Stājušies spēkā grozījumi normatīvajos aktos.

Galvojuma piemērošana.

Ar šā gada 1.aprīli spēkā stājušies grozījumi Ministru kabineta noteikumos Nr.1005 par galvojuma piemērošanu. Turpmāk šo noteikumu nosaukums ir „Noteikumi par muitas un akcīzes nodokļa parāda galvojuma piemērošanu Valsts ieņēmumu dienesta muitas iestādēs” un tie regulē gan muitas, gan akcīzes nodokļa parāda galvojuma piemērošanu.

MuitasLietas jau informēja, ka ar noteikumu spēkā stāšanos ir samazināts administratīvais slogs galvojuma izmantošanai un galvinieka statusa iegūšanai – vispārējā galvojuma izmantošana vairs nav jāreģistrē uzskaites žurnālā un nav arī jāiesniedz ikmēneša pārskats par vispārējā galvojuma izmantošanu, kā arī iesniedzot iesniegumu par galvinieka statusa piešķiršanu, vairs nav jāiesniedz apstiprināts apdrošināšanas sabiedrības vai bankas gada pārskats.

Tāpat turpmāk ir noteikts, ka muitas un akcīzes nodokļa parāda, kas varētu rasties, summu, no kuras aprēķina vispārējā galvojuma apmēru, var samazināt par 50-90 procentiem, ja noteiktā laika periodā parādnieks ir izmantojis vispārējo galvojumu vidēji četras reizes mēnesī. Iepriekš noteiktais galvojuma izmantošanas biežums samazinājuma saņemšanai bija vismaz četras reizes mēnesī. Līdz ar to ir atvieglotas prasības galvojuma summas samazinājuma saņemšanai.

Tranzīta procedūra.

1.aprīlī spēkā stājušies arī grozījumi Ministru kabineta noteikumos Nr.396, kas regulē tranzīta muitas procedūras piemērošanu. Ar grozījumiem ir stingrāk ierobežota TIR karnešu saņemšana – turpmāk TIR karnetes tiks piešķirtas pārvadātājiem, kas darbojušies starptautisko autopārvadājumu jomā vismaz gadu (līdz 1.aprīlim bija seši mēneši) un šī gada laikā jābūt veiktiem 48 starptautiskajiem kravu pārvadājumiem, no kuriem vismaz sešiem pārvadājumiem jābūt veiktiem ārpus ES teritorijas un vismaz četriem starptautiskajiem kravu autopārvadājumi mēnesī.

Tāpat noteikts, ka TIR karnetes turētājs TIR karneti var izmantot tikai autopārvadājumiem, kurus tas veic ar savā īpašumā vai valdījumā esošiem transportlīdzekļiem, tādējādi novēršot TIR karnešu nodošanu trešajām personām. Šis nosacījums neattiecas uz gadījumiem, kad TIR karnetes turētājs pārvadājumu nodrošina ar trešajai personai piederošu transportlīdzekli aizvietojot savu transportlīdzekli remonta laikā.

Lai saņemtu atļauju izmantot par 30-50 procentiem samazinātu galvojuma summu papildus vispārējiem dokumentiem jāiesniedz dokuments, kas apliecina tranzīta procedūrai pakļauto preču transporta pārvadājumu pārvaldīšanu, bet vairs nav nepieciešams iesniegt iepriekšējā gada pārskatu, jo tas ir pieejams VID un atkārtoti nav jāiesniedz

Turpmāk arī tranzīta muitas procedūras galvinieka statusa saņemšanai nav jāiesniedz apstiprināts apdrošināšanas sabiedrības vai bankas gada pārskats.