā – individuālajiem aizsardzības līdzekļiem nepieciešama eksporta atļauja

Reaģējot uz COVID-19 pandēmiju pasaulē un individuālo aizsardzības līdzekļu trūkumu, Eiropas Komisija pieņēmusi Īstenošanas Regulu 2020/402 (spēkā sešas nedēļas no 15.03.2020.) un izdevusi Komisijas Ieteikumu 2020/403 par prasībām individuālo aizsardzības līdzekļu eksportam.

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2020/402 pieejama šeit : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?qid=1585237398472&uri=CELEX:32020R0402

KOMISIJAS IETEIKUMS (ES) 2020/403 pieejams šeit: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?qid=1585238190581&uri=CELEX:32020H0403

Vienošanās ar VID saskaņā ar likuma “Par nodokļiem un nodevām” 41.pantu – arī par muitas maksājumu parādu.

Likuma “Par nodokļiem un nodevām”41.pants paredz vienošanās slēgšanas iespēju starp VID un nodokļu maksātāju nolūkā izbeigt tiesisku strīdu gadījumā, ja VID nodokļu maksātājam ir noteicis papildus maksājumus budžetā, kas aprēķināti nodokļu audita vai datu atbilstības pārbaudes rezultātā.

Saskaņā ar likuma “Par nodokļiem un nodevām” 2.panta piekto daļu šā likuma normas attiecināmas uz muitas nodokli un citiem līdzvērtīgiem maksājumiem tiktāl, ciktāl to piemērošanas jautājumus neregulē attiecīgi tieši piemērojamie Eiropas Savienības normatīvie akti.

Tā kā ES tieši piemērojamie normatīvie akti neregulē jautājumus par vienošanās līguma noslēgšanu par papildus aprēķināto nodokļu maksājumu noteikšanu, kas ierobežotu vienošanās līguma noslēgšanu gadījumos, kad VID ir veicis papildus nodokļu maksājumu aprēķinu veikto muitas kontroles pasākumu rezultātā un VID muitas iestādes pieņem lēmumus par muitas maksājumu parādu, šajos gadījumos ir piemērojams likuma “Par nodokļiem un nodevām” 41.panta regulējums un nodokļu maksātājam ir iespēja ierosināt un noslēgt vienošanās līgumu ar VID.

Šāda vienošanās līguma noslēgšanas gadījumā nodokļu maksātājs piekrīt papildus aprēķinātā nodokļa maksājuma apmēram, bet 85 procenti no aprēķinātās nokavējuma naudas, kas aprēķināta par nodokļa maksājuma kavējuma periodu no deklarētās nodokļa summas maksāšanas termiņa līdz lēmuma par datu atbilstības pārbaudes rezultātiem pieņemšanas dienai, ir atceļami.

Vienošanās līgumā arī norāda, ka ar lēmumu papildus aprēķinātie maksājumi budžetā tiek veikti gada laikā pēc Vienošanās līguma noslēgšanas dienas,  katru mēnesi noteiktā termiņā maksājot proporcionālu daļu no noteikto maksājumu summas.

Lai arī normatīvo aktu regulējums nav mainīts, praksē iepriekš Vienošanās līgumi par muitas kontroles rezultātā aprēķinātajiem maksājumiem netika slēgti.

BREXIT ietekme uz preču kustību.

Sakarā ar šā gada 31.janvārī notikušo Lielbritānijas izstāšanos no Eiropas Savienības un panākto vienošanos par pārejas periodu, laikā līdz 2020.gada 31.decembrim preču apritē ar Lielbritāniju tiek saglabāta iepriekš spēkā esošā kārtība.

Lai arī Lielbritānija vairs nav ES dalībvalsts, nekādi tirdzniecības politikas pasākumi precēm netiek piemēroti. Tas nozīmē, ka preču pārvietošanai uz un no Lielbritānijas jānoformē tādi paši dokumenti, kā tas tika darīts iepriekš un nekādas muitas formalitātes nav jākārto.

Ieskatam par preču kustību pēc BREXIT, informatīvos nolūkos iespējams skatīt pievienoto prezentāciju BREXIT seminars 17102019.

 

Seminārs par aktualitātēm Muitas lietās

2019.gada 17.aprīlī sadarbībā ar mūsu ilggadējo partneri ifinanses.lv notiks kārtējais seminārs Aktualitātes Muitas lietās.

