Vienošanās ar VID saskaņā ar likuma “Par nodokļiem un nodevām” 41.pantu – arī par muitas maksājumu parādu.

Likuma “Par nodokļiem un nodevām”41.pants paredz vienošanās slēgšanas iespēju starp VID un nodokļu maksātāju nolūkā izbeigt tiesisku strīdu gadījumā, ja VID nodokļu maksātājam ir noteicis papildus maksājumus budžetā, kas aprēķināti nodokļu audita vai datu atbilstības pārbaudes rezultātā.

Saskaņā ar likuma “Par nodokļiem un nodevām” 2.panta piekto daļu šā likuma normas attiecināmas uz muitas nodokli un citiem līdzvērtīgiem maksājumiem tiktāl, ciktāl to piemērošanas jautājumus neregulē attiecīgi tieši piemērojamie Eiropas Savienības normatīvie akti.

Tā kā ES tieši piemērojamie normatīvie akti neregulē jautājumus par vienošanās līguma noslēgšanu par papildus aprēķināto nodokļu maksājumu noteikšanu, kas ierobežotu vienošanās līguma noslēgšanu gadījumos, kad VID ir veicis papildus nodokļu maksājumu aprēķinu veikto muitas kontroles pasākumu rezultātā un VID muitas iestādes pieņem lēmumus par muitas maksājumu parādu, šajos gadījumos ir piemērojams likuma “Par nodokļiem un nodevām” 41.panta regulējums un nodokļu maksātājam ir iespēja ierosināt un noslēgt vienošanās līgumu ar VID.

Šāda vienošanās līguma noslēgšanas gadījumā nodokļu maksātājs piekrīt papildus aprēķinātā nodokļa maksājuma apmēram, bet 85 procenti no aprēķinātās nokavējuma naudas, kas aprēķināta par nodokļa maksājuma kavējuma periodu no deklarētās nodokļa summas maksāšanas termiņa līdz lēmuma par datu atbilstības pārbaudes rezultātiem pieņemšanas dienai, ir atceļami.

Vienošanās līgumā arī norāda, ka ar lēmumu papildus aprēķinātie maksājumi budžetā tiek veikti gada laikā pēc Vienošanās līguma noslēgšanas dienas,  katru mēnesi noteiktā termiņā maksājot proporcionālu daļu no noteikto maksājumu summas.

Lai arī normatīvo aktu regulējums nav mainīts, praksē iepriekš Vienošanās līgumi par muitas kontroles rezultātā aprēķinātajiem maksājumiem netika slēgti.