Senāts atceļ Administratīvās apgabaltiesas spriedumu par muitas atļaujas kritēriju izpildi

Senāts ir atcēlis Administratīvās apgabaltiesas spriedumu par muitas atļaujas kritēriju izpildes izvērtējumu, atzīstot to par nepamatotu un nodevis lietu jaunai izskatīšanai.

Pārstāvot klienta intereses, Muitaslietas.lv muitas un nodokļu konsultanti ir pamatojuši Administratīvās apgabaltiesas pieļautu materiālo tiesību normu pārkāpumu, kā rezultātā Senāts ir pieņēmis klientam labvēlīgu spriedumu.

Lietas būtība: VID Muitas pārvalde veica komersantam izsniegtās muitas atļaujas kritēriju izpildes pārbaudi, konstatēja pārkāpumus un anulēja piešķirto atļauju. Komersants nepiekrita VID argumentācijai un apstrīdēja pieņemto lēmumu visās augstākstāvošās iestādēs un tiesu instancēs.

Klienta argumentācija: VID Muitas pārvalde pārbaudes ietvaros bija piemērojusi konkrētajam atļaujas veidam neatbilstošu kritēriju izpildi.

Lietu atkārtoti pēc būtības skatīs Administratīvā apgabaltiesa.

Tiesas spriedums pieejams šeit: https://www.at.gov.lv/lv/jaunumi/par-tiesu-lietam/administrativo-lietu-departamenta/tiesai-no-jauna-javerte-lieta-par-vietejas-muitosanas-un-vienkarsotas-deklaresanas-proceduru-atlauju-11112?year=2022&month=04