Seminārā kā vienmēr tiks aplūkotas vispārīgās Muitas lietas regulējošās tēmas, kā arī uzmanība tiks veltīta aktuālajai muitas atļauju tēmai – AEO, vispārējais galvojums un tā samazināšana, atzītais nosūtītājs/saņēmējs, muitas noliktavas, pagaidu uzglabāšanas vietas. Apskatīsim atļauju kritērijus un to izpildes nosacījumus. Semināra programmā iekļauta arī informācija par pārkāpumiem muitas jomā.

Semināra norises vieta – Islande Hotel konferenču zālē, Ķīpsalas ielā 2, Rīgā.

Semināru vadīs Elīna Lapsa, muitas un nodokļu konsultante.

Pieteikšanās semināram šeit.

ATZĪTAIS EKONOMISKAIS OPERATORS. Prasību un kritēriju izpilde.

Normatīvie akti nenosaka pienākumu kādam kļūt par atzīto ekonomisko operatoru, tā ir paša komersanta brīva izvēle. Saņemot atzītā ekonomiskā operatora atļauju, komersants brīvprātīgi uzņemas muitas iestāžu noteikto kritēriju izpildi, pretī gūstot atvieglotu noteikumu piemērošanu no muitas puses.

Atzītais ekonomiskais operators (AEO) ir Eiropas Savienības (ES) izveidota koncepcija, kuras pamatā ir muitas iestāžu un komersantu sadarbība un partnerība, kura izveido savstarpēji atzītu mehānismu piegādes ķēžu aizsardzībai un priekšrocību un atvieglojumu saņemšanai piegāžu izpildes nodrošināšanā. AEO koncepcijas pamatā ir Pasaules Muitas organizācijas ieviestais Muitas un uzņēmumu partnerības princips. Šis sadarbības modelis nozīmē komersanta brīvprātīgi ieviestu muitas iestāžu noteiktu kritēriju izpildi no komersantu puses un atvieglotu noteikumu piemērošanu šiem komersantiem no muitas puses.

AEO atzīst ne tikai visās ES dalībvalstīs, bet arī valstīs, ar kurām noslēgti savstarpējās atzīšanas līgumi, – Norvēģijā, Šveicē, Japānā, Amerikas Savienotajās Valstīs, Andorā un Ķīnā.

Atļaujas un to priekšrocības

AEO atļaujas dala 2 lielos blokos:

 • muitas vienkāršojumi (AEOC – no angļu valodas Authorised Economic Operator Customs Simplifications);
 • drošība un drošums (AEOS – no angļu valodas Authorised Economic Operator Security and Safety).

Abas atļaujas iespējams apvienot un, izpildot visus kritērijus, saņemt pilno AEO statusu ar visām priekšrocībām, ko sniedz abi atļauju veidi.  Tātad muitas normatīvie akti paredz iespēju saņemt trīs atļauju veidus – AEOC (muitas vienkāršojumi), AEOS (drošība un drošums) un AEO (muitas vienkāršojumi un drošība un drošums).

AEOC priekšrocības:

 • labumu gūšana no īpašiem vienkāršojumu veidiem. AEOC atļaujas turētājiem, piesakoties noteiktiem vienkāršojumu veidiem, muitas iestāde atkārtoti nepārbauda kritērijus, kuri jau ir izpildīti saņemot AEOC.
 • mazāka fiziskā un dokumentu kontrole. Muitas iestādes AEO atļauju turētājiem veic retākas muitas fiziskās un dokumentu kontroles, nekā pārējiem uzņēmējiem.
 • iepriekšējs paziņojums par muitas kontroli (izņemot, ja kontrole saistīta ar drošuma un drošības pārbaudēm).
 • muitas kontrole prioritārā kārtībā un iespēja pieprasīt konkrētu vietu tās veikšanai.
 • Netiešie ieguvumi, tādi kā efektīvāka kravu aprites plānošana, samazinātas izmaksas kravu apstrādei un muitošanai, darbinieku kompetences un uzticības līmeņa paaugstināšana, drošības un drošuma incidentu samazināšana,

Īpašie vienkāršojumu veidi sniedz šādas priekšrocības:

 • vispārējā galvojuma atsauces summas samazinājums līdz 30% preču importam;
 • deklarācijas iesniegšana kā ieraksts deklarētāja reģistros;
 • atļauja speciālajām procedūrām (pārstrāde, galapatēriņš, ievešana muitas noliktavā u.c.);
 • atļaujas tranzīta vienkāršojumiem un TIR;
 • atļauja regulāro kuģu pārvadājumu pakalpojumu sniegšanai;
 • atļauja vienkāršotās muitas deklarācijas regulārai izmantošanai u.c.

AEOS paredzēts uzņēmējiem, kuri vēlas saņemt īpašus muitas kontroles atvieglojumus saistībā ar drošumu un drošību, preces ievedot vai izvedot no ES muitas teritorijas. Tas paredz šādas priekšrocības:

 • atvieglotus nosacījumus pirmsizvešanas deklarācijām;
 • mazāk fizisko un dokumentu kontroļu attiecībā uz drošumu un drošību;
 • iepriekšēju paziņojumu un prioritārā kārtībā veiktu muitas kontroli;
 • iespēju pieprasīt konkrētu vietu muitas kontroles veikšanai.

 

Prasības ir stingras

Uz AEO atļauju var pieteikties jebkura persona, ja tā izpilda turpmāk aplūkotos nosacījumus.

Nedrīkst būt pārkāpumi

Persona pēdējo 3 gadu laikā nav izdarījusi tiesību aktu muitas jomā un nodokļu noteikumu nopietnu vai atkārtotu pārkāpumu, tostarp nav smagu noziedzīgu nodarījumu, kas saistīti ar pieteikuma iesniedzēja saimniecisko darbību. Kritērija izpildi prasa no AEO atļaujas pretendenta amatpersonām un no personām, kas atbildīgas par muitas vai citiem jautājumiem, kas tieši attiecināmi uz AEO darbību (piemēram, ekspeditori, noliktavu operatori u.tml.). Pārkāpumi, ja tādi ir, tiek iedalīti maznozīmīgos, atkārtotos un nopietnos – katrā konkrētā gadījumā piemērojot noteiktus kritērijus pārkāpuma smaguma noteikšanai.

Augsta līmeņa kontrole

Personai ir jānodrošina augsta līmeņa kontrole pār savām darbībām un preču plūsmu, izmantojot komerciālās, pārvadājumu uzskaites vai citas pārvaldības sistēmas, kas ļauj muitas iestādēm pārliecināties par piegādes ķēžu norisi, par administratīvo organizāciju, iekšējiem kontroles veidiem, informācijas aizsardzību pret nozaudēšanu vai trešo personu piekļūšanu tai, aizliegtas vai ierobežotas aprites preču kontroles mehānismiem. To nodrošina ar grāmatvedības, preču uzskaites, loģistikas u.c. sistēmām un tajās esošo datu savstarpējās kontroles mehānismiem. Muitas iestāžu vajadzībām ir jānodrošina fiziska un elektroniska piekļuve šīm sistēmām. Parasti tas tiek nodrošināts muitas amatpersonu pārbaudes brīdī, uzrādot sistēmas darbību muitas amatpersonām un paskaidrojot tajā esošo datu apjomu, ievades veidu (manuāli, automātiski), kontroles mehānismus, sistēmu un datu aizsardzību tajās. Preču uzskaites sistēmā jābūt iespējai nodalīt ES statusa preces no trešo valstu precēm (AEOS nepiemēro).

Pirms AEO atļaujas saņemšanas komersantam ir jābūt izstrādātai un spēkā esošai informācijas tehnoloģiju (IT) drošības programmai, kas nodrošina datu drošību un IT sistēmu pasargāšanu no neatļautas ielaušanās, izmantojot ugunsmūri, pretvīrusu programmu, paroļu maiņas kārtību, datu nesēju aizsardzību u.tml. Jābūt izveidotiem arī dokumentācijas reģistriem un to glabāšanas kārtībai, veidojot, piemēram, dokumentu reģistrus, sarakstus, arhivēšanas kārtību.

Nepieciešamības gadījumā komersantam jābūt izstrādātai arī preču licenču apstrādes kārtībai saistībā ar aizliegtas vai ierobežotas aprites preču identificēšanu.

Tāpat AEO atļaujas saņemšanai ir jānodrošina procesu un procedūru apraksti, kas paskaidro veicamās darbības prasību un kritēriju izpildei un izsekojamībai, kurās jāiekļauj komersanta darbinieku veicamie soļi ikvienā ar muitošanu vai piegādes ķēdes norisi saistītā procesā, nodrošinot iespēju jebkurai kompetentai trešajai personai, galvenokārt muitas amatpersonām, pārliecināties par komersanta un tā darbinieku izpratni par veicamajām darbībām, atbildības apmēru un atbildīgo iestāžu informēšanu gadījumos, ja konstatēti pārkāpumi vai novirzes no noteiktās kārtības.

Šī punkta izpildē būtiski ir ņemt vērā, ka komersanta rīcībā ir jābūt iekšējās kārtības dokumentiem, kuros aprakstītas darbības un atbildība tieši par muitas jomu regulējošo prasību izpildi. Vienlaikus gan jāatzīmē, ka nereti nodalīt saimnieciskās darbības procesus dažādos to līmeņos (klientu piesaiste, pārdošana, izvērtēšana, izpilde, kontrole, apmaksa utt.) ir visai sarežģīti vai pat neiespējami un šādos gadījumos tomēr ieteicams ir aprakstīt visu saimnieciskās darbības procesu. Pieredze rāda, ka paši komersanti, ieviešot procedūru dokumentus, kas sākotnēji šķiet smagnējs un dažkārt neiespējams process, rezultātā ir ieguvēji ne tikai AEO vajadzībām nepieciešamo procesu organizēšanas ziņā, bet arī nodrošina pārskatāmu darba organizāciju visā uzņēmumā kopumā.

Noteikti jāparedz informācijas glabāšanas vieta un veids (elektroniski, drukātā veidā), kā arī jābūt informētiem visiem darbiniekiem, kuru pienākumus skar attiecīgo dokumentu saturs.

Finansiālā maksātspēja

Tā kā AEO atļauja ir saistīta ar atvieglotu nosacījumu izpildi preču piegādes  (tostarp muitošanas un loģistikas) procesa norisē, muitas iestādēm ir jāgūst pārliecība par komersanta finansiālo maksātspēju. Kā kritēriji šī nosacījuma izpildei tiek izvirzīti pēdējo 3 gadu laikā izpildītas finanšu saistības, kas rodas pret valsti, ievedot vai izvedot preces, pietiekami labs finansiālais stāvoklis pienākumu un saistību izpildei, ievērojot komersanta saimnieciskās darbības specifiku, veidu un norisi, kā arī nedrīkst būt sākta bankrota procedūra. Finanšu situācija tiek vērtēta pēc vispārējiem kritērijiem, aprēķinot likviditātes un maksātspējas koeficientus un nosakot saistību īpatsvaru bilancē. Lai izvērtētu komersanta finansiālo maksātspēju, tiek izmantoti iesniegti gada pārskati, kā arī operatīvā bilance.

Gadījumā, ja kādā no iepriekšējiem 3 gadiem AEO atļaujas pretendentam vai AEO atļaujas turētājam kādā pārskata periodā, kad tam jau ir spēkā AEO atļauja, pasliktinās finanšu situācija, ir svarīgi veikt darbības pašnovērtējumu, izvērtēt riskus un iemeslus situācijas izmaiņām, kā arī situācijas stabilizēšanai nepieciešamās darbības.

Ja kāds no kritērijiem, kam noteikts 3 gadu atskaites posms, nav izpildāms, jo komersants šādu periodu nedarbojas, tad ir izmantojami dati par pieejamo laika posmu un paredzamiem rādītājiem, taču muitas dienesti nosaka pienākumu precizēt tos pēc noteikta laika.

Praktiskās kompetences vai profesionālās kvalifikācijas standarti

Lai saņemtu AEOC (neattiecas uz AEOS) atļauju, kā kritērijs ir izvirzīti praktiski kompetences vai profesionālās kvalifikācijas standarti, kas tieši saistīti ar veicamo darbu. Atbilstību kritērijam pierāda ar komersanta darbinieka izglītību apliecinošiem dokumentiem, kas gūta jomā, ar ko nodarbojas komersants. Ja tiek veikta darbība, kas saistīta ar preču muitošanu, tad ir jābūt iegūtai izglītībai muitas jomā vai saņemtam kvalifikāciju apliecinošam dokumentam, bet, ja darbības ir saistītas, piemēram, ar loģistikas procesa organizēšanu – izglītība attiecīgajā jomā.

Praktiskās kompetences kritērija izpildei nepieciešama vismaz 3 gadu pieredze muitas jautājumos. Šāda darba pieredze nav obligāta 3 gadus tieši pirms AEO atļaujas pieteikuma iesniegšanas, bet var būt gūta arī iepriekš. 3 gadu pieredze uzskatāma par pierādītu, ja 3 gadus ir veikta darbība saistībā ar muitas vienkāršojumu piemērošanu. Šīs prasības uzskata par izpildītām, ja tām atbilst vai nu AEO atļaujas pretendenta amatpersonas vai par muitošanas vai attiecīgiem saimnieciskās darbības veidiem atbildīgie darbinieki (struktūrvienību vadītāji, deklaranti u.tml.), vai arī ārpakalpojuma sniedzēja darbinieki, ja tādi tiek piesaistīti. Ja tiek izmantoti ārpakalpojumu sniedzēju pakalpojumi, muitas iestādes pārbauda šo personu atbilstību profesionālās kvalifikācijas vai praktiskās kompetences standartiem.

Drošības un drošuma standarti

AEOS atļaujas saņemšanas nosacījums par drošuma un drošības kritēriju izpildi ir attiecināms uz telpu un ēku drošības nodrošināšanu pret neatļautu piekļuvi trešajām personām. Šī prasība attiecas gan uz preču atrašanās vietām, gan arī uz dokumentu atrašanās vietām birojos, kabinetos un arhīvos, t.i., jebkur. Nodrošinot telpu un teritoriju drošību, vienlaikus ir jānodrošina preču drošība tādējādi, lai nebūtu iespējams pievienot citas preces, nomainīt esošās, neatļauti tās izmantot vai manipulēt  ar kravas vienībām.

AEOS drošuma un drošības mērķiem svarīga ir darījumdarbības partneru izvērtēšana. Darījumdarbības partneri ir personas, kas tieši iesaistītas starptautiskajās piegāžu ķēdēs no ražotāja līdz gala pircējam. AEOS ir atbildīgs tikai par savu posmu starptautiskajā piegādes ķēdē, bet vienlaikus drošuma un drošības nosacījumu izpildē tas ir atkarīgs no saviem darījumdarbības partneriem. Ir svarīgi, lai AEOS atļaujas turētājs pārzinātu visus savus partnerus – sākot ar telpu iznomātājiem un beidzot ar transporta pakalpojumu sniedzējiem, un būtu pārliecināts, ka arī tie izpilda AEOS uzliktās drošuma un drošības prasības. Ideālā variantā AEOS atļaujas pretendents sadarbojas ar citu AEOS atļaujas turētāju, taču šādi gadījumi nebūs vienmēr iespējami, tāpēc AEOS atļaujas ietvaros ir jāveic darījumdarbības partneru izvērtēšana, lai gūtu pārliecību par kravu uzglabāšanas un transportēšanas drošību, telpu drošību un atbilstošu saskaņotu rīcību apdraudējuma gadījumā. Sadarbību drošuma un drošības jautājumos var atrunāt savstarpēji noslēgtajos līgumos, drošības programmu uzstādījumos vai apliecinot ar drošības deklarāciju. AEOS atļaujas ietvaros ir jānosaka atbildīgā persona par drošumu un drošību. Jānorāda, ka drošums un drošība muitas lietu sakarā ir pavisam kas cits nekā drošība darba vides sakarā.

Kā saņemt AEO atļauju?

Apzinot un identificējot nepieciešamību saņemt AEO atļauju, ir svarīgi identificēt savu atbilstību noteiktiem kritērijiem vai vismaz gatavību izstrādāt nepieciešamos dokumentus, veikt uzlabojumus un nepieciešamās kontroles darbības, lai nodrošinātu atbilstību AEO atļaujas prasībām, un sniegt pieteikumu AEO atļaujai.

Iesniedzot pieteikumu AEO atļaujas saņemšanai, jāiesniedz arī pašnovērtējuma anketa, kurā iekļauta būtiska komersantu raksturojoša informācija.

Ja muitas iestāde veiktajās pārbaudēs guvusi pārliecību par visu procesu caurskatāmību un atzinusi komersantu par atbilstošu AEO atļaujas piešķiršanai, tā izsniedz atļauju. Taču šajā brīdī būtiskākais process tikai sākas. AEO atļauja ne tikai sniedz atvieglotus nosacījumus muitošanas procesā un starptautisko piegādes ķēžu norisē, bet arī uzliek par pienākumu AEO turētājam cītīgi sekot savai atbilstībai izvirzītajiem kritērijiem. Tā, piemēram, AEO atļaujas turētājam, ievērojot jebkuras izmaiņas normatīvajos aktos, procesos, procedūrās vai savā finanšu stāvoklī, ir jāveic regulāras pašpārbaudes par procedūru atbilstību faktiskajam darbam, jāinformē darbinieki un jānodrošina viņu kvalifikācijas celšana, jāveic darījumdarbības partneru novērtēšana, drošuma un drošības prasību izpildes kritēriju pārbaude, atbildīgo personu sodāmības pārbaudes, jāinformē muitas iestādes par izmaiņām komersanta datos vai būtiskās procedūru izmaiņās un jāuzmana visu kritēriju regulāra izpilde, tostarp jāanalizē savas pieļautās kļūdas un jānovērš to turpmāka rašanās